Έγκριση Προσωρινού Δανεισμού και Εξαγωγής Αρχαιοτήτων για την Παρουσίασή τους σε Περιοδική Έκθεση Εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9f1ec47d-9e00-4ad8-a9e3-1334eb5bafa9 461249

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγωγή και τον προσωρινό δανεισμό κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για εκθεσιακούς σκοπούς και περιορισμένο χρονικό διάστημα κατόπιν αιτήματος Μουσείων/Πολιτιστικών Φορέων του εξωτερικού. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις

Οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες (αποφάσεις, δικαιολογητικά, εγκρίσεις, και άδειες, διαφορετικά βήματα κλπ) δεν κοινοποιούνται για λόγους ασφαλείας των πολιτιστικών αγαθών. Το διάστημα υλοποίησης εξαρτάται από την ανταπόκριση και τον προγραμματισμό του αιτούντα φορέα. Η προθεσμία υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με πλήρη δικαιολογητικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Έγκριση Προσωρινού Δανεισμού και Εξαγωγής Αρχαιοτήτων για την Παρουσίασή τους σε Περιοδική Έκθεση Εξωτερικού.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση προσωρινού δανεισμού και εξαγωγής αρχαιοτήτων για την παρουσίαση τους σε περιοδική έκθεση εξωτερικού

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εξαγωγής και δανεισμός αρχαιοτήτων σε περιοδική έκθεση εξωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά, Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,      • 1 Τεχνικές Ο αιτών φορέας να πληροί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές μουσειακού χώρου. Ακολουθούνται διεθνώς αποδεκτοί κώδικες δεοντολογίας και παρόμοια κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών διεθνών οργανισμών για να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο φορέας υποδοχής των αρχαιοτήτων.


       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ο αιτών φορέας να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μουσειακού χώρου. Ακολουθούνται διεθνώς αποδεκτοί κώδικες δεοντολογίας και παρόμοια κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών διεθνών οργανισμών για να καθοριστούν οι προδιαγραφές ασφάλειας που πρέπει να πληροί ο φορέας υποδοχής των αρχαιοτήτων.


       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών φορέας να μην έχει απασχολήσει για θέματα διεκδίκησης αρχαιοτήτων ή παράνομης διακίνησης το ελληνικό Δημόσιο. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ.


       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι συνεργαζόμενοι με τον αιτούντα - συμμετέχοντες στην περιοδική έκθεση φορείς να μην έχουν απασχολήσει για θέματα διεκδίκησης αρχαιοτήτων ή παράνομης διακίνησης το ελληνικό δημόσιο. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ.


       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση του αιτούντος να μην αποτελούν προϊόντα παράνομης διακίνησης. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ.


       Όχι Όχι

      • 1 Κατάλογος αιτούμενων προς δανεισμό έργων με συνημμένες φωτογραφίες Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος αιτούμενων προς δανεισμό έργων με συνημμένες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο κατάλογος των αιτούμενων προς δανεισμό έργων ενίοτε τροποποιείται από τον αιτούντα με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της διάρκειας διεκπεραίωσης της διαδικασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Συνολικός κατάλογος έργων που θα εκτεθούν στην περιοδική έκθεση με συνημμένες φωτογραφίες Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Συνολικός κατάλογος έργων που θα εκτεθούν στην περιοδική έκθεση με συνημμένες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο συνολικός κατάλογος των έργων ενίοτε τροποποιείται από τον αιτούντα με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της διάρκειας διεκπεραίωσης της διαδικασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Κατάλογος των συνεργαζόμενων με τον αιτούντα φορέων δανεισμού που συμμετέχουν στην έκθεση Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος των συνεργαζόμενων με τον αιτούντα φορέων δανεισμού που συμμετέχουν στην έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάλογος των συνεργαζόμενων με τον αιτούντα φορέων δανεισμού που συμμετέχουν στην έκθεση ενίοτε τροποποιείται από τον αιτούντα με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της διαδικασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών εκθεσιακού χώρου και προδιαγραφών ασφαλείας Δελτίο

       Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών εκθεσιακού χώρου και προδιαγραφών ασφαλείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δελτία προδιαγραφών είναι εμπιστευτικά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 5 Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης Έκθεση

       Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης με δήλωση ενοτήτων στις οποίες θα εκτεθούν οι αιτούμενες για δανεισμό αρχαιότητες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 6 Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης Έκθεση

       Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης με δήλωση της θέσης στην οποία θα εκτεθούν οι αιτούμενες προς δανεισμό αρχαιότητες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 7 Υπογεγραμμένο συμφωνητικό δανεισμού Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Υπογεγραμμένο συμφωνητικό δανεισμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους δανεισμού και συνημμένα α/ κατάλογο των προς δανεισμό έργων με την οικονομική τους αξία και β/ κατάλογο των δαπανών ανά συμβαλλόμενο μέρος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 8 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες κατά παντός κινδύνου και για όλο το διάστημα δανεισμού τους (από καρφί σε καρφί)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • 9 Βεβαίωση ασυλίας από κατάσχεση Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασυλίας από κατάσχεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση Ασυλίας από Κατάσχεση διασφαλίζει από διεκδικήσεις τρίτων τις προς δανεισμό αρχαιότητες για όλο το διάστημα δανεισμού τους και την επιστροφή τους στη χώρα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 25, 34, 45, 50 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764 2004 455 Β

       Περιγραφή Διαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200455

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 2, 3, 4 423 1995 242 Α

       Περιγραφή Λήψη μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών ΕΟΚ υπ αριθμ. 3911/92 του Συμβουλίου και 752/93 της Επιτροπής σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100242

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 - 12 Αριθ. 99098/5881 2006 1570 Β

       Περιγραφή Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201570

      • 1 Παραλαβή αιτήματος με απαραίτητα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος. Έλεγχος πληρότητας αιτήματος και επικοινωνία με αιτούντα φορέα για αποστολή τυχόν ελλειπόντων στοιχείων

       Σημειώσεις Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από: Α. κατάλογο αιτούμενων έργων με φωτογραφίες Β. συνολικό κατάλογο εκθεμάτων με φωτογραφίες Γ. κατάλογο συμμετεχόντων φορέων δανεισμού Δ. δελτίο τεχνικών προδιαγραφών εκθεσιακού χώρου και προδιαγραφών ασφαλείας Ε. μουσειολογικό σκεπτικό Στ. μουσειογραφική πρόταση

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες Εφορείες και Μουσεία του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες για τα αιτούμενα προς δανεισμό έργα περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για τις απόψεις τους επί του αιτήματος δανεισμού έργων αρμοδιότητάς τους

       Ναι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος στην Δ/νση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή αιτήματος στην Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο του συνόλου των έργων που συμμετέχουν στην περιοδική έκθεση και καταλόγου των συμμετεχόντων φορέων, επί θεμάτων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών ή διεκδίκησης πολιτιστικών αγαθών από το ελληνικό Δημόσιο.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισηγήσεις μουσείων και εφορειών αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εισηγήσεις μουσείων και εφορειών αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τον δανεισμό έργων αρμοδιότητάς τους

       Σημειώσεις Τα αρμόδια Μουσεία και οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ συντάσσουν και αποστέλλουν στο Τμήμα Εκθέσεων τις εισηγήσεις τους με συνημμένα δελτία κατάστασης διατήρησης των προς δανεισμό έργων και πρόσφατο φωτογραφικό υλικό

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος φορέων και του συνόλου των εκθεμάτων για τυχόν αρχαία διεκδικούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος αιτούντα φορέα, συμμετεχόντων στην έκθεση φορέων και συνόλου εκθεμάτων από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ για τυχόν αρχαιότητες διεκδικούμενες από το ελληνικό Δημόσιο και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

       Σημειώσεις Η έρευνα πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ.

       Ναι Όχι


      • 6 Επεξεργασία του αιτήματος και σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος για την εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία του αιτήματος και σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος με πρόταση μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Σημειώσεις Το ενημερωτικό σημείωμα για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συνοδεύεται από παρουσίαση (power point).

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή εισαγωγή και εξέταση του αιτήματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το θέμα διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εισάγεται στην ημερήσια διάταξη και παρουσιάζεται από τον εισηγητή Προϊστάμενο της ΔΑΜΕΕΠ ή τον αναπληρωτή του και εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά.

       Σημειώσεις Η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αποστέλλει στα μέλη του Συμβουλίου το ιστορικό της υπόθεσης από το ενημερωτικό σημείωμα, πριν την εξέταση του θέματος. Εισηγητής στο ΚΑΣ είναι ο Προϊστάμενος της ΔΑΜΕΕΠ ή ο αναπληρωτής του.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται γνωμοδότηση από τη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΑΣ, το Νομικό Σύμβουλο και τον Εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων της ΔΑΜΕΕΠ και υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ η απόφαση έγκρισης Προσωρινού Δανεισμού και Εξαγωγής Αρχαιοτήτων για την παρουσίασή τους σε περιοδική έκθεση εξωτερικού και ορισμού τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής για την εκτίμηση της οικονομικής αξίας των προς δανεισμό έργων.

       Όχι Όχι


      • 10 Εκτίμηση της οικονομικής αξίας των προς δανεισμό έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκτίμηση από τριμελή εκτιμητική επιτροπή της οικονομικής αξίας των αιτούμενων προς δανεισμό έργων για την ασφάλιση τους, σύνταξη πρακτικού και αποστολή του στη ΔΑΜΕΕΠ/ Τμήμα Εκθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα φορέα: α. Υπογεγραμμένο Συμφωνητικό δανεισμού β. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο γ. Βεβαίωση Ασυλίας από Κατάσχεση

       Σημειώσεις Το Συμφωνητικό δανεισμού συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΓΔΑΠΚ και τον Διευθυντή του αιτούντα φορέα. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποστέλλεται από τον αιτούντα φορέα στο Τμήμα Εκθέσεων. Διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες κατά παντός κινδύνου και για όλο το διάστημα δανεισμού (από καρφί σε καρφί). Η Βεβαίωση Ασυλίας από Κατάσχεση αποστέλλεται από τον αιτούντα φορέα στο Τμήμα Εκθέσεων. Διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες από διεκδικήσεις τρίτων για όλο το διάστημα δανεισμού τους μέχρι και την επιστροφή τους στη χώρα

       Ναι Όχι


      • 12 Προγραμματισμός μεταφοράς- αποστολής έργων στο εξωτερικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προγραμματισμός της μεταφοράς- αποστολής των προς δανεισμό έργων στο εξωτερικό και ο προγραμματισμός της εγκατάστασής τους στο Μουσείο υποδοχής πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκθέσεων σε συνεργασία με τον αιτούντα φορέα και την επιλεγείσα πιστοποιημένη μεταφορική εταιρεία.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση πιστοποιητικών CITES (σε ειδικές περιπτώσεις)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικών CITES προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις: όταν οι αρχαιότητες είναι κατασκευασμένες από οργανικά υλικά (πανίδα, χλωρίδα, απολιθώματα) και προστατεύονται από τη Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση δελτίων εξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπλήρωση και υπογραφή των δελτίων εξαγωγής από το Τμήμα Εκθέσεων σε έντυπα τα οποία φέρουν αύξοντα αριθμό ασφαλείας

       Σημειώσεις Τα δελτία εξαγωγής υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκθέσεων ή τον Προϊστάμενο της ΔΑΜΕΕΠ και τον Διευθυντή του Μουσείου ή της Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα προς δανεισμό έργα. Τα δελτία συνοδεύονται από κατάλογο των προς δανεισμό έργων με φωτογραφίες τους, την απόφαση έγκρισης εξαγωγής και δανεισμού, αντίγραφο του συμφωνητικού δανεισμού, αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

       Ναι Όχι


      • 15 Ορισμός συνοδών και σύνταξη συνοδευτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ορισμός συνοδών αρχαιολόγων και συντηρητών αρχαιοτήτων για την συνοδεία, αποστολή και εγκατάσταση των αρχαίων έργων. Σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων: εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του ΥΠΠΟΑ, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής

       Σημειώσεις Ο ορισμός των συνοδών πραγματοποιείται σε συνεργασία με περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟΑ. Τα έγγραφα ορισμού και εξουσιοδότησης συντάσσονται από το Τμήμα εκθέσεων και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της ΓΔΑΠΚ

       Ναι Όχι


      • 16 Τελωνειακός έλεγχος κατά τη συσκευασία για αιτούντα εκτός Ε.Ε. και σφράγιση κιβωτίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (ΕΛ.Υ.Τ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τελωνειακός έλεγχος διενεργείται για αιτούντα εκτός Ε.Ε. κατά τη συσκευασία των προς δανεισμό και εξαγωγή αρχαίων στο Μουσείο αναχώρησης των αρχαίων. Μετά τον τελωνειακό έλεγχο τα κιβώτια με τις αρχαιότητες σφραγίζονται από υπάλληλο του Τμήματος Εκθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 17 Σφράγιση κιβωτίων πριν την αποστολή σε χώρα της Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον εγκιβωτισμό και πριν την αποστολή των αρχαίων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κιβώτια σφραγίζονται από υπάλληλο του Τμήματος Εκθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 18 Έγγραφο αστυνομικής συνοδείας της αποστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφο προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αστυνομική συνοδεία των προς δανεισμό έργων εντός εθνικής κυριότητας.

       Σημειώσεις Η αστυνομική συνοδεία είναι απαραίτητη κατά την οδική και ακτοπλοϊκή μεταφορά των προς δανεισμό έργων

       Ναι Όχι


      • 19 Προγραμματισμός μεταφοράς- επιστροφής έργων από το εξωτερικο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προγραμματισμός της μεταφοράς- επιστροφής των υπό δανεισμό έργων στο εξωτερικό και ο προγραμματισμός της απεγκατάστασής τους στο Μουσείο υποδοχής πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκθέσεων σε συνεργασία με τον αιτούντα φορέα και την επιλεγείσα πιστοποιημένη μεταφορική εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 20 Ορισμός συνοδών και σύνταξη συνοδευτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ορισμός συνοδών αρχαιολόγων και συντηρητών αρχαιοτήτων για την απεγκατάσταση εγκιβωτισμό και συνοδεία κατά την επιστροφή των αρχαίων έργων. Σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων: εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του ΥΠΠΟΑ, πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής

       Σημειώσεις Ο ορισμός των συνοδών πραγματοποιείται σε συνεργασία με περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟΑ. Τα έγγραφα ορισμού και εξουσιοδότησης συντάσσονται από το Τμήμα Εκθέσεων και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της ΓΔΑΠΚ

       Όχι Όχι


      • 21 Έγγραφο αστυνομικής συνοδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφο προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αστυνομική συνοδεία των υπό δανεισμό έργων κατά την επιστροφή τους εντός εθνικής κυριότητας

       Σημειώσεις Η αστυνομική συνοδεία είναι απαραίτητη κατά την οδική και ακτοπλοϊκή μεταφορά των υπό δανεισμό έργων κατά την επιστροφή τους

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.