Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' Τάξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b772f2a-843d-4ab3-8557-09c13bedaec8 877228 Authorisation for Taking an Examination to Obtain the Oxygen-Welder Chief Technician Licence of Class A

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

143 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης, η οποία αποτελεί το 1ο μέρος για την τελική έκδοση της άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης. Τα μέρη της διαδικασίας είναι: α) Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ Τάξης - τελικό στάδιο αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και β) Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ Τάξης - τελικό στάδιο αποτελεί η έκδοση της σχετικής άδειας. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της οικείας Περιφέρειας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 112/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ Τάξης (2ο μέρος). Η προαναφερόμε-νη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολο-γητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).

    NACE

    • 25.62 Μεταλλοτεχνία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' Τάξης (άρθρα 18 & 20 του π.δ. 115/2012 ΦΕΚ 200 Α)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ενιαίο Μητρώο Προσώπων (Φ/Ν) που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή β) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή β) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης ή γ) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αναγγείλει το επάγγελμα του Οξυγονοκολλητή Β’ Τάξης ή δ) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αναγγείλει το επάγγελμα του Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης ή ε) Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του π.δ. 115/2012 ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής οφείλει να είναι κάτοχος κάποιου από τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντίστοιχη ισοτιμία αυτών ή στ) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει τα επαγγελματικά του προσόντα να έχουν αναγνωρισθεί από το αρμόδιο όργανο της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει Βεβαίωση Αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης και έχει: - πτυχίο Διπλωματούχου μηχανικού - με εγγραφή του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) - ειδικότητας Μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ή Χημικού Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων - πτυχίο ΤΕΙ - με την κτήση του πτυχίου τους - ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγού Μηχανικού οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 3 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την Άδεια του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας , οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 10 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ), Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ) ομάδα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, οφείλει αντίστοιχα να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 14 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), οφείλει αντίστοιχα να έχει προϋπηρεσία 18 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις . Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκ/σεων και Κατασκευών ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ), Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.), Β΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 18 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ),ομάδα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 24 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 12 μήνες σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), οφείλει να έχει προϋπηρεσία 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 24 μήνες σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής Α΄ τάξης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις με την ιδιότητα του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οποιασδήποτε των άνω κατηγοριών έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου σχολών της ημεδαπής με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες, μετά την έκδοση του π.δ. 115/2012, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τους τίτλους των ανωτέρω περιπτώσεων οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία ανάλογα με την ισοτιμία του τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένη ως ισότιμη με τίτλους των ανωτέρω περιπτώσεων οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία ανάλογα με την ισοτιμία του τίτλου σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής της άδειας οφείλει να το αποδείξει με την κατάθεση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 1 Αφορά το 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης 31 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Αφορά το 2ο μέρος της διαδικασίας για την Έκδοση άδειας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης - Θεωρητική Εξέταση 33 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Αφορά το 2ο μέρος της διαδικασίας για την Έκδοση άδειας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης - Πρακτική Εξέταση 79 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο την άδεια του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης ή γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Οξυγονοκολλητή Β’ Τάξης ή δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης ή ε) Αντίγραφο τίτλου σπουδών (γα αυτούς που αποκτήθηκαν στην ημεδαπή και με Απόφαση Ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή στ) Απόφαση Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. Έγκριση

       Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο την άδεια του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης ή γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Οξυγονοκολλητή Β’ Τάξης ή δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης ή ε) Αντίγραφο τίτλου σπουδών (γα αυτούς που αποκτήθηκαν στην ημεδαπή και με Απόφαση Ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή στ) Απόφαση Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 3 Αποδεικτικά προϋπηρεσίας Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: 1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια -, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά προϋπηρεσίας Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: 1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια -, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 4 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Για την έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Για την έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίσει επιπλέον: Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Αποδεικτικό σπουδών

       Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίσει επιπλέον: Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 7 6. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       6. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 4441

      • 8 5. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       5. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 4441

      • 9 4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 4441

      • 10 3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίας Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 4441

      • 11 2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 4441

      • 12 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άδεια διαμονής

       Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Νόμος 32 4608 2019 66 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100066

      • Νόμος 112 4314 2014 265 Α

       Περιγραφή Ημερομηνία έναρξης θεωρήσεων αδειών Τροποποίηση: - N. 4303/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρ. 16 παρ. 2 - Τροποποίηση αρ. 112 του ν. 4314/2014 (Ημερομηνία έναρξης θεωρήσεων αδειών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100265

      • Νόμος 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Διαδικασία - Ορισμοί -Πεδίο αρμοδιότητας Τροποποιήσεις: - Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/2020) παρ. 1 αρ. 35 - Προσθήκη αρ. 11α στο ν. 3982/2011 (Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων) - Ν. 4653/2020 αρ. 45 - Τροποποίηση παρ. 16 αρ. 5 ΤΟΥ ν. 3982/2011 (Προγράμματα πιστοποιητικών για την απόδειξη προϋπηρεσίας) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) παρ. 1 υποπαρ. ΣΤ23 αρ.1 - Τροποποίηση παρ. 3-6 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 2 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 4 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 11 αρ. 4 του ν. 3982/2011 (Υποχρέωση έκδοσης Βεβαιώσεων Αναγγελίας) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 5 του ν. 3982/2011 (Περίπτωση μη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής σε μία Περιφέρεια) - Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) παρ. 1 αρ. 228 - Τροποποίηση με του αρ. 1 του ν. 3982/2011 (Σκοπός), παρ. 3 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 2 του ν. 3982/2011(Ορισμοί), παρ. 4 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 4Α του ν. 382/2011 (Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων), παρ. 6 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 16 του ν. 382/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 7 αρ. 28 - Τροποποίηση παρ. 14 αρ. 17 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 122 2014 196 Α

       Περιγραφή Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100196

      • Προεδρικό Διάταγμα 115 2012 200 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Έλεγχοι Τροποποιήσεις: - Ν. 4608/2019 αρ. 32 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 1 του π.δ. 115/2012 (Αντικατάσταση παλαιών αδειών) - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 15 - Προσθήκη παρ. 12 στο π.δ. 115/2012 (Απουσία συγκρότησης εξεταστικής επι-τροπής στην Περιφέρεια), αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 αρ. 18 του π.δ. 115/2012 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100200

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8774/15/Φ.350/ 2018 340 Β

       Περιγραφή Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200340

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 455/22/Φ.Γ.9.6.4./ 2013 32 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 458/26/Φ.Γ.9.6.4/ 2013 34 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 8441/560/ΦΓ9.6.4/ 2013 1643 Β

       Περιγραφή Παράρτημα Δ - Εξεταστέα ύλη Οξυγονοκολλητών - Ηλεκτροσυγκολλητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201643

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4./ 2013 3133 Β

       Περιγραφή Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./ 2013 21 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων Τροποποιήσεις: - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 18 - Τροποποίηση Παρ. 2 αρ. 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Θητεία εξεταστικής Επιτροπής) - Κ.Υ.Α. 5571/379/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ 10228/Β/2013) περ. 1 αρ. 1 - Τροποποίηση περ. α αρ. 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Πρακτικό Προϋπηρεσίας) , παρ. 2 - Τροποποίηση Παραρτήματα της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Παραρτήματα)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200021

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 46214/146/ 2017 203 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Καθορισμός Αποζημιώσεων των Εξεταστικών Επιτροπών


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Επίδειξη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον είναι πλήρη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ-ΕΚΕ τα βήματα 1 και 2 παραλείπονται.

       Όχι Όχι


      • 5 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου Περιφέρειας/ ΚΕΠ-ΕΚΕ).

       Όχι Όχι


      • 6 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της οικείας περιφέρειας χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα προαπαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά σε στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος ορθότητας είναι δειγματοληπτικός ειδικά ως προς τη γνησιότητα του τίτλου σπουδών του ενδιαφερόμενου της τάξεως του 5%.

       Σημειώσεις Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων για υπογραφή. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος. Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων αποστέλλει μέσω ΕΛ.ΤΑ. το ακριβές αντίγραφο του ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν από την αίτησή του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει εκ νέου δικαιολογητικά η διαδικασία τερματίζεται χωρίς την έκδοση κάποιου σχετικού εγγράφου από την οικεία Περιφέρεια. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή. Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων ελέγχει εκ νέου την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα νέα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 10 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Διαβίβαση εγγράφων στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Εφόσον από την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου προκύπτει η αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων διαβιβάζει τα σχετικά στην Επιτροπή διενέργειας Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σύνταξη Πρακτικού Προϋπηρεσίας του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων εξετάζει τα δικαιολογητικά και συντάσσει Πρακτικό Προϋπηρεσίας του υποψηφίου, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών και το διαβιβάζει στο Τμήμα Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 12 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣ-ΠΑ και λαμβάνει αυτόματα τον μοναδικό αριθμό της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 13 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και Πρόσκληση συμμετοχής στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και Πρόσκληση συμμετοχής στις εξετάσεις και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 14 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών, καθώς και την Πρόσκληση συμμετοχής στις εξετάσεις και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 15 Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στην υπηρεσία για να παραλάβει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών και την Πρόσκληση συμμετοχής στις εξετάσεις και διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων της Περιφέρειας το αντίγραφο της υπογεγραμμένης Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 16 Για την έκδοση άδειας: Υποβολή αποδεικτικού πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους στο Τμήμα Επαγγέλματος. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή.

       Όχι Όχι


      • 17 Για την έκδοση άδειας: Θεωρητική εξέταση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο θεωρητικό μέρος της ειδικότητας από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 18 Για την έκδοση άδειας: Σύνταξη Πρακτικού Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του θεωρητικού μέρους με την αναλυτική κατάσταση των επιτυχόντων και αποτυχόντων, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών και το χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του θεωρητικού μέρους, υποβάλλει εκ νέου την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ) και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους εκ νέου.

       Όχι Όχι


      • 19 Για την έκδοση άδειας: Εξέταση πρακτικού μέρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο πρακτικό μέρος της ειδικότητας από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του πρακτικού μέρους, υποβάλλει εκ νέου την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ), το Πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του πρακτικού μέρους.

       Όχι Όχι


      • 20 Για την έκδοση άδειας: Σύνταξη πρακτικού για το πρακτικό μέρος της εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του πρακτικού μέρους με την αναλυτική κατάσταση των επιτυχόντων και αποτυχόντων και Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών και το χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 21 Για την έκδοση άδειας: Διαβίβαση Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 22 Για την έκδοση άδειας: Έκδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος εκδίδει την άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α’ τάξης και ενημερώνει τον αιτούντα να προσέλθει για να την παραλάβει.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι η αίτηση του δεν έγινε δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.