Έγκριση αγοράς ενωτίων για τα βοοειδή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση356ca221-fde6-42f0-99a0-1c0f6a30f500 356221

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση έγκρισης για την προμήθεια μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών. Τα μέσα σήμανσης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ζώων και πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και σχεδιασμένα με τρόπο που να μην είναι επιβλαβή για τα ζώα. Η διαδικασία έγκρισης μέσων σήμανσης είναι ίδια τόσο για τα ενώτια όσο και για τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης (πομποδέκτες).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Διευθύνσεις/ Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση - Αίτηση για έγκριση αγοράς ενωτίων βοοειδών.

Σημειώσεις

- Αιτών είναι ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης. - Η αίτηση περιλαμβάνει την ποσότητα, το είδος, τον τύπο των μέσων σήμανσης, τις πληροφορίες που αυτά θα φέρουν.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κωδικός εκμετάλλευσης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος δεν διενεργείται η προμήθεια ενωτίων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση αγοράς ενωτίων για βοοειδή.

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης βοοειδών στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και του ζωικού τους κεφαλαίου.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Φορολογικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης (αιτών) πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Ανεξάρτητη Αρχή Πληρωμών Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος - υπεύθυνος των ζώων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο κάτοχος των ζώων πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι, έστω και προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, πλην των κτηνιατρείων ή κτηνιατρικών κλινικών.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρισμένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ.).

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Τα μέσα σήμανσης πρέπει να είναι εγκεκριμένα.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή μέσω του gov.gr απαιτείται η κατοχή κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 109, 112, 115 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0429&qid=166844674

      • Εγκύκλιος 311751 2005

       Περιγραφή Εγχειρίδια διαδικασιών σήμανσης και καταγραφής βοοειδών και αιγοπροβάτων


      • 1 Παραλαβή αίτησης για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει αίτηση για έγκριση αγοράς της ποσότητας και των αριθμών των μέσων σήμανσης βοοειδών, που επιθυμεί να προμηθευτεί, στην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία και έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά του κατόχου των βοοειδών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας διενεργεί διασταυρωτικό διοικητικό έλεγχο των στοιχείων της αίτησης, με το ΟΠΣ-Κ και το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία, για την συγκεκριμένη εκμετάλλευση.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από τον έλεγχο δεν προκύπτει η ορθότητα του αιτήματος για αγορά μέσων σήμανσης. Το συμπληρωμένο έντυπο «Δήλωση-αίτηση για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης βοοειδών» δεν υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας. Επομένως, δεν εγκρίνεται η προμήθεια των μέσων σήμανσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους που οδήγησαν στη μη έγκριση του αιτήματός του για προμήθεια μέσων σήμανσης.

       Ναι Ναι


      • 6 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από τον έλεγχο προκύπτει η ορθότητα του αιτήματος για αγορά μέσων σήμανσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ΟΠΣ -Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας καταχωρίζει τα στοιχεία της αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ) και εκτυπώνεται το συμπληρωμένο έντυπο «Δήλωση-αίτηση για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης βοοειδών»

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το εκτυπωμένο έντυπο «Δήλωση-αίτηση για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης βοοειδών» υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας και τον ενδιαφερόμενο και παραδίδεται στον τελευταίο.

       Σημειώσεις Με το εγκεκριμένο έντυπο, ο κάτοχος μπορεί να προμηθευτεί τα απαιτούμενα μέσα σήμανσης, επιλέγοντας από τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα μέσα, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.