Έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού από επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa145d2f0-9594-4e12-980e-634f09ba1081 766252

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας για την έγκριση ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουριστικού χαρακτήρα, με αλιευτικό σκάφος. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην διενέργεια του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που επιθυμούν να ασκήσουν την εν λόγω δράση παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες. Στο έγγραφο της απόφασης αναφέρεται εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης της απαιτούμενης άδειας και περιγράφονται οι γενικοί και ειδικοί όροι, αλλά και η διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού (ενδεικτικά: αναφέρονται βάσει της επαγγελματικής άδειας τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, οι όροι της αλιείας, όροι περί ασφάλειας των επιβαινόντων, οι ευθύνες του κυβερνήτη κ.λπ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω άδεια δίνει την δυνατότητα στον επαγγελματία αλιέα να δραστηριοποιηθεί σε τουριστική αλιεία υπό προκαθορισμένες όμως προϋποθέσεις και με προδιαγραφές στην παροχή των υπηρεσιών του. Μεταξύ αυτών είναι και η προϋπόθεση, το ολικό μήκος του σκάφους να είναι μέχρι δέκα πέντε (15) μέτρα. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) η άδεια για διενέργεια αλιευτικού τουρισμού.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την Διενέργεια Αλιευτικού Τουρισμού.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. α) Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτητών, η Αίτηση πρέπει να φέρνει τις Υπογραφές και τα στοιχεία όλων. β) Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει στη διάθεσή του σχετική Εξουσιοδότηση, είτε βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προϋποθέσεις και Έγκριση Διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη και επαγγελματία αλιέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 1) του βασιλικού διατάγματος 666/25.07.1966 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/22.08.1966) 2) του π.δ. 261/17.06.1991 (98/τ.Α΄/01.07.1991), 3) του π.δ. 94/22.03.1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.03.1993) και της 243892/26.04.1993 ερμηνευτικής του εγκυκλίου 4) του ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ (151/τ.Α΄/06.09.2010), 5) της 414/2354/12.01.2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/20.01.2015) 6) του ν. 4647/16.12.2019 (204/τ.Α΄/16.12.2019).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα σκάφη που μπορούν να συμμετέχουν στην δράση θα πρέπει αθροιστικά : α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι δέκα πέντε (15) μέτρα. β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα). γ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1γ της ΚΥΑ του θέματος. δ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) όπου αναγράφονται: - ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν, - η έκταση των πλόων, και - οι σχετικές «Εντολές–Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων πιστοποιητικών. ε) Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν. στ) Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4256/2014 (Α΄ 92).

       Όχι Όχι

      • 1 Για την διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιου είδους οικονομικού αντιτίμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν, να περιλαμβάνουν οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους. Άδεια

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε δυο (2) αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4256/2014 (Α΄ 92). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4256/2014 (Α΄ 92).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 414/2354 2015 97 Β

       Περιγραφή Αφορά προϋποθέσεις, όρους και διαδικασίες για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200097

      • Εγκύκλιος 2834/52781 2015

       Περιγραφή Εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-1-2015(ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%948%CE%A1465%CE%A6%CE%98%CE%97-6%CE%947

       ΑΔΑ 7Δ8Ρ465ΦΘΗ-6Δ7

      • Νόμος 4235 2010 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100032

      • Υπουργική Απόφαση 4023/64557 2014 1307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201307

      • Υπουργική Απόφαση 4389/71210 2014 1445 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 4023/64557/16.05.2014 Υ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201445

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Νόμος 4256 2014 92 Α
      • Νομοθετικό Διάταγμα 420 1970 27 Α

       Περιγραφή Αλιευτικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100027

      • Νόμος 3816 1958 32 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ναυτικού Ιδιωτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100032

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. α) Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η Αίτηση πρέπει να φέρνει τις Υπογραφές και τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών. β) Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει στην διάθεσή του σχετική Εξουσιοδότηση, είτε βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα Δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Αναλόγως της Υπηρεσίας υποδοχής, η διαδικασία συνήθως γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το έγγραφο για την σχετική Απόφαση Έγκρισης.

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο κείμενο προωθείται για επεξεργασία και εισήγηση στην τελική του μορφή. Η Απόφαση εκδίδεται μετά την έγκριση από τον προβλεπόμενο τελικό Υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.