Έγκριση εγκατάστασης θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa4b54a3-4a87-4da7-b1cf-e3e4cd4e8341 464544

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση συστημάτων καλλιέργειας και προϊόντων φυτικής παραγωγής., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγκατάσταση Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, για την οποία απαιτείται ειδική έγκριση τύπου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση συστημάτων καλλιέργειας και προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2243/333582 (ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020) καθορίζονται οι τύποι των θερμοκηπίων και των θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές έγκρισης και ελέγχου αυτών. Μετά τη λήψη της έγκρισης τύπου μπορεί να γίνει η εγκατάσταση του θερμοκηπίου στην περίκλειστη έκταση η οποία έχει λάβει έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με ΚΥΑ αριθμ. 51483/700/Φ.15: Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ B΄ 1692/15.05.18), με αναγγελία της έναρξης εργασιών στη Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγκατάστασης θερμοκηπίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1α του Παραρτήματος της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση τύπου θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Θερμοκηπίων και Δικτυοκηπίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Η έγκριση τύπου χορηγείται σε: α) Εμπορικές εταιρείες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές. β) Εταιρείες κρατών - μελών της ΕΕ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολό της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης. γ) Νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών τρίτων χωρών νόμιμα εγκατεστημένους στην χώρα εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο-Μητρώο της χώρας τους. δ) Φυσικά πρόσωπα για ιδία χρήση.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Tο πρώτο μέρος του φακέλου με τα γεωπονικά στοιχεία σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από Γεωπόνο πρέπει να περιέχει τα εξής: αα) τον τύπο, ββ) το είδος καλλιέργειας, γγ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ, δδ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου (περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, ο αριθμός των στρώσεων του υλικού κλπ). εε) τον εξοπλισμό του με τις αντίστοιχες μελέτες τους. στ) τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών κάλυψης του θερμοκηπίου ή θαλάμου. Τα ανωτέρω πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των άρθρων 18, 19, 21 και 22 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020).

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Το δεύτερο μέρος του φακέλου με το Τεχνικό τμήμα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από Μηχανικό, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής : α) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού, β) στατικούς υπολογισμούς, γ) τεχνικά σχέδια ( σε ένα σχέδιο μεγέθους από Α3 έως Α0 θα σχεδιάζονται κατόψεις – όψεις – τομές - κατασκευαστικές λεπτομέρειες – με υπόμνημα μεγέθους Α4 ως συνημμένο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Το σχέδιο θα είναι διπλωμένο κατά ISO 5457 – διπλωμένο με τέτοιο τόπο, ώστε η τελική του διάσταση να είναι αυτή του χαρτιού Α4), δ) προϋπολογισμό έργου (προϋπολογισμό έργου για τουλάχιστον 1.000 τ.μ. Θερμοκηπίου ή Θαλάμου. Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού χωρίς στρογγυλοποίηση, ε) Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή Μηχανικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ). Τα ανωτέρω πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020)

       Όχι Όχι

      • 1 Υποφάκελος με γεωπονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582 (ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020). Έκθεση

       Υποφάκελος με γεωπονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582 (ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020).

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/kannabh/6281-farmake-kanabh

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο πρώτος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία: αα) τον τύπο, ββ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ., γγ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου (περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, ο αριθμός των στρώσεων του υλικού κ.λπ.), δδ) τον εξοπλισμό με τις αντίστοιχες μελέτες, εε) τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών κάλυψης του θερμοκηπίου ή θαλάμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Υποφάκελος με τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582 (ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020) Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Υποφάκελος με τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582 (ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020)

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/kannabh/6281-farmake-kanabh

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δεύτερος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία: αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού, ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων. γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες - αξονομετρικά, κ.λπ.) συγκεντρωμένα - σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους έως Α0, διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4. Η όψη του διπλωμένου χαρτιού ( που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4 (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος), δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος. εε) προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του θερμοκηπίου ή θαλάμου. Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Υπουργική Απόφαση 2243/333582 2020 5432 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών, καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205432

      • Νόμος 3 -11 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Ν. 4801/2021 Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις. Οι διατάξεις των άρθρων 3 επόμενα του Ν. 4801/2021 με ισχύ την 24/5/2021 αντικατέστησαν ή πρόσθεσαν διατάξεις στον Ν. 4139/2013 Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις. Πρόκειται για τις διατάξεις των άρθρων 2Α επόμενα. Στις συγκεκριμένες διατάξεις ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Ειδικότερα η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 της ΥΑ 2243/333582/2020 (ΦΕΚ 5432/Β) παραπέμπει ειδικότερα στον ορισμό της έγκρισης εγκατάστασης μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραλαμβάνει την αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1α του Παραρτήματος. του άρθρου 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020)

       Σημειώσεις Η έγκριση τύπου χορηγείται σε: α) Εμπορικές εταιρείες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές. β) Εταιρείες κρατών - μελών της ΕΕ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολό της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης, γ) Νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών τρίτων χωρών νόμιμα εγκατεστημένους στην χώρα εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο-Μητρώο της χώρας τους. δ) Φυσικά πρόσωπα για ιδία χρήση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χρέωση του φακέλου μελέτης στο αρμόδιο τμήμα από τον Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση του υποφάκελου με τα γεωπονικά στοιχεία του φακέλου μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ελέγχει τον υποφάκελο με τα γεωπονικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582 (ΦΕΚ Β΄ 5432/09.12.2020) του φακέλου μελέτης.

       Σημειώσεις Αν δεν είναι πλήρης ο φάκελος, η Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, προκειμένου να προσκομίσει/υποβάλει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις, τα οποία δεν τροποποιούν βασικά στοιχεία της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν - Πληρότητα Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις, τα οποία δεν τροποποιούν βασικά στοιχεία της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη προσκόμιση των ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων και απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός ή ο φάκελος μελέτης δεν είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, η αίτηση απορρίπτεται από τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και η σχετική απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαβίβαση του υποφάκελου με τεχνικά στοιχεία του φακέλου μελέτης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν ο υποφάκελος με τα γεωπονικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020) του φακέλου μελέτης είναι πλήρης, η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής διαβιβάζει τον υποφάκελο με τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020) του φακέλου μελέτης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών για τον έλεγχό του.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών ελέγχει τον υποφάκελο με τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020) του φακέλου μελέτης και αν δεν είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να προσκομίσει/υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν τροποποιούν βασικά στοιχεία της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών προς τη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν ο υποφάκελος με τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020) του φακέλου μελέτης είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, τον διαβιβάζει θεωρημένο και υπογεγραμμένο στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4α του Παραρτήματος.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση της έγκρισης τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας εκδίδει την έγκριση τύπου του Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4β του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης.

       Σημειώσεις Η έγκριση τύπου χορηγείται σε: α) Εμπορικές εταιρείες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές. β) Εταιρείες κρατών - μελών της ΕΕ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολό της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης, γ) Νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών τρίτων χωρών νόμιμα εγκατεστημένους στην χώρα εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο-Μητρώο της χώρας τους. δ) Φυσικά πρόσωπα για ιδία χρήση.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έγκριση τύπου ενός Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα βασικά του χαρακτηριστικά του: Μήκος, Πλάτος, Ύψος κορυφής της Βασικής Κατασκευαστικής Μονάδας, το δίχτυ που χρησιμοποιείται, εάν είναι μόνιμής ή περιοδικής κάλυψης και ενημερώνεται το Μητρώο των εγκεκριμένων τύπων Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.