Έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων του τομέα διατροφής των ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd36ab7eb-a96c-4f5b-a064-b68e5772db4b 917374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση επιχειρήσεων ζωοτροφών, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005. Για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην έγκριση αυτή εκδίδεται απόφαση με τον κωδικό έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του αυτού Υπουργείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης και αναμενόμενος χρόνος για την έκδοση της εγκρίσεως σε επιχειρήσεις ζωοτροφών είναι ένα τρίμηνο από τη διενέργεια του τελευταίου επιτόπιου ελέγχου.

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση Έγκρισης/Εγγραφής των Εγκαταστάσεων και των Ενδιάμεσων του τομέα της Διατροφής των Ζώων που χρειάζονται Έγκριση/Εγγραφή σύμφωνα με τον Καν. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου - Υπόδειγμα 2.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Επιχειρήσεων Ζωοτροφών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική ή εταιρεία)

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Για να υπόκειται σε έγκριση, οι επιχειρήσεις ζωοτροφών πρέπει να διεξάγουν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) να παρασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ή προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 82/471/ΕΟΚ και που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος ΙV του παρόντος κανονισμού, β) να παρασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά προμείγματα που παρασκευάζονται με πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος ΙV του παρόντος κανονισμού, γ) να παρασκευάζουν για διάθεση στην αγορά ή παράγουν για τις αποκλειστικές ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους, σύνθετες ζωοτροφές χρησιμοποιώντας πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ή προμείγματα που περιέχουν πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υπόκεινται σε έγκριση, αν αυτή απαιτείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υπόκεινται σε έγκριση, αν αυτή απαιτείται δυνάμει κανονισμού που εκδίδεται με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005.

       Ναι Ναι

      • 5 Υγειονομικές Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση πρέπει να εφαρμόζουν αρχές διαδικασίας HACCP και να τηρούν πλήρως τις κείμενες διατάξεις περί ζωοτροφών, ιδιαίτερα α) τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 323306/2007 (Β΄1881) κοινής υπουργικής απόφασης για τήρηση ιχνηλασιμότητας, σωστής αποθήκευσης και αυτοέλεγχου, β) όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και γ) στο Παράρτημα Γ της υπ αρ. 340668/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 2422).

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τις επιχειρήσεις μόνον όταν αποδεικνύεται, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας, ότι τηρούν τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005. Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών, οι οποίες απλώς εμπορεύονται τα προϊόντα χωρίς να τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους και για τις οποίες απαιτείται έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 νόμου 1599/1986 ότι οι ζωοτροφές που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) 183/2005. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για τη χορήγηση της έγκρισης.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικές Η αίτηση για την έγκριση υποβάλλεται πριν την έναρξη της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή, απαιτείται η κατοχή κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 της υπ αρ. 340668/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 2422), στην οποία αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες ζωοτροφών που παρήγαγαν ή διακίνησαν κατά το προηγούμενο έτος. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Δήλωση

       Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 της υπ αρ. 340668/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 2422), στην οποία αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες ζωοτροφών που παρήγαγαν ή διακίνησαν κατά το προηγούμενο έτος. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Έγγραφα που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση, πέραν της τήρησης των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005: 1.1 Ορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου 1.2 Καθορισμός κρίσιμων ορίων σε κρίσιμα σημεία ελέγχου 1.3 Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης κρίσιμων σημείων 1.4 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών 2.1 Τεχνικά σχέδια – διάγραμμα ροής για κάθε γραμμή παραγωγής 2.2 Πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 2.3 Πρόγραμμα διακρίβωσης εξοπλισμού (π.χ. ζυγών) 2.4 Πρόγραμμα καθαρισμού κτιρίων 2.5 Πρόγραμμα καθαρισμού εξοπλισμού 2.6 Πρόγραμμα μέτρων προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες (τρωκτικά , πτηνά κλπ) π.χ. συμβόλαιο μυοκτονίας 3.1 Οργανόγραμμα καθηκόντων και περιγραφή θέσεων εργασίας. 3.2 Εκπαίδευση προσωπικού, πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν επάρκεια προσόντων για τα αντίστοιχα καθήκοντα 4.1 Διαδικασίες παραλαβής αποθήκευσης First in−First out 4.2 Διαδικασία παραγωγής−ιχνηλασιμότητα ( παρτίδα−Lot) 4.3 Τύποι σιτηρεσίων 4.4 Διαδικασία διαδοχής ειδών ζωοτροφών κατά την παραγωγή 4.5 Διαδικασία χειρισμού ροών εσωτερικών επιστροφών 4.6 Διαδικασία και αρχεία χειρισμών σε περίπτωση σφάλματος 4.7 Διαδικασία αποθήκευσης τελικών προϊόντων First in – First out 5.1 Πρόγραμμα δειγματοληψιών (είδος και συχνότητα δειγματοληψιών) 5.2 Πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων 5.3 Τεστ Ομοιογένειας 5.4 Τεστ Επιμόλυνσης 6.1 Διαδικασία χειρισμού μη συμμορφούμενων – ανάκληση 7.1 Αρχείο παραπόνων Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Έγγραφα που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση, πέραν της τήρησης των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005: 1.1 Ορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου 1.2 Καθορισμός κρίσιμων ορίων σε κρίσιμα σημεία ελέγχου 1.3 Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης κρίσιμων σημείων 1.4 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών 2.1 Τεχνικά σχέδια – διάγραμμα ροής για κάθε γραμμή παραγωγής 2.2 Πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 2.3 Πρόγραμμα διακρίβωσης εξοπλισμού (π.χ. ζυγών) 2.4 Πρόγραμμα καθαρισμού κτιρίων 2.5 Πρόγραμμα καθαρισμού εξοπλισμού 2.6 Πρόγραμμα μέτρων προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες (τρωκτικά , πτηνά κλπ) π.χ. συμβόλαιο μυοκτονίας 3.1 Οργανόγραμμα καθηκόντων και περιγραφή θέσεων εργασίας. 3.2 Εκπαίδευση προσωπικού, πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν επάρκεια προσόντων για τα αντίστοιχα καθήκοντα 4.1 Διαδικασίες παραλαβής αποθήκευσης First in−First out 4.2 Διαδικασία παραγωγής−ιχνηλασιμότητα ( παρτίδα−Lot) 4.3 Τύποι σιτηρεσίων 4.4 Διαδικασία διαδοχής ειδών ζωοτροφών κατά την παραγωγή 4.5 Διαδικασία χειρισμού ροών εσωτερικών επιστροφών 4.6 Διαδικασία και αρχεία χειρισμών σε περίπτωση σφάλματος 4.7 Διαδικασία αποθήκευσης τελικών προϊόντων First in – First out 5.1 Πρόγραμμα δειγματοληψιών (είδος και συχνότητα δειγματοληψιών) 5.2 Πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων 5.3 Τεστ Ομοιογένειας 5.4 Τεστ Επιμόλυνσης 6.1 Διαδικασία χειρισμού μη συμμορφούμενων – ανάκληση 7.1 Αρχείο παραπόνων

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Τα απαιτούμενα έγγραφα ελέγχονται στο χώρο της επιχείρησης ζωοτροφών κατά την επίσκεψη του επόπτη κυκλοφορίας ζωοτροφών κατά τους επίσημους ελέγχους. Όλα τα έγγραφα διατηρούνται για πέντε χρόνια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών, οι οποίες απλώς εμπορεύονται τα προϊόντα χωρίς να τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους και για τις οποίες απαιτείται έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 νόμου 1599/1986 ότι οι ζωοτροφές που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για τη χορήγηση της έγκρισης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών, οι οποίες απλώς εμπορεύονται τα προϊόντα χωρίς να τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους και για τις οποίες απαιτείται έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 νόμου 1599/1986 ότι οι ζωοτροφές που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για τη χορήγηση της έγκρισης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 340668 2008 2422 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202422

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 323306 2007 1881 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201881

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 183 2005

       Περιγραφή Περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0183&qid=1622386702263&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4, 5, 7 285339 2010 1354 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 340668/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ B΄2422) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201354

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν σχετική αίτηση έγκρισης στη Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέροντας τη δραστηριότητα που σκοπεύουν να ασκήσουν.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την ΚΥΑ 340668/2008 (ΦΕΚ 2422/τ.Β ́/26.11.2008), Αρμόδια Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 έχει οριστεί η Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Αρμόδιες περιφερειακές αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 έχουν οριστεί οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περειφερειών. Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση του Καν. (ΕΚ) 183/2005 υποβάλλουν αίτηση έγκρισης προς την Αρμόδια Κεντρική Αρχή (Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπ.Α.Α.Τ).

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν σχετική αίτηση έγκρισης ηλεκτρονικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση αίτησης-Επιτόπιος Έλεγχος από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση και ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της επιχείρησης. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις ζωοτροφών για οποιαδήποτε αλλαγή ή / και παύση της δραστηριότητάς τους, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15 ημέρες πριν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

       Σημειώσεις Όταν κρίνεται ότι η προς έγκριση επιχείρηση ανταποκρίνεται καταρχήν σε όλες τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού, χορηγείται σε αυτήν έγκριση υπό όρους και δίνονται γραπτές συστάσεις για τις εκκρεμότητες. Η πλήρης έγκριση χορηγείται μόνον και εφόσον, μετά από νέα επιτόπια επίσκεψη, που διεξάγεται τρεις μήνες μετά από την έγκριση υπό όρους, διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση ανταποκρίθηκε στις συστάσεις των ελεγκτικών αρχών. Εάν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος αλλά η επιχείρηση εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις, παρατείνεται η ισχύς της υπό όρους έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση, η υπό όρους έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκριση πρέπει να εφαρμόζουν αρχές διαδικασίας HACCP όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και στο Παράρτημα Γ της ΚΥΑ 340668/2008 και να τηρούν πλήρως όλη την ισχύουσα νομοθεσία των ζωοτροφών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κωδικός έγκρισης χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγγραφή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγγράφει σε Μητρώο τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το εν λόγω μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αγρότης-Επιχειρηματίας>Κτηνοτροφία>Ζωοτροφές>Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών).

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.