Έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικά, πολλαπλασιαστικού υλικού για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1839fe2-fad9-48d1-80f4-241b01e28d1a 396641

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών από τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική απόκτηση, σε: 1. Ιδρύματα έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή άλλα ερευνητικά Ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ίδια χρήση και 2. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πειραματισμό, εκθέσεις ή ανάπλαση περιβάλλοντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Παρατηρήσεις

Το προς εισαγωγή υλικό δεν προορίζεται για εμπορία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν υπάρχουν
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο αιτών την έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού λαμβάνει έγγραφη ενημέρωση για την έγκριση ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικά για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι αιτούντες την έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού να είναι μια από τις κάτωθι νομικές μορφές: 1. Ιδρύματα έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή άλλα ερευνητικά Ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, 2. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προκειμένου να καλύψουν ανάγκες προγραμμάτων δημιουργίας πρασίνου, χλοοταπήτων, παρτεριών, δενδροστοιχιών κ.λ.π. που εκτελούνται σε χώρους δικαιοδοσίας τους, 3. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την διενέργεια δοκιμών και πειραματισμού, 4. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό εκθέσεις ή ανάπλαση περιβάλλοντος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το προς εισαγωγή πολλαπλασιαστικό υλικό δεν πρέπει να προορίζεται για εμπορία, αλλά μόνο για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις, που προσδιορίζονται ανάλογα τη νομική μορφή του αιτούντος την εισαγωγή.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Το προς εισαγωγή πολλαπλασιαστικό υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 35 1845 1989 102 Α

       Περιγραφή Κύρωση της αριθ. 240525/1988 υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100102

      • Υπουργική Απόφαση 365972 1988

       Περιγραφή Προϋποθέσεις εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Pollaplasiastiko Yliko/nomothesia pollaplasiastiko yliko/ya240525 fek184.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 240525 1988 184 Β

       Περιγραφή Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200184

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χρεώνεται η αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος για τη σύνταξη της σχετικής απόφασης έγκρισης ή μη της αιτούμενης εισαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εισαγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή εγγράφου από τον τελικό διατάκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εισαγωγής από τον αρμόδιο τμηματάρχη.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημιουργείται το ακριβές αντίγραφο της έγκρισης εισαγωγής στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του παραγόμενου εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή με e - mail του ακριβούς αντιγράφου της έγκρισης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στις ελεγκτικές αρχές, ήτοι τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.