Έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικά, πολλαπλασιαστικού υλικού για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1839fe2-fad9-48d1-80f4-241b01e28d1a 396641

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών από τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική απόκτηση, σε: 1. Ιδρύματα έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή άλλα ερευνητικά Ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ίδια χρήση και 2. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πειραματισμό, εκθέσεις ή ανάπλαση περιβάλλοντος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το προς εισαγωγή υλικό δεν προορίζεται για εμπορία.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δεν υπάρχουν

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Ο αιτών την έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού λαμβάνει έγγραφη ενημέρωση για την έγκριση ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικά για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις

       Επίσημος τίτλος

       Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Οι αιτούντες την έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού να είναι μια από τις κάτωθι νομικές μορφές: 1. Ιδρύματα έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή άλλα ερευνητικά Ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, 2. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προκειμένου να καλύψουν ανάγκες προγραμμάτων δημιουργίας πρασίνου, χλοοταπήτων, παρτεριών, δενδροστοιχιών κ.λ.π. που εκτελούνται σε χώρους δικαιοδοσίας τους, 3. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την διενέργεια δοκιμών και πειραματισμού, 4. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό εκθέσεις ή ανάπλαση περιβάλλοντος.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Το προς εισαγωγή πολλαπλασιαστικό υλικό δεν πρέπει να προορίζεται για εμπορία, αλλά μόνο για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις, που προσδιορίζονται ανάλογα τη νομική μορφή του αιτούντος την εισαγωγή.

        Όχι Όχι

       • 3 Τεχνικές Το προς εισαγωγή πολλαπλασιαστικό υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 35 1845 1989 102 Α

        Περιγραφή Κύρωση της αριθ. 240525/1988 υπουργικής απόφασης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8sN CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQEVb9ehSVsrI iZoot8yVoyS-3x1xmn2vRUG9hS4 OU8.

       • Υπουργική Απόφαση 365972 1988

        Περιγραφή Προϋποθέσεις εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Pollaplasiastiko Yliko/nomothesia pollaplasiastiko yliko/ya240525 fek184.pdf

       • Υπουργική Απόφαση 240525 1988 184 Β

        Περιγραφή Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWG2Ogb2ANFndtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ1rZUam4u9v9YUBM4hLoFq9rP9B3cvk8PftWElSvgjJM.

       • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Χρεώνεται η αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος για τη σύνταξη της σχετικής απόφασης έγκρισης ή μη της αιτούμενης εισαγωγής.

        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη εγγράφου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Σύνταξη και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εισαγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού.

        Όχι Όχι


       • 4 Υπογραφή εγγράφου από τον τελικό διατάκτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εισαγωγής από τον αρμόδιο τμηματάρχη.

        Όχι Όχι


       • 5 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου του εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Δημιουργείται το ακριβές αντίγραφο της έγκρισης εισαγωγής στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή του παραγόμενου εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αποστολή με e - mail του ακριβούς αντιγράφου της έγκρισης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στις ελεγκτικές αρχές, ήτοι τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς ενημέρωσή τους.

        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.