Έγκριση εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση300c199a-1a22-4929-911a-67c71a77982f 951373

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης/ανανέωσης άδειας εμπορίας σπόρων σποράς, κτηνοτροφικών φυτών, δημητριακών, τεύτλων, σπόρων γεωμήλων, ελαιούχων/ κλωστικών φυτών και κηπευτικών ποικιλιών για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο Κρατών Μελών, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Παρατηρήσεις

Για τις αιτούμενες ποικιλίες θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο Κρατών Μελών και να αφορούν είδη κτηνοτροφικών φυτών, δημητριακών, τεύτλων, σπόρων γεωμήλων, ελαιούχων/ κλωστικών φυτών και κηπευτικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης/ανανέωσης άδειας εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής.

Σημειώσεις

Στη περίπτωση αίτησης ποικιλιών, κτηνοτροφικών φυτών, δημητριακών, τεύτλων, σπόρων γεωμήλων, ελαιούχων/ κλωστικών φυτών θα πρέπει να αναφέρονται επιπρόσθετα:

- οι προβλεπόμενες εξετάσεις και δοκιμές - τα κράτη μέλη στα οποία προορίζονται να γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμές - αιτούμενες ποσότητες ανά κράτος μέλος

Στην περίπτωση αίτησης για την ανανέωση άδειας εμπορίας προστίθεται κάθε διαθέσιμη πληροφορία η οποία συμπληρώνει τις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σχετικά με την περιγραφή, την επιλογή διατηρητέων ποικιλιών ή/και την καλλιέργεια ή τη χρήση της ποικιλίας για την οποία χορηγήθηκε η αρχική άδεια καθώς και παραπομπή στην αρχική άδεια

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών προκειμένου να λάβει την έγκριση εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι ο δημιουργός (breeder)/διατηρητής ή ο εκπρόσωπος του, ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής ποικιλίας : -στον Εθνικό κατάλογο της χώρας μας για είδη κτηνοτροφικών φυτών, δημητριακών, τεύτλων, σπόροι γεωμήλων, ελαιούχων/ κλωστικών φυτών ή -στον εθνικό κατάλογο ενός τουλάχιστον Κράτους Μέλους για είδη κηπευτικών

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για τις αιτούμενες ποικιλίες θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο Κρατών Μελών και να αφορούν είδη κτηνοτροφικών φυτών, δημητριακών, τεύτλων, σπόρων γεωμήλων, ελαιούχων/ κλωστικών φυτών και κηπευτικών.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να είναι επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως σποροπαραγωγική ή εμπορίας τύπου Α ή εμπορίας τύπου Β΄.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής εγγραφής της ποικιλίας: Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής εγγραφής της ποικιλίας:

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής εγγραφής της ποικιλίας: α) για την εγγραφή μιας ποικιλίας -κηπευτικών στον Εθνικό κατάλογο ενός τουλάχιστον Κράτους Μέλους ή -κτηνοτροφικών φυτών, δημητριακών, τεύτλων, σπόροι γεωμήλων, ελαιούχων/ κλωστικών φυτών στον Εθνικό κατάλογο της χώρας μας β) για τον δημιουργό/ διατηρητή της ποικιλίας και γ) για την περιγραφή της ποικιλίας δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διεξάγεται ακόμη η αξιολόγηση για την εγγραφή σε Εθνικό κατάλογο, στην περίπτωση αίτησης για την ανανέωση άδειας εμπορίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 2004/842 2004

       Περιγραφή ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο εμπόριο σπόρων ποικιλίας για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή κηπευτικών ειδών

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0842&from=ES

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χρεώνεται η αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος για τη σύνταξη της σχετικής απόφασης έγκρισης ή μη της αιτούμενης εισαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή εγγράφου από τον τελικό διατάκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημιουργείται το ακριβές αντίγραφο της έγκρισης εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του παραγόμενου εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή με e - mail του ακριβούς αντιγράφου της έγκρισης εμπορίας σπόρων σποράς, σύμφωνα με την 2004/842/ΕΚ απόφαση Επιτροπής στον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στις: ελεγκτικές αρχές, ήτοι τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αποστολή των στοιχείων της έγκρισης/ανανέωσης στα κράτη μέλη προς ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.