Έγκριση εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc49b6ee0-e5db-467f-8c15-e7489f62d6cd 465362

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η υπηρεσία μας εκδίδει έγγραφο με θέμα Έγκριση εξαγωγής αποβλήτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση της εταιρείας προς την υπηρεσία μας (Β6 Δ/νση - ΥΠΕΞ) για την έκδοση της άδειας εξαγωγής αποβλήτων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγκριση εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M9

       ,,,


      • 1 Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ Άδεια χρήσης

       Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εταιρεία πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με το ΥΠΕΝ για την εξασφάλιση της άδειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 2 Έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠΕΝ για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (Written Consent to the transboundary shipment of hazardous waste) Έγγραφο

       Έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠΕΝ για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (Written Consent to the transboundary shipment of hazardous waste)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Το εν λόγω έγγραφο παρέχεται στην εταιρεία από το ΥΠΕΝ στα αγγλικά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Αίτηση της εταιρείας προς την υπηρεσία μας (Β6 Δ/νση - ΥΠΕΞ) για την έκδοση της άδειας εξαγωγής αποβλήτων Αίτηση

       Αίτηση της εταιρείας προς την υπηρεσία μας (Β6 Δ/νση - ΥΠΕΞ) για την έκδοση της άδειας εξαγωγής αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Νόμος 1741 1987 255 Α

       Περιγραφή Νόμος 1741/1987 (ΦΕΚ 225 Α) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων(ADR)...»και την υπ’ αριθμ. 71538/2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995...ADR» (ΦΕΚ 821 Β), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 104/99 (ΦΕΚ 113Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»,όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 52167/4683/2012 (ΦΕΚ 37Β)


      • Νόμος 2203 1994 58 Α

       Περιγραφή Νόμος 2203/1994 - ΦΕΚ 58/Α/15-4-1994: Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100058

      • Νόμος 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) όπως ισχύει. «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Προεδρικό Διάταγμα 405 1996 272 Α

       Περιγραφή Το Π.Δ. 405/96 (ΦΕΚ 272 Α) «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100272

      • Υπουργική Απόφαση 19744 1988 166 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ αριθ. 19744/454/88: Επιτήρηση και έλεγχος των ∆διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων. (ΦΕΚ 166/Β/24-03-88)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200166

      • Υπουργική Απόφαση 13588/725/2006 2006 383 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β` 28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200383

      • Υπουργική Απόφαση Γ1/20655/2897/2015 2015 1495 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ Αριθμ. Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495 Β) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση τωνΚΥΑ35043/2524 (ΦΕΚ 1385 Β), 52280/4720/2011(ΦΕΚ2640Β), 52167/4683/2012(ΦΕΚ 37Β) και 40955/4862/2013(ΦΕΚ 2514Β)» όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201495

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1013/2006 2006

       Περιγραφή Ευρωπαϊκός Κανονισμός: Regulation (EC) no. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (WSR)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj?locale=el

      • 1 Αίτηση εταιρείας για άδεια εξαγωγής αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρεία αποστέλλει στην υπηρεσία μας (Β6 Δ/νση - ΥΠΕΞ) το φάκελο της ζητώντας την έκδοση άδειας εξαγωγής αποβλήτων.

       Σημειώσεις Ο φάκελος θεωρείται πλήρης όταν έχει από το ΥΠΕΝ: α) την άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και β) την έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά των εν λόγω ειδών. Μέχρι σήμερα όλες οι αιτήσεις άδειας εξαγωγής έχουν εγκριθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει το φάκελο και μόλις διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, προχωρά στη σύνταξη του εγγράφου έγκρισης εξαγωγής αποβλήτων. Το έγγραφο στέλνεται για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή της έγκρισης στην ενδιαφερόμενη εταιρεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μόλις η έγκριση υπογραφεί, ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει ηλεκτρονικά το έγγραφο στον αποδέκτη του (την ενδιαφερόμενη εταιρεία).

       Σημειώσεις Εφόσον το ζητήσει η εταιρεία μπορεί να παραλάβει το έγγραφο και ένχαρτα.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.