Έγκριση εργασιών καθαρισμού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0cc0816e-7281-4252-a234-ff066a9234fa 816728

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

49 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των εργασιών καθαρισμού και αποκατάστασης λειτουργικών βαθών και απευθύνεται στους Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων της επικράτειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση εργασιών καθαρισμού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον Ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το e-mail της Διεύθυνσης είναι το dilikyp@yna.gov.gr. Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, η αίτηση κατατίθεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (A΄ 45): Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εργασιών καθαρισμού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Οι εργασίες καθαρισμού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών θα πρέπει να προβλέπονται από τη μελέτη κατασκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων, που καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώμενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες, ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών, προσαμμώσεις, που οφείλονται σε θεομηνίες ή εξελίσσονται μέσω φυσικών διεργασιών.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Τα λειτουργικά βάθη που θα προκύψουν μετά τις εργασίες, θα πρέπει να είναι αυτά που προβλέπονται στην αρχική μελέτη κατασκευής της λιμενικής εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιμενικής εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 1 Σχέδιο Κάτοψης ή Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται η θαλάσσια περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εναποτεθούν τα βυθοκορρήματα που θα προκύψουν. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο Κάτοψης ή Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται η θαλάσσια περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εναποτεθούν τα βυθοκορρήματα που θα προκύψουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα παραπάνω σχέδια, θα πρέπει να είναι εξαρτημένα στο ΕΓΣΑ 87 και να είναι υπογεγραμμένα και θεωρημένα αρμοδίως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τεχνική Έκθεση η οποία να περιγράφει τις εν θέματι εργασίες, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Έκθεση

       Τεχνική Έκθεση η οποία να περιγράφει τις εν θέματι εργασίες, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η παραπάνω Τεχνική Έκθεση, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων). Σύμφωνη γνώμη

       Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4073

      • Νόμος 33 4607 2019 65 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης (Τ/Χ ή διά ζώσης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης της λιμενικής εγκατάστασης, υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή Αίτησης (μέσω e-mail)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης της λιμενικής εγκατάστασης, υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και Χρέωση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και πρωτοκολείται από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής το χρεώνει στο ανάλογο τμήμα και ο αντίστοιχος Τμηματάρχης το χρεώνει σε κάποιον Εισηγητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, από τον αρμόδιο Εισηγητή που έχει χρεωθεί την υπόθεση.

       Όχι Όχι


      • 6 Άρτιος Φάκελος - Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, ο αρμόδιος Εισηγητής συντάσσει το σχέδιο της διοικητικής πράξης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ελλιπής Φάκελος - Επιπλέον Δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αρμόδιος Εισηγητής, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, για τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται. Μόλις αποσταλλούν τα δικαιολογητικά, ο αρμόδιος Εισηγητής συντάσσει το σχέδιο της διοικητικής πράξης.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος, αφορά τον μέγιστο χρόνο που θα χρειαστεί ο Εισηγητής για να συντάξει το σχέδιο της διοικητικής πράξης και όχι στον χρόνο που θα κάνει ο ενδιαφερόμενος για να ανταποκριθεί στα επιπλέον δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 8 Προώθηση στην Ιεραρχία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Εισηγητής, υποβάλλει το σχέδιο της εγκριτικής Απόφασης, στην Ιεραρχία προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες υπογραφές. Τελικός Υπογράφων είναι ο Γενικός Διευθυντής Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις προθεσμίας για την έκδοση της πράξης της παραγράφου 1 του ν.4609/2022 (Α 133), η εν λόγω αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος επιστρέψει ενυπόγραφος, ο αρμόδιος Εισηγητής αναρτά την εν λόγω Απόφαση στο διαύγεια και στη συνέχεια τη διεκπεραιώνει.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.