Έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8e0faa97-d303-4e59-8ec3-588c2d84cc45 727793

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης κανονισμού διεξαγωγής υπηρεσίας σε κάθε Πλοηγικό Σταθμό, αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στόχος της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των απαιτούμενων για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας μέσων (πλωτά μέσα, πρόσληψη – χρησιμοποίηση ρυμουλκών, οχήματα κτλ), καθώς και του τόπου προμήθειας και ανάθεσης εργασιών και τήρησης των προβλεπομένων εντύπων Πλοηγικού Σταθμού.

Παράλληλα καθορίζονται οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του ναυτικού προσωπικού, καθώς και το σχετικό ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κανένα
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Κανένα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λειτουργία πλοηγικών σταθμών, Διεξαγωγή υπηρεσιών πλοήγησης, Πλαίσιο λειτουργίας Πλοηγικών Σταθμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Τηλεφωνική επικοινωνία

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Δικαστικές Ο κανονισμός διεξαγωγής υπηρεσίας κάθε Πλοηγικού Σταθμού αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζει τα απαιτούμενα για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας μέσα (πλωτά μέσα, πρόσληψη – χρησιμοποίηση ρυμουλκών, οχήματα κτλ), τον τρόπο προμήθειας και ανάθεσης εργασιών, την τήρηση των προβλεπομένων εντύπων Πλοηγικού Σταθμού. Επίσης καθορίζει τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του ναυτικού προσωπικού. Κρίνεται χρήσιμη η προηγούμενη διαβούλευση με τους χρήστες των πλοηγικών υπηρεσιών και το ναυτικό προσωπικό του Πλοηγικού Σταθμού, πριν τη διαμόρφωση οποιουδήποτε νέου σχεδίου κανονισμού διεξαγωγής υπηρεσίας του Πλοηγικού Σταθμού, ώστε να υπάρξει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβάλλεται από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό σχέδιο κανονισμού διεξαγωγής υπηρεσίας του εν λόγω Πλοηγικού Σταθμού, προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας για λήψη σχετικής γνωμοδότησης. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Υποβάλλεται από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό σχέδιο κανονισμού διεξαγωγής υπηρεσίας του εν λόγω Πλοηγικού Σταθμού, προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας για λήψη σχετικής γνωμοδότησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. 16 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Νομός Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας - Τρόπος διεξαγωγής υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100043

      • Διεθνής Σύμβαση 1958 44 Α

       Περιγραφή 28 Ιανουαρίου και 26 Φεβρουαρίου - άνευ αριθμού- Βασιλικό Διάταγμα περί εκτέλεσης του ν.3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100044

      • Νόμος 2 409 1968 110 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πλοηγικής Υπηρεσίας διατάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19680100110

      • Διεθνής Σύμβαση μονόν 477 1968 159 Α

       Περιγραφή Βασιλικό διάταγμα περί συστάσεως Πλοηγικών Σταθμών καθορισμού περιοχής και οργανικής σύνθεσης προσωπικού αυτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19680100159

      • Κανονισμός 6 και 9 3131 1993 336 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 1 περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200336

      • Νομοθετικό Διάταγμα 181 και 187 187 1973 161 Α

       Περιγραφή Περί κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100161

      • 1 Ο πλοηγικός σταθμός καταθέτει την πρότασή του για την αλλαγή/τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πλοηγικός σταθμός καταθέτει την πρότασή του για την αλλαγή/τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας, αφού προηγουμένως έχει λάβει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις ναυτικού προσωπικού και χρηστών υπηρεσιών πλοήγησης

       Όχι Όχι


      • 2 Η Διεύθυνση διενεργεί διαβούλευση για την τεκμηρίωση των προτάσεων του πλοηγικού σταθμού και καταρτίζει πρόταση για τον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του Πλοηγικού Σταθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση διενεργεί διαβούλευση για την τεκμηρίωση των προτάσεων του πλοηγικού σταθμού και καταρτίζει πρόταση για τον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του Πλοηγικού Σταθμού

       Όχι Όχι


      • 3 Η Διεύθυνση εισάγει προς συζήτηση την πρόταση στο Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας για έκδοση γνωμοδότησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση εισάγει προς συζήτηση την πρόταση στο Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας για έκδοση γνωμοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας υπόκειται στην έγκριση του ΥΝΑΝΠ, όπως έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας υπόκειται στην έγκριση του ΥΝΑΝΠ, όπως έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα.

       Όχι Όχι


      • 5 Η απόφαση για το νέο κανονισμό λειτουργίας υπογράφεται αρμοδίως από το ΥΝΑΝΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση για το νέο κανονισμό λειτουργίας υπογράφεται αρμοδίως από το ΥΝΑΝΠ.

       Όχι Όχι


      • 6 Η Διεύθυνση μεριμνά και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση μεριμνά και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 7 Η Διεύθυνση γνωστοποιεί στον Πλοηγικό Σταθμό τη δημοσίευση του κανονισμού σε ΦΕΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση γνωστοποιεί στον Πλοηγικό Σταθμό τη δημοσίευση του κανονισμού σε ΦΕΚ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.