Έγκριση κατασκευής διχτυοκηπίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0732adaf-4c68-4a82-97ba-734ed48e2095 206446

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και έλεγχου κατασκευών διχτυοκηπίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εξαιρούνται της υποχρέωσης απόκτησης έγκρισης κατασκευής διχτυοκηπίου τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Χώρας (με γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις κατασκευές τεχνικών έργων), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία και οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος της νομοθεσίας.

Σημειώσεις

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση τύπου διχτυοκηπίων

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικασία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, και έλεγχου αυτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Θερμοκηπίων και Δικτυοκηπίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι αιτούντες μπορεί να είναι εμπορικές εταιρίες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι αιτούντες μπορεί να είναι εταιρίες κρατών - μελών της Ε.Ε., εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο-Μητρώο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές ή τους νομίμους εκπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολο της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Οι αιτούντες μπορεί να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών τρίτων χωρών νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο-Μητρώο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Οι αιτούντες μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, μόνο για ιδία χρήση.

       Ναι Ναι

      • 1 Κατάθεση υποφακέλου Μελέτης ο οποίος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία: αα) το είδος καλλιέργειας ββ) το σχήμα, τις επαναλήψεις, τις διαστάσεις της Β.Κ.Μ. γγ) το υλικό κάλυψης του διχτυοκηπίου, δδ) τα πιστοποιητικά προδιαγραφών ή τις υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή η του κατασκευαστή για την καταλληλότητα των υλικών κάλυψης των διχτυοκηπίων. Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κατάθεση υποφακέλου Μελέτης ο οποίος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία: αα) το είδος καλλιέργειας ββ) το σχήμα, τις επαναλήψεις, τις διαστάσεις της Β.Κ.Μ. γγ) το υλικό κάλυψης του διχτυοκηπίου, δδ) τα πιστοποιητικά προδιαγραφών ή τις υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή η του κατασκευαστή για την καταλληλότητα των υλικών κάλυψης των διχτυοκηπίων. Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e12muUGopaDpms923bUZkmF68rzSZFxgk-WtPb3dFROTQkAYi3ORfmapyd5n1RnUdpaY BvOTNeDa75h8iB-tM3 vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0aR0YDJjdf00Btu7Bes U-B3qEzVRvBFf2JCnI6Z WW4g..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του διχτυοκηπίου, ο οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων και με αριθμημένες σελίδες. Ο Φάκελος Μελέτης κατατίθεται σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb ή αποστολή pdf αρχείων μέσω e mail). Ο Φάκελος Μελέτης περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους: ο πρώτος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει γεωπονικά στοιχεία και ο δεύτερος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τεχνικά στοιχεία. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κατάθεση υποφακέλου Μελέτης ο οποίος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία: αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού, ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων. γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια ( κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες-αξονομετρικά ,κλπ ) συγκεντρωμένα-σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού ,μεγέθους έως Α0 , διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4 .Η όψη του διπλωμένου χαρτιού ( που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4 ( ως συνημμένο Υπόδειγμα 2) δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος. εε) προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του διχτυοκήπιου. (πχ σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.) Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κατάθεση υποφακέλου Μελέτης ο οποίος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία: αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού, ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων. γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια ( κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες-αξονομετρικά ,κλπ ) συγκεντρωμένα-σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού ,μεγέθους έως Α0 , διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4 .Η όψη του διπλωμένου χαρτιού ( που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4 ( ως συνημμένο Υπόδειγμα 2) δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος. εε) προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του διχτυοκήπιου. (πχ σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.) Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e12muUGopaDpms923bUZkmF68rzSZFxgk-WtPb3dFROTQkAYi3ORfmapyd5n1RnUdpaY BvOTNeDa75h8iB-tM3 vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0aR0YDJjdf00Btu7Bes U-B3qEzVRvBFf2JCnI6Z WW4g..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του διχτυοκηπίου, ο οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων και με αριθμημένες σελίδες. Ο Φάκελος Μελέτης κατατίθεται σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb ή αποστολή pdf αρχείων μέσω e mail) Ο Φάκελος Μελέτης περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους: ο πρώτος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει γεωπονικά στοιχεία και ο δεύτερος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τεχνικά στοιχεία. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Υπουργική Απόφαση 2244/333595/27.11.20 2020 5430 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή διχτυοκηπίων και τη διαδικασία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, και έλεγχου αυτών των κατασκευών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205430

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και έλεγχου κατασκευών διχτυοκηπίων στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση της αίτησης σε Επιτροπή - Κλιμάκιο ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού αναθέτει τον φάκελο προς έλεγχο στην καθύλην αρμόδια Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και αξιολόγηση του Φακέλου Μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος του Φάκελου Μελέτης πραγματοποιείται από Επιτροπή η οποία καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Σημειώσεις Η εν λόγω Επιτροπή συνιστά το Κλιμάκιο ελέγχου Φακέλου Μελέτης, που αποτελείται από έναν υπάλληλο γεωπόνο και έναν υπάλληλο μηχανικό.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκπόνηση Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κλιμάκιο ελέγχου Φακέλου Μελέτης, που αποτελείται από έναν υπάλληλο γεωπόνο και έναν υπάλληλο μηχανικό εκπονεί Έκθεση ελέγχου του Φακέλου Μελέτης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση μελέτης δικτυοκηπίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση μελέτης του διχτυοκηπίου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αν ο Φάκελος Μελέτης είναι πλήρης, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου του Φακέλου Μελέτης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση Μητρώου Θερμοκηπίων και Δικτυοκηπίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την έγκριση της μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και έλεγχου κατασκευών διχτυοκηπίων ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Θερμοκηπίων και Δικτυοκηπίων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.