Έγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγηση κωδικού αριθμού σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηca4fb328-d38d-4398-b58e-f20e086d4c0e 432838

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών των υδρόβιων ζώων και απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Παρατηρήσεις

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας, κατά περίπτωση. Επιπλέον της αιτήσεως, απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να τα έχει υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι, είτε η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε η ανωτέρω Κτηνιατρική υπηρεσία, στο πλαίσιο προγενέστερων διοικητικών διαδικασιών, δηλαδή της έγκρισης ίδρυσης η γνωστοποίησης ίδρυσης. Όταν γίνονται μεταβολές στη μονάδα υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις αύξησης της δυναμικότητας σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% και της απλής μετατόπισης των πλωτών εγκαταστάσεων, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης. Τηρείται Μητρώο για όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες έχουν λάβει την έγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και οι οποίες καταχωρίζονται σε αυτό, από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ. Το Μητρώο, καταρτίζεται, ενημερώνεται και καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό με ηλεκτρονικό τρόπο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση έγρισης κατατίθεται στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας, κατά περίπτωση. Επιπλέον της αιτήσεως, απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να τα έχει υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι, είτε η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε η ανωτέρω Κτηνιατρική υπηρεσία, στο πλαίσιο προγενέστερων διοικητικών διαδικασιών, δηλαδή της έγκρισης ίδρυσης ή γνωστοποίησης ίδρυσης της επιχείρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 03.2 Υδατοκαλλιέργεια
    • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγηση κωδικού αριθμού σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Nα έχει εκδοθεί η έγκριση ίδρυσης ή να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση ίδρυσης στην περίπτωση που πρόκειται για εγκαταστάσεις γλυκού νερού που βρίσκονται σε ιδιωτικές, μη δασικές χερσαίες εκτάσεις, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000, και υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/ 2011.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υπάρχει θετική εισήγηση από την κατά τόπους αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία της πριφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Πληροφορίες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος II του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πληροφορίες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος II του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Τεχνική περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 28/2009. Έκθεση

       Τεχνική περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 28/2009.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Τεχνική περιγραφή του συστήματος ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 28/2009. Έκθεση

       Τεχνική περιγραφή του συστήματος ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 28/2009.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Τεχνική περιγραφή του συστήματος εποπτείας της υγείας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 28/2009 (πρόγραμμα αυτοελέγχου ασθενειών). Έκθεση

       Τεχνική περιγραφή του συστήματος εποπτείας της υγείας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 28/2009 (πρόγραμμα αυτοελέγχου ασθενειών).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Υπουργική Απόφαση 2481 / 28947 2020 4646 Β

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων και διαμορφώνεται ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την έγκριση των κτηνιατρικών υγειονομικών όρων των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204646

      • 1 Παραλαβή αίτησης χορήγησης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και κωδικού αριθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου κατατίθεται στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, κατά περίπτωση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο σε προηγούμενες διοικητικές διαδικασίες και δεν υποβάλλονται εκ νέου.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτόπιος έλεγχος από τριμελή επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τριμελής επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης-γνωμοδότηση, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση για τη χορήγηση έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και κωδικού αριθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, κατά περίπτωση, εισηγείται στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τη χορήγηση της έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και κωδικού αριθμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση της έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και κωδικού αριθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εκδίδει την απόφαση έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και κωδικού αριθμού.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.