Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9dbce603-8816-429a-bedd-3ebd9b013b98 960388

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 17

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

9 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση Μελέτης (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας. H διαδικασία «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας», όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (5519 Β), διενεργείται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ε-Άδειες

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφεία Πυρασφάλειας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1.) Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), εγκρίνονται μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), στις κάτωθι περιπτώσεις:

α.) Έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον αυτό απαιτείται (Άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄)).

β.) Εφόσον απαιτείται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφο του φορέα χρηματοδότησης.

γ.) Όπου λόγω αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων από αυτές.

2.) Εφόσον κατά τη διαδικασία εξέτασης, ελέγχου της / των προς έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας:

α.) Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) δεν προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και αποστέλλουν τις διαπιστωμένες ελλείψεις - παρατηρήσεις, προκειμένου ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις.

β.) Επιπροσθέτως, στα κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) (Περίπτωση 1η του Παραρτήματος Α), η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας διορθώνεται και υποβάλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» για την ενημέρωση / αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

γ.) Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Παράρτημα Β) της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄).

δ.) Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α, που δεν επιδρούν στην ενεργητική πυροπροστασία, όπως μη τήρησης αριθμού - πλάτους οδεύσεων διαφυγής (οριζόντιων - κατακόρυφων), εξόδων - τελικών εξόδων κινδύνου, απαιτήσεων ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς κλπ., οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γενικών και ειδικών άρθρων για τη χρήση του κτιρίου ή επιχείρησης - εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες, στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης και το συντάξαντα τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας αρμόδιο μηχανικό.

3.) Σε κτίρια με χρήση Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες και Αποθήκευση, τα οποία είναι μεγάλης κλίμακας και ιδιάζουσας μορφής και λειτουργίας, στα οποία είναι αιτιολογημένα αδύνατη η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας και δίνεται η δυνατότητα σύνταξης κατά παρέκκλιση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.5. του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), εφόσον διαπιστώνονται ελλείψεις σε στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας και μετά την εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (πυρόσβεσης με νερό), όπως δείκτης πυραντίστασης, εμβαδόν ή όγκος πυροδιαμερίσματος, μήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) δεν εγκρίνουν την υποβαλλόμενη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης, στον υπεύθυνο της επιχείρησης - εγκατάστασης, στον αρμόδιο μελετητή μηχανικό και στην επιτροπή παρεκκλίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

4.) Κατά τη σύνταξη των μελετών πυροπροστασίας από τους αρμόδιους κατά νόμο μηχανικούς, για τη λήψη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε ό,τι αφορά το είδος και τον αριθμό αυτών, θα λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο μόνο τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Εφόσον ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης επιθυμεί ή ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός προτείνει, την εγκατάσταση ή / και λήψη επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, δύναται να λαμβάνονται κατά την κρίση τους χωρίς την αναφορά τους στη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και την απεικόνισή τους στα σχέδια κατόψεων.

5.) Στο πλαίσιο εξέτασης υποβληθείσας μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) δεν υπεισέρχονται και δεν έχουν αρμοδιότητα εξέτασης θεμάτων που αφορούν την τήρηση των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων (όπως ΝΟΚ, Κτιριοδομικό Κανονισμό), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄).

6.) Από την έναρξη ισχύος της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) καταργούνται:

α.) Η παρ. 63 της υπ’ αριθμ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (847 Β΄).

β.) Η υπ’ αριθμ. 70942 Φ.701.2/5.11.2019 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας» (ΑΔΑ:Ω7Ο346ΜΚ6Π-ΜΩΟ).

Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Σημειώσεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (4874 Β΄), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ε-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων. Η πρόσβαση στο «Ε-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με εισαγωγή διαπιστευτηρίων μοναδικής σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE»

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (45 Α΄), όπως ισχύει.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η διοικητική πράξη «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» όπως και οι λοιπές διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας διέπονται από το ν. 2690/1999 (45 Α΄) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μελέτη (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, Έγκριση Μελέτης Πυροπροστασίας, Μελέτη Πυροπροστασίας, Έγκριση Μελέτης Πυρασφάλειας, Μελέτη Πυρασφάλειας

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Μελέτης (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του, των πολυτεχνικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του των τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Να έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ώστε να καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και να φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - Μέλους Τ.Ε.Ε.».

       Όχι Όχι

      • 5 Χρήσης Να έχει αποκτήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE».

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/mytee/

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 1ης (#2): «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (#3) (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό (#4) του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση οικοδομικής άδειας βάσει του ν. 4495/2017 (167 Α΄), του ν. 4067/2012 (79 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν) ή / και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων. (#5) ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στην περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης, πριν την έναρξη πλήρης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από το φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή / και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (#3) Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) και την υπ΄ αριθμ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ). (#4) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες». (#5) Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα: • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ. • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 2 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 2ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, όπως άδεια αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή / και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων (#2) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα: • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ. • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 3 Αντίγραφο μελέτης παθητικής πυροπροστασίας Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

       Αντίγραφο μελέτης παθητικής πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 1ης (#2): «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (#3) (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό (#4) του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στην περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης, πριν την έναρξη πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από το φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή / και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (#3) Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) και την υπ΄ αριθμ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ). (#4) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3787

      • 4 Μελέτη πυροπροστασίας Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

       Μελέτη πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 2ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Μελέτη πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή / και σχέδια κατόψεων για κάθε επίπεδο), όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης ανά κτίριο και χρήση κτιρίου, που εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3891

      • 5 Αντίγραφο μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

       Αντίγραφο μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 1ης (#2): «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (#3) (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό (#4) του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή / και σχέδια κατόψεων, στα οποία να απεικονίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (3149 Β΄) και την ισχύουσα νομοθεσίας πυροπροστασίας, χωριστά για κάθε επίπεδο, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθός της) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στην περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης, πριν την έναρξη πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από το φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή / και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (#3) Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) και την υπ΄ αριθμ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ). (#4) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3891

      • 6 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τοπογραφικό διάγραμμα (#2) στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός (1) κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Τοπογραφικό διάγραμμα νοείται αυτό του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές

       Όχι 6851

      • 7 Αντίγραφα μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των ορόφων του κτιρίου Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

       Αντίγραφα μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των ορόφων του κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Εφόσον η εγκατάσταση αποτελεί τμήμα κτιρίου, υποβάλλονται υποχρεωτικά αντίγραφα των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) όλων των ορόφων του κτιρίου. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές

       Όχι 3891

      • 8 Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

       Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή / και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου (#2), πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Στις εγκαταστάσεις υγραερίου μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (1257 Β΄) ενώ, στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 3891

      • 9 Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (3149 Β΄), όπως ισχύει, που εκπονούνται με ευθύνη και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στις περιπτώσεις που απαιτούνται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 4332

      • 10 Πίνακας περιγραφής βοηθητικών εργαλείων και μέσων Πίνακας

       Πίνακας περιγραφής βοηθητικών εργαλείων και μέσων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτούνται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 5960

      • 11 Βεβαίωση φορέα ύδρευσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση φορέα ύδρευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή, η παροχή και η πίεση του αγωγού (δικτύου) με τον οποίο συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης και τροφοδοτείται το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό της εγκατάστασης. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 9703

      • 12 Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης, στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 9102

      • 13 Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου, στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων, από το οποίο αποδεικνύεται ότι οι εργασίες (συνολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου του εδ. (δ) ή επέκταση της επιφάνειας του εδ. (ε)) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (80 Α΄), δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 2243

      • 14 Έκθεση αίτησης αποκλίσεων μηχανικού Έκθεση

       Έκθεση αίτησης αποκλίσεων μηχανικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αιτιολογημένη έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους των άρθρων των πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων, στα οποία παρέχεται το ως άνω δικαίωμα αποκλίσεων από αυτά. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 6631

      • 15 Τεχνική έκθεση μηχανικού Τεχνική έκθεση

       Τεχνική έκθεση μηχανικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένη από την κατά περίπτωση αρμόδια για το χαρακτηρισμό του κτιρίου υπηρεσία, σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο χαρακτήρα τους (Άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (80 Α΄)) . ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 1068

      • 16 Αποδεικτικό παραλαβής αρχειοθετημένων μελετών Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό παραλαβής αρχειοθετημένων μελετών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αποδεικτικό παραλαβής, στις περιπτώσεις αρχειοθετημένων μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ν. 4156/2013 (122 Α΄). ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 3798

      • 17 Ένσταση κατά του Πρακτικού Α/Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων. Ένσταση / προσφυγή

       Ένσταση κατά του Πρακτικού Α/Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Ένσταση του φορέα της εγκατάστασης κατά του Πρακτικού Α/Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 7212

      • Υπουργική Απόφαση 69019 οικ. Φ.700.13 2021 5519 Β

       Περιγραφή Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (27 Α΄)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205519

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 2021 4874 Β

       Περιγραφή Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017». (3136 Β’)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204874

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, αφού εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες», με τη βοήθεια των εργαλείων αναζήτησης, επιλέγει την κατηγορία «Σε διαδικασία έκδοσης με εκκρεμότητα χρέωσης ελέγχου» για την αίτηση «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας».

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε υποβολή» και ένας ή περισσότεροι έλεγχοι της δεν έχουν ακόμη ανατεθεί σε Ελεγκτή-ες.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει την «Ανάθεση για έλεγχο», όπου εμφανίζονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για την αίτηση «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας». Επιλέγοντας κάθε επιμέρους έλεγχο, ορίζει το όνομα του-ων Ελεγκτή-ων από τη διαθέσιμη λίστα, αναθέτοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε έλεγχο».

       Όχι Όχι


      • 3 Δεκτό αποτέλεσμα ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Το αποτέλεσμα όλων των απαιτούμενων ελέγχων για την αίτηση «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» από τον Ελεγκτή του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας είναι «Δεκτό» όπως και το αποτέλεσμα των συνοπτικών ελέγχων από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος με ελλείψεις - παραλείψεις - απαιτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης «΄Εγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» ο Ελεγκτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικών Παραρτημάτων Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις, δεν τα επισημαίνει ως «Δεκτά» και επιλέγει «Απαιτείται μεταβολή», καταχωρώντας για καθένα από αυτά τις παρατηρήσεις του σε ελεύθερο κείμενο.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή για επανυποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο Ελεγκτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει «Επιστροφή για επανυποβολή από τον μηχανικό» και η αίτηση «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» επιστρέφει για συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων της από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε μεταβολή».

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας εγκρίνει συνολικά την αίτηση «Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» και την εκδίδει επιλέγοντας «Έκδοση πράξης» η οποία αποκτά μοναδικό ηλεκτρονικό κλειδί.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.