Έγκριση μεταβάσεων - μετακλήσεων αθλητικών αποστολών στο / από το εξωτερικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3812436f-d2e6-4dba-bbb3-2563758c139e 381243

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση κατόπιν αιτήματος μιας αθλητικής ομοσπονδίας προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό. Επίσης ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται έγκριση για μετάκληση στη χώρα, αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών-τριων για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτημα έγκρισης μετάβασης αθλητικής αποστολής της εκάστοτε αθλητικής ομοσπονδίας.

Αίτημα έγκρισης μετάκλησης αθλητικής αποστολής της εκάστοτε αθλητικής ομοσπονδίας.

Αίτημα έγκρισης μετάβασης μελών της εκάστοτε αθλητικής ομοσπονδίας.

Σημειώσεις

Όταν το αίτημα γίνεται μέσω email αποστέλλεται είτε στο emai της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού (daa@gga.gov.gr) είτε στα αντίστοιχα τμήματα που αφορά το αίτημα:

1. Τμήμα αθλημάτων κλασσικού αθλητισμού και αθλοπαιδιών (takaa@gga.gov.gr) 2. Τμήμα υγρού στίβου και μαχητικών αθλημάτων (tysma@gga.gov.gr) 3. Τμήμα τεχνικών αθλημάτων (tta@gga.gov.gr)

4. Τμήμα λοιπών αθλημάτων και αθλημάτων ατόμων με αναπηρίες (taamea@gga.gov.gr)

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μεταβάσεων - μετακλήσεων αθλητικών αποστολών στο /από το εξωτερικό

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικές Το αίτημα της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας που αφορά αίτημα έγκρισης μετάβασης-μετάκλησης αθλητικών αποστολών από και προς το εξωτερικό για διεθνής αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις, camp κλπ. θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε φορά προ είκοσι ημερών.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Το αίτημα για έγκριση μετάβασης-μετάκλησης αθλητικής αποστολής, θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας, το ύψος του οποίου θα πρέπει να είναι εντός των ορίων των αντίστοιχων κωδικών, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ένταξης σε Μητρώο Τα μέλη των αποστολών θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ανάλογα με την ιδιότητά τους στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόσκληση Άλλο

       Πρόσκληση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το αίτημα μετάβασης για συμμετοχή σε συνέδρια, συμβούλια, συνελεύσεις, συνόδους, σεμινάρια κλπ. πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά, η αναγκαιότητα συμμετοχής ενώ μαζί με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη πρέπει να συνυποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως πρόσκληση, ιδιότητα μελών, αριθμός ημερών κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Εγχειρίδιο διοργάνωσης Οδηγίες

       Εγχειρίδιο διοργάνωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Στις μεταβάσεις αθλητικών αποστολών αποστέλλεται από την διοργανώτρια χώρα το εγχειρίδιο της διοργάνωσης στο οποίο περιγράφονται στοιχεία απαραίτητα (π.χ. κάλυψη διαμονής-διατροφής, μετακίνησης κ.α) για να προχωρήσουμε στην έγκρισή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9187

      • Νόμος 26 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Περιγράφει υποχρεώσεις και δικαιώματα μιας αθλητικής ομοσπονδίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Νόμος 74 3057 2002 239 Α

       Περιγραφή Προστίθεται παράγραφος η οποία περιγράφει τι πρέπει να υποβάλλει στην αίτησή της η αθλητική ομοσπονδία όταν πρόκειται για μετάβαση-μετάκληση αθλητικών αποστολών, προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνής αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100239

      • Εγκύκλιος 14573 2009

       Περιγραφή Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση έγκρισης μετάβασης - μετάκλησης όπως: α)τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης-μετάκλησης. β)πλήρη στοιχεία και ιδιότητα μελών που πρόκειται να μεταβούν. γ)αναλυτικό προϋπολογισμό της μετάβασης-μετάκλησης


      • Απόφαση 3 42709 2023

       Περιγραφή Περιγράφει την υποχρέωση της αθλητικής ομοσπονδίας να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200558

      • 1 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και διαβίβασή της στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού (Τμήμα Πρωτοκόλλου).

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης από το αντίστοιχο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προώθηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού στο αρμόδιο τμήμα που έχει ως αρμοδιότητα την αντίστοιχη ομοσπονδία που έχει κάνει την αίτηση

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ενεργείτε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 4 Προσυπογραφή σχεδίου αρνητικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το κόστος της μετάβασης/μετάκλησης έχει υπερβεί τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου κωδικού συντάσσεται σχέδιο αρνητικής απάντησης. 2. Σε περίπτωση που στη μετάβαση τα μέλη της αποστολής δεν έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων ανάλογα με την ιδιότητα τους συντάσσεται αρνητική απάντηση

       Ναι Όχι


      • 5 Υπογραφή της αρνητικής απάντησης από τον αρμόδιο Διευθυντή/ντρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απόφασης μετάβασης/μετάκλησης, προσυπογραφή του από τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος και προώθησή του στον Διευθυντή/ντρια Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 7 Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον/την Διευθυντή/ντρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον/την Διευθυντή/ντρια και προώθησή του στον/στην Γενικό/κη Διευθυντή/ντρια

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον/την Γενικό/η Διευθυντή/ντρια


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης και δημοσίευση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση της απόφασης (ταχυδρομικώς ή με email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση κοινοποιείται α)στην οικεία ομοσπονδία. β) στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να ενημερωθεί η αντίστοιχη πρεσβεία/προξενείο της χώρας υποδοχής των αθλητικών αποστολών. γ)στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Η τρίτη περίπτωση πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση μετάβασης-μετάκλησης αθλητικής αποστολής της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, για την εισαγωγή-εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. προς συμμετοχή σκοπευτών σε αγώνες σκοποβολής, ή για προπόνηση και είτε επαναφορά αυτών στη χώρα μας, είτε επανεξαγωγής αυτών στη χώρα προέλευσής τους, απαιτείται άδεια εισαγωγής-μεταφοράς και εξαγωγής η οποία εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια υπάρχει Απόφαση (αριθμ. 604423/17-01-2023 άρθρο 11) https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200106

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.