Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ae9d209-7cb0-4a46-b1c1-bfbb5dad0be5 792974

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Λιμενικές Αρχές, Αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας Περιφεριακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας Περιφεριακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία της μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφεριακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται ο φάκελός του και αφορά στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτού, με την προϋπόθεση οτι έχει άδεια αλιείας σε ισχύ.Ο τελικός αποδέκτης της ενέργειας αυτής μπορεί να είναι φυσικό/α πρόσωπο/α ή ένωση φυσικών προσώπων-συμπλοιοκτησία ή /και εταιρεία (για τα σκάφη με το εργαλείο Μηχ/τα - OTB ή Γριγρι- PS ) . Στην Απόφαση περιγράφονται οι όροι (γενικοί και ειδικοί) και οι λοιπές υποχρεώσεις του/των νέου/ων ιδιοκτητη/ών.Η ισχύς της Απόφασης για την έγκριση μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που εκδίδεται απο την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας εξαρτάται απο την Υπηρεσία που την εκδίδει και δεν υπάρχει οριζόνται προθεσμία. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας και για την ενημέρωση της Υπηρεσίας Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έγκριση Μεταβίβασης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον: α. Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η Αίτηση πρέπει να φέρει τις υπογραφές και τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών. β. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία (ισχύει για σκάφη με το εργαλείο Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ ή /και Γρι - Γρι PS), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. γ. Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών ή ο Νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει στην διάθεσή του σχετική Εξουσιοδότηση, είτε βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Μεταβίβασης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές α) Η άδεια αλιείας του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους να είναι σε ισχύ (βδ 666/66 -ΦΕΚ Α΄160 ) β) Η μεταβίβαση της κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες αλιείς. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεση του ανωτέρω δικαιώματος με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου στον ένα απο τους συζύγους ή τα τέκνα τους (εξαιρούνται τα σκάφη με το εργαλεί Μηχ/τα ή /και Γριγρί) ( πδ 261/91 ΦΕΚ Α΄ 98)

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις του ΟΓΑ (ισχύει για φυσικά πρόσωπα ή ένωση φυσικών προσώπων- συμπλοιοκτησία )

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Βεβαίωση Αλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου που λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 1361/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 51 του ν. 2538/1997

       Όχι Όχι

      • 1 Σε ορισμένα στάδια της διαδικασίας για την μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, μπορεί να προβλέπονται οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, που τηρείται ο φάκελος του σκάφους ή /και από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους , σε ισχύ. Άλλο

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους , σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους Άλλο

       Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 3 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. Άλλο

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 5 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97 (δεν απαιτείται για τα επαγγελματικά σκάφη με το αλιευτικό εργαλείο Μηχανότρατα OTB και Γριγρί PS ). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97 (δεν απαιτείται για τα επαγγελματικά σκάφη με το αλιευτικό εργαλείο Μηχανότρατα OTB και Γριγρί PS ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου αποτελεί για τον αιτούντα απόδειξη ότι κατέχει την επαγγελματική ιδιότητα του αλιέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (δεν απαιτείται για τα επαγγελματικά σκάφη με το αλιευτικό εργαλείο Μηχανότρατα OTB και Γριγρί PS ). Άλλο

       Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (δεν απαιτείται για τα επαγγελματικά σκάφη με το αλιευτικό εργαλείο Μηχανότρατα OTB και Γριγρί PS ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Εγκύκλιος 243892 1993

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Π.Δ. 94/93.


      • Νόμος 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 94 1993 40 Α

       Περιγραφή Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχικού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100040

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Νόμος 4147 2013 98 Α

       Περιγραφή Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100098

      • Εγκύκλιος 1019 /42337 2019

       Περιγραφή Μεταβίβαση άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΑΔΑ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%949%CE%A84653%CE%A0%CE%93-%CE%A4%CE%9D%CE%9B%22&page=0&sort=relative&fq=ada:%22%CE%A9%CE%949%CE%A84653%CE%A0%CE%93-%CE%A4%CE%9D%CE%9B%22

       ΑΔΑ ΩΔ9Ψ4653ΠΓ-ΤΝΛ

      • Νόμος 1361 1983 66 Α

       Περιγραφή Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100066

      • Νόμος 51 2538 1997 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100242

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβληθείσα αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Αναλόγως της Υπηρεσίας υποδοχής, η διαδικασία συνήθως γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων και απαιτούνται επιπλέον διευκρινίσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση υποβάλλεται και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβληθείσα Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως Υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας της Αίτησης και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το σχετικό σχέδιο Απόφασης μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους απο τον αρμόδιο υπάλληλο .

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο σχέδιο κειμένου προωθείται για υπογραφή στον τελικό διατάκτη και στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική Απόφαση έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.