Έγκριση οικοδομικού αιτήματος εντός ιστορικού τόπου ή πλησίον νεώτερου μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση555fd5d8-9796-4012-b9b1-0cdff2fb1ca3 555589

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση οικοδομικής δραστηριότητας εντός ιστορικού τόπου ή Νεώτερου μνημείου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση απο την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων για οικοδόμηση μέχρι 400 τ.μ.. Για οικοδόμηση πάνω απο 400μ. η απόφαση εκδίδεται μετά απο γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου και αποστολή των απόψεων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση Οικοδομικού Αιτήματος

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία έγκρισης οικοδομικού αιτήματος εντός ιστορικού τόπου ή πλησίον νεώτερου μνημείου. Το e-mail της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων είναι gdamte@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο αιτούμενος έχει δυνατότητα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ή αίτησης θεραπείας κατά της διοικητικής απόφασης απόρριψης του αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 2690/1999. Επίσης δύναται να προσφύγει δικαστικά με αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Διοίκησης, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του ή κατά της σιωπηρής απόρριψης της αίτησής του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανέγερση οικοδομής ακινήτου πλησίον νεώτερου μνημείου και στο περιβάλλον του ή ανέγερση οικοδομής ακινήτου εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον νεώτερου μνημείου.

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση οικοδομικού αιτήματος εντός ιστορικού τόπου ή πλησίον νεώτερου μνημείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Η απόσταση της εγκατάστασης να είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη στον ιστορικό τόπο ή στο νεώτερο μνημείο από την αιτούμενη οικοδομική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή της αίτησης, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει Κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη του ακινήτου του ενδιαφερόμενου, που αναγράφει το εμβαδόν, τις διαστάσεις, αν τυχόν υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια, αν δομείται και πόσα μέτρα χτίζει και προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης εργασιών εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον νεώτερου μνημείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Τεχνική Έκθεση Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η τεχνική έκθεση είναι μελέτη που αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι οποίες συμπληρώνουν και τροποποιούν ορισμένα τμήματα του κτιρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του σε σχέση με τις κύριες χρήσεις των χώρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση-αποτύπωση Φωτογραφία κτιρίου

       Φωτογραφική τεκμηρίωση-αποτύπωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σκοπός της φωτογραφικής τεκμηρίωσης του ακινήτου είναι να δώσει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για το οικόπεδο καθώς και για τον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του σε σχέση με το νεώτερο μνημείο ή τον αρχαιολογικό χώρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • 4 Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη. Αρχιτεκτονική μελέτη

       Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η σύνθεση και ο σχεδιασμός των υπό έγκριση οικοδομικών κτιριακών έργων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα στοιχεία και τις πληροφορίες για να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη κατασκευή τους και πάντοτε σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο ή το τυχόν υφιστάμενο νεώετρο μνημείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2444

      • Νόμος 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Για τη προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20210100220

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας διοίκησης. Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προισταμένους Γενικών Διευθύνσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Παραλαβή αίτησης, έλεγχος πληρότητας φακέλου και εισηγητικό έγγραφο απο Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα για έγκριση οικοδομικής δραστηριότητας υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, η οποία σε πρώτο στάδιο ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια εισηγείται θετικά αν οι εργασίες της αιτούμενης δραστηριότητας είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη στο νεώτερο μνημείο ή στον ιστορικό τόπο. Κατόπιν σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.3 (αν το ακίνητο που πρόκειται να οικοδομηθεί βρίσκεται πλησίον μνημείου) και 12 παρ.4 (αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ιστορικού τόπου) η υπόθεση διαβιβάζεται προς εξέταση στο αρμόδιο Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση εξετάζεται κατά κανόνα από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων ή από το ΚΣΝΜ, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού. Για τα νεώτερα μνημεία εξετάζεται απο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων μετά απο εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

       Ναι Όχι


      • 3 Εξέταση αιτήματος απο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση εξετάζεται κατά κανόνα απο τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, μετά απο εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων ή Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ).

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων ή της Αρμόδιας Διεύθυνσης Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εαν η οικοδομική δραστηριότητα είναι πάνω απο 400μ. ή τρεις όροφοι.

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αναρτά την Απόφαση στη Διαύγεια.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.