Έγκριση οργάνων/συστημάτων μέτρησης καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45bf7d12-a631-4c78-aac8-8e010df0731e 491618

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Από 13 έως 20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Κάθε οικονομικός φορέας (κατασκευαστής, εισαγωγέας) προκειμένου να διαθέσει στην εγχώρια αγορά όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων, τα οποία προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων αίτηση για την έκδοση Έγκριση Κυκλοφορίας των ανωτέρω οργάνων / συστημάτων μέτρησης. Η προαναφερθείσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τον φάκελο με τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης / συμμόρφωσης των εν λόγω οργάνων / συστημάτων μέτρησης. Η διαδικασία αφορά τα όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ αριθ. ΔΠΠ1418/2016 κ.υ.α. "Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα "Όργανα μέτρησης" και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων" (Β 1231).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης έγκρισης κυκλοφορίας οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων

Σημειώσεις

Αφορά τα όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ αριθ. ΔΠΠ1418/2016 κ.υ.α. "Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα "Όργανα μέτρησης" και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων" (Β 1231).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση κυκλοφορίας οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο οργάνων και συστημάτων μέτρησης καυσίμων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Η διαδικασία αφορά τα όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ αριθ. ΔΠΠ1418/2016 κ.υ.α. "Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα "Όργανα μέτρησης" και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων" (Β 1231).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Αφορά τα όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων που προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές.

       Όχι Όχι

      • 1 Κόστος διενέργειας ελέγχου και δοκιμών των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να θέτει υπόδειγμα των υπό έγκριση οργάνων / συστημάτων μέτρησης προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες δοκιμές. Οι δοκιμές διενεργούνται είτε από διαπιστευμένο στο σχετικό πεδίο εργαστήριο είτε από εργαστήρια των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας είτε από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας). 13 € - 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων. Ο οικονομικός φορέας επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των υποδειγμάτων των υπό έγκριση οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων στα εργαστήρια διενέργειας δοκιμών.       Όχι

      • 1 Φωτογραφίες οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων Φωτογραφία

       Φωτογραφίες οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Σχεδιαγράμματα οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιαγράμματα οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στα σχεδιαγράμματα φαίνονται τα σχήματα, οι τομές και οι λεπτομέρειες των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Επεξηγηματική Έκθεση / Τεχνικά Φυλλάδια (προσπέκτους) των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων Έκθεση

       Επεξηγηματική Έκθεση / Τεχνικά Φυλλάδια (προσπέκτους) των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων, τα επί μέρους εξαρτήματα τους, τα υλικά κατασκευής τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, η προοριζόμενη χρήση τους καθώς και τυχόν καινοτομίες του οργάνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης OIML ή Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας (σε άλλη χώρα της Ε.Ε.) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης OIML ή Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας (σε άλλη χώρα της Ε.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων προελεύσεως εξωτερικού (Άρθρο 28 της υπ αριθ. Φ3-2587/1978 υ.α. (70/Β/1979).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Έκθεση Δοκιμών Έκθεση

       Έκθεση Δοκιμών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για όργανα / συστήματα μέτρησης καυσίμων εγχώριας κατασκευής (Άρθρο 27 της υπ αριθ. Φ3-2587/1978 υ.α. (70/Β/1979). Οι δοκιμές διενεργούνται είτε από διαπιστευμένο εργαστήριο στο σχετικό πεδίο είτε από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. ΕΙΜ) είτε από εργαστήρια των ανώτατων πνευματικών ιδρυμάτων. Στην Έκθεση Δοκιμών διαπιστώνεται η συμμόρφωση των υπό έγκριση οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων με τις τεχνικές απαιτήσεις (ακρίβεια μέτρησης, καλή λειτουργία, υλικά κατασκευής κλπ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 6631

      • Υπουργική Απόφαση 26, 27 & 28 Φ3-2587 1979 70 Β

       Περιγραφή "Περί κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών" - Στο Άρθρο 26 ορίζονται οι κατηγορίες των μετρικών οργάνων που εμπίπτουν στην ανωτέρω απόφαση. Στο Άρθρο 27 ορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Κυκλοφορίας για τα μετρικά όργανα εγχώριας κατασκευής. Στο Άρθρο 28 ορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία Έκδοσης Έγκρισης Κυκλοφορίας για τα μετρικά όργανα προέλευσης εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790200070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 & 2 Β1-15073 1986 846 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ3-2587/1978 υ.α. (70/Β/1979).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200846

      • Υπουργική Απόφαση 81 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)" Στην παρ. 4 του Άρθρου 81 ορίζονται οι απαιτήσεις οι απαιτήσεις συμμόρφωσης των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

       ΑΔΑ Ω5ΣΙ465ΧΙ8-ΑΙ4

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 109034 2018 4913 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. 91354/2017 υ.α. "Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)" (Β 2983).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • 1 Αίτηση Έγκρισης Κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τον οικονομικό φορέα στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση Έγκρισης Κυκλοφορίας οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του αιτήματος έκδοσης Έγκρισης Κυκλοφορίας και ανάθεση του στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και αξιολόγηση του Τεχνικού Φακέλου των οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων.

       Σημειώσεις Σύνταξη έκθεσης ελέγχου από την Υπηρεσία στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου και των δοκιμών των υπό έγκριση οργάνων / συστημάτων μέτρησης καυσίμων και η εισήγηση για την χορήγηση ή μη της Έγκρισης Κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Έγκρισης Κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο Τεχνικός Φάκελος είναι πλήρης εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας, η οποία κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα.

       Σημειώσεις Δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του οικονομικού φορέα για ελλείψεις του Τεχνικού Φακέλου - Μη έκδοση Έγκρισης Κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο Τεχνικός Φάκελος δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται σχετικά ο οικονομικός φορέας προκειμένου να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα, άλλως δεν εκδίδεται η Έγκριση Κυκλοφορίας και το αίτημα αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Ενημέρωση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του Μητρώου οργάνων και συστημάτων μέτρησης καυσίμων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.