Έγκριση οχήματος για μεταφορά ζώων (ως 8 ώρες)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8240a46c-c108-46f5-b44a-3766bf849a30 715319

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την οδική μεταφορά ζώων διάρκειας έως 8 ωρών. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο προληπτικός έλεγχος συμμόρφωσης των οχημάτων μεταφοράς ζώων στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση έγκρισης οδικού οχήματος εξειδικεύεται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με την ιδιότητα του/της ενδιαφερομένου/ης και τη χρονική διάρκεια της μεταφοράς ή τη χιλιομετρική απόσταση που αυτή καλύπτει:

α) κτηνοτρόφοι, για μεταφορά έως 50 χλμ., β) μεταφορείς, για μεταφορά έως 65 χλμ.,

γ) μεταφορείς, για μεταφορά διάρκειας έως 8 ώρες.

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης έγκρισης οδικού οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων

Σημειώσεις

Η αίτηση, περιλαμβάνει:

(α) τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας, αριθμός τηλεφώνου/τηλεομοιοτύπου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), (β) τον/τους αριθμό(ους) κυκλοφορίας του/των οχήματος(ων), συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενών τους, (γ) τα είδη των ζώων που μεταφέρονται με το/τα όχημα(τα), (δ) την επιφάνεια δαπέδου (τετραγωνικά μέτρα) του καταστρώματος φόρτωσης του/των οχήματος(ων) και του/των ρυμουκούμενου(ων),

(ε) δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε άλλη αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή για το/τα συγκεκριμένο όχημα(τα).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος για μεταφορά ζώων (έως 8 ώρες)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση βεβαίωσης έγκρισης οχήματος για μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων, διάρκειας έως 8 ωρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το όχημα δεν αποτελεί αντικείμενο σχετικής αίτησης που έχει ήδη υποβληθεί ή έγκρισης που έχει χορηγηθεί από άλλη αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου κράτους μέλους

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση καταλληλότητας, το όχημα θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, όσον αφορά: α) τη γενική κατασκευή και τη σήμανσή του, β) τον εξοπλισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση του καναλιού gov.gr απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του υπό έγκριση οχήματος Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του υπό έγκριση οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον η σχετική αίτηση αφορά περισσότερα του ενός οχήματα, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του καθενός εξ αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Ταυτότητα ή διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτότητα ή διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1 2005

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1665055122299&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314754 2009 2025 Β

       Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

      • Εγκύκλιος 261069 2007

       Περιγραφή Εφαρμογή Κανονισμού 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες»


      • Εγκύκλιος 276832 2010

       Περιγραφή Εφαρμογή της ΚΥΑ 314754/2009 (λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 1/2005 και 1255/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)


      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή: 1. Αίτηση και 2. Φωτοαντίγραφο/α άδειας κυκλοφορίας του/των υπό έγκριση οχήματος(ων).

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτόπια αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών διενεργείται επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, προκειμένου να επαληθευτεί εάν το όχημα ή τα οχήματα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους, πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων : Εισήγηση αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος ή των οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους που αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης έγκρισης οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση έγκρισης οχήματος για τη μεταφορά ζώων, διάρκειας έως 8 ωρών, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρική αρχής.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση αφορά σε περισσότερα του ενός οχήματα, εκδίδονται αντίστοιχες βεβαιώσεις καταλληλότητας για καθένα από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ρυμουλκούμενά τους, εφόσον δεν συνδέονται σταθερά με το όχημα.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων : Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή μη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός προθεσμίας που του τίθεται.

       Ναι Όχι


      • 6 Σιωπηρή απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.