Έγκριση οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4f68536-ea46-4be7-b64c-12203e1c74af 468536

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των οχημάτων / εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα ή/και παράγωγα προϊόντα, κατά την οποία ελέγχονται και πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Τα εγκεκριμένα οχήματα/ εμπορευματοκιβώτια λαμβάνουν έναν ειδικό κωδικό αριθμό καταχώρισης και εγγράφονται στο σχετικό μητρώο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Ο μεταφορέας υποβάλλει αίτηση για την καταχώριση του οχήματος/ εμπορευματοκιβωτίου στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Τίτλος

Αίτηση για καταχώριση οχήματος


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Οχημάτων Μεταφοράς Ζωικών Υποπροιόντων

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Τα οχήματα/εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να είναι καλυμμένα, αδιάβροχα, στεγανά με λείες εσωτερικές επιφάνειες για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Αν τα οχήματα φέρουν ψυκτικό μηχάνημα, διαθέτουν σύστημα που να εξασφαλίζει τη διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, καθώς και σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιοκτησία του οχήματος και η νομιμότητα της χρήσης του.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η κατοχή κωδικών TAXISnet και μόνο για την αίτηση στην Περιφέρεια Αττικής.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος Άδεια

       Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Για την καταλληλότητα του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του τμήματος 1, του κεφαλαίου 1, του παραρτήματος VIII, του Καν. 142/2011/ΕΕ Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την καταλληλότητα του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του τμήματος 1, του κεφαλαίου 1, του παραρτήματος VIII, του Καν. 142/2011/ΕΕ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Βεβαίωση κατασκευαστή για καταλληλότητα του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του τμήματος 1, του κεφαλαίου 1, του παραρτήματος VIII, του Καν. 142/2011/ΕΕ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατασκευαστή για καταλληλότητα του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του τμήματος 1, του κεφαλαίου 1, του παραρτήματος VIII, του Καν. 142/2011/ΕΕ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 4 Τεχνική περιγραφή του οχήματος-εμπορευματοκιβωτίου. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Τεχνική περιγραφή του οχήματος-εμπορευματοκιβωτίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην τεχνική περιγραφή γίνεται μνεία για τους χώρους αυτού (δίχωρα, πολύχωρα), το είδος των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων που θα μεταφέρονται, την κατηγορία αυτών (1, 2 ή 3), σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ, την ύπαρξη ή μη περιεκτών εντός του οχήματος, την ύπαρξη ή μη ψυκτικού μηχανήματος, τον προορισμό των υλικών, την περαιτέρω χρήση αυτών κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Κανονισμός 21, 22 1069 2009

       Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784248545&DTN=1069

      • Κανονισμός άρθρο 7 και Παρ. VIII 142 2011

       Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784204826&DTN=0142

      • Υπουργική Απόφαση 8, 9 612/118658 2020 1983 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των υγιειονομικών προϋποθέσεων για την καταχώριση οχημάτων στο μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201983

       ΑΔΑ ΩΥΣΚ4653ΠΓ-ΤΣΚ

      • Εγκύκλιος 388/14087/4-2-2015 2015

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/495-egkyklioizyp

      • Εγκύκλιος 1568/45937/12-4-2012 2012

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/495-egkyklioizyp

      • Εγκύκλιος 1028/34552/24-3-2015 2015

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/495-egkyklioizyp

      • Εγκύκλιος 700/9901507-05-19 2019

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/495-egkyklioizyp

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O μεταφορέας υποβάλλει αίτηση για την καταχώριση του οχήματος/ εμπορευματοκιβωτίου, στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα του, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αρμόδια υπηρεσία είναι η οικεία κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή αποστέλλει την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή της Αίτησης μέσω του gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο μεταφορέας υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί: να συμπληρώσει ο αιτών τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, να συμπληρώσει και να επισυνάψει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την υποβολή αποστέλlεται στον αιτούντα ένας μοναδικός αριθμόw εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτά πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβει την απάντηση όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης.

       Σημειώσεις Η υπηρεσία διατίθεται ψηφιακά για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες στον ψηφιακό τρόπο υποβολής.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Κτηνιατρική αρχή ελέγχει τον φάκελο ως προς την πληρότητα και ως προς τη δυνατότητα καταχώρισης του οχήματος στο μητρώο κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αίτησης λόγω ελλειπών στοιχείων ή ακατάλληλου οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η αίτηση απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποδοχή αίτησης και προγραμματισμός ελέγχου του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προγραμματισμός επιτοπίου ελέγχου. Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμφωνηθεί ο τόπος για τη διενέργεια του επίσημου ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου έλεγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται επίσημος έλεγχος του οχήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Θετικό αποτέλεσμα ελέγχου-Απόφαση καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επί ευνοϊκού ελέγχου χορηγείται ειδικός αριθμός καταχώρισης στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Η καταχώριση ανανεώνεται κάθε τρία (3) έτη και έχει ισχύ για όλη τη χώρα και για μεταφορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται στο Τμήμα ΖΥΠ της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥπΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση μητρώου και ηλεκτρονικού συστήματος για τα ΖΥΠ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει το νέο όχημα /εμπορευματοκιβώτιο στο οικείο μητρώο και στο ηλεκτρονικό σύστημα και αποστέλλει την απόφαση καταχώρισης στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 10 Αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις το αίτημα απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μετά από την υλοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.