Έγκριση περιοδικής επίβλεψης από τον αρμόδιο μηχανικό πέντε εργοταξίων (λατομείων – μεταλλείων) και άνω

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση936c1108-c684-4253-b387-9f60416c384c 176486

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η παρούσα διαδικασία αφορά στην έγκριση ή στην απόρριψη περιοδικής επίβλεψης άνω των πέντε εργοταξίων (λατομείων – μεταλλείων) από τον αρμόδιο μηχανικό, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης

Σημειώσεις

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (φυσικού προσώπου), της χωροταξικής θέσης του έργου και αναφορά των στοιχείων νομιμότητας της δραστηριότητας, που αφορά στην έγκριση αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση περιοδικής επίβλεψης άνω των 5 (πέντε) εργοταξίων (λατομείων - μεταλλείων)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό (άρθρο 16 του ΚΜΛΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης για την εκμετάλλευση λατομείου στους χώρους στους οποίους αναφέρονται οι επιβλέψεις, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού του επιβλέποντα μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ΚΜΛΕ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός περιοδικά επιβλεπόμενων έργων από Μηχανικό Μεταλλείων 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2171

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τρία (3) Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα κατάλληλης κλίμακας με αποτύπωση των έργων, που επιβλέπονται και την απόσταση μεταξύ τους, με σφραγίδα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 2018 5018 Β

       Περιγραφή Παράβολο για την έγκριση περιοδικής επίβλεψης άνω των 5 (πέντε) εργοταξίων (μεταλλείου ή λατομείου) αξίας 200 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) με συνημμένα Τρία (3) Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα κατάλληλης κλίμακας με αποτύπωση των έργων, που επιβλέπονται και την απόσταση μεταξύ τους, με σφραγίδα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) .

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση με συνημμένα Τρία (3) Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα κατάλληλης κλίμακας με αποτύπωση των έργων, που επιβλέπονται και την απόσταση μεταξύ τους, με σφραγίδα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ).

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών προωθεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και της πληρότητας και ορθότητας του αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό , σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες εκμετάλλευσης και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες τις τεχνικής επιστήμης, της ορθολογικής και ασφαλούς λειτουργίας του κάθε έργου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας άσκησης της δραστηριότητας, της πληρότητας και ορθότητας της αίτησης, των ελλείψεων του αιτήματος και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται η νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας, η πληρότητα και ορθότητας της αίτησης για έγκριση αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό και των δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) και ζητείται γνωμοδότηση εντός τακτής προθεσμίας.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται η νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας ή υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, επιστρέφεται στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 6 Παραλαβή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της γνωμοδότησης του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος).

       Σημειώσεις Παραλαβή σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος).

       Όχι Όχι


      • 7 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικών στοιχείων, διορθώσεων, αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων και αξιολόγηση τους ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης έγκρισης αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά συντάσσεται σχέδιο απόφασης αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό και υπογράφεται αρμοδίως. Αναρτάται η απόφαση στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και στο https://latomet.gr

       Ναι Ναι


      • 10 Έκδοση απόφασης απόρριψης αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία δεν είναι πλήρη και ορθά και δεν επιδέχονται θεραπεία, συντάσσεται σχέδιο απόφασης απόρριψης αριθμού επιβλέψεων, πέραν των 5, από τον ίδιο επιβλέποντα μηχανικό και υπογράφεται αρμοδίως. Αναρτάται η απόφαση στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και στο https://latomet.gr.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.