Έγκριση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb6b5ca13-6354-4a97-83f0-9857f5b8e1c7 651363

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και απευθύνεται σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων στους οποίους καταπλέουν πλοία τα οποία είναι υπόχρεα να παραδώσουν τα απόβλητα τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων

Σημειώσεις

Τα σχέδια καταρτίζονται με ευθύνη των φορέων διαχείρισης λιμένων και υποβάλλονται μετά την έγκριση τους από το αρμόδιο όργανο του φορέα διαχείρισης, σε ηλεκτρονική μορφή (FlashDisk), στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί αυτών. Το e-mail της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το dilikyp@yna.gov.gr. Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, η αίτηση κατατίθεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (A 45): Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβιβαστικό Έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει συνημμένα, στικάκι (FlashDisk) με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων. Αίτηση

       Διαβιβαστικό Έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει συνημμένα, στικάκι (FlashDisk) με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 (Β 4790).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 3122.3-15/71164/2021 2021 4790 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και τη κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204790

      • 1 Παραλαβή του Σχεδίου από τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας διαχείρισης της λιμενικής εγκατάστασης, υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή (FlashDisk), στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων για τους λιμένες αρμοδιότητας του, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί αυτού.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση διαβιβαστικού εγγράφου και ορισμός εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το διαβιβαστικό έγγραφο, πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε κάποιον εισηγητή του αρμόδιου τμήματος της διεύθυνσης, ο οποίος αναλαμβάνει τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής, ελέγχει το περιεχόμενο του σχεδίου και σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις, ζητάει από τον ενδιαφερόμενο επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Εισηγητής, εξετάζει τις γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Δίοικησης και Περιφέρειας και σε περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ζητάει επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο φορέα διαχείρισης.

       Σημειώσεις Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των σχεδίων να διαβιβάζουν μέσω e-mail τη γνωμοδότησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο Απόφασης και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για υπογραφή. Ειδικά για τους λιμένες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, η έγκριση του σχεδίου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση στο Διαύγεια-Ενημέρωση αρμόδιου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολής της Απόφασης στον αρμόδιο φορέα και ανάρτηση της στο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.