Έγκριση ταξινομητών βοείου κρέατος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6446ea8e-d7a7-4f8d-bd2c-5d25f55c9fa6 586541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην έγκριση για την ταξινόμηση σφάγιων βόειου κρέατος από εξειδικευμένους ταξινομητές, οι οποίοι είναι κάτοχοι βεβαίωσης εκπαίδευσης, βάσει της ενωσιακής κλίμακας ταξινόμησης, από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος (ΣΕΚ). Με απόφαση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται πιστοποιημένος ταξινομητής για κάθε σφαγείο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σφαγείου και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του σφαγείου για τον ορισμό εξειδικευμένου ταξινομητή για την ταξινόμηση σφάγιων βόειου κρέατος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιημένοι ταξινομητές σφαγείων βόειου κρέατος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι ταξινομητές πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης εκπαίδευσης στην ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών, βάσει της ενωσιακής κλίμακας ταξινόμησης, από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος (ΣΕΚ).


       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εκπαίδευσης του ταξινομητή από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση εκπαίδευσης του ταξινομητή από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Υπουργική Απόφαση 1106/70387 2019 1424 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182 της Επιτροπής, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201424

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αίτηση στο Τμήμα πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων από το ενδιαφερόμενο σφαγείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται από τον Διευθυντή στο αρμόδιο Τμήμα Αξιοποίησης Κρέατος Αυγών και Λοιπών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και ακολουθεί η επεξεργασία της.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης έγκρισης και ορισμός ταξινομητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση της αίτησης γίνεται με την έκδοση απόφασης έγκρισης από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων.

       Σημειώσεις Με την απόφαση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ορίζεται ο πιστοποιημένος ταξινομητής για το αιτούμενο σφαγείο.

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση απόφασης απόρριψης της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.