Έγκριση τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι 150 τ.μ. εντός θαλάσσιας ζώνης για εποχιακή χρήση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa4e75b58-6d0f-4290-970d-1a91bccb323c 475586

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς διαχείρισης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης τοποθέτησης πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, για εποχιακή χρήση. Για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης απαιτείται η υποβολή φακέλου δικαιολογητικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας επιφάνειας μέχρι 150 τ.μ. εντός θαλάσσιας ζώνης για εποχιακή χρήση.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκλησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες εκτός από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι 150 τ.μ., στη θάλασσα, για εποχιακή χρήση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Άλλο Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, επιφανείας μέχρι 150τ.μ στη θάλασσα για εποχιακή χρήση.

       Όχι Όχι

      • 1 Αφορά στο οικονομικό αντάλλαγμα που πρέπει να καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο. Εισπράττεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα και αποτελεί ίδιον αυτού πόρο. 0 € - 7500 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)


       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) υπογεγραμμένο από Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες, οι διαστάσεις και η θέση της πλωτής εξέδρας σε σχέση με την ακτογραμμή. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) υπογεγραμμένο από Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες, οι διαστάσεις και η θέση της πλωτής εξέδρας σε σχέση με την ακτογραμμή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Αναλυτική τεχνική περιγραφή της πλωτής εξέδρας η οποία περιλαμβάνει: βα) το κατασκευαστικό σχέδιο, ββ) το σχέδιο γενικής διάταξης, βγ) το σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσης, βδ) την μελέτη αγκυροβολίας, βε) την μελέτη αντοχής, βστ) το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και αριθμό χρηστών της εξέδρας που δύνανται να επιβαίνουν επί αυτής ταυτόχρονα, ο μέγιστος αριθμός σκαφών και το μέγεθος αυτών που δύνανται να προσδεθούν ή να προσαρμοστούν σε αυτές ,σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3, και βζ) τη μελέτη ευστάθειας αυτής υπογεγραμμένα από Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) και όλα στην ελληνική γλώσσα. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Αναλυτική τεχνική περιγραφή της πλωτής εξέδρας η οποία περιλαμβάνει: βα) το κατασκευαστικό σχέδιο, ββ) το σχέδιο γενικής διάταξης, βγ) το σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσης, βδ) την μελέτη αγκυροβολίας, βε) την μελέτη αντοχής, βστ) το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και αριθμό χρηστών της εξέδρας που δύνανται να επιβαίνουν επί αυτής ταυτόχρονα, ο μέγιστος αριθμός σκαφών και το μέγεθος αυτών που δύνανται να προσδεθούν ή να προσαρμοστούν σε αυτές ,σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3, και βζ) τη μελέτη ευστάθειας αυτής υπογεγραμμένα από Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) και όλα στην ελληνική γλώσσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πλωτής εξέδρας, επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα στην περίπτωση κατά την οποία είναι ξενόγλωσση, ή ανάλυση/βεβαίωση από κρατικό (ή διαπιστευμένο) χημικό εργαστήριο, εκδοθείσας, το πλείστο, προ τριών (03) ετών από την ημερομηνία συνυποβολής της, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υλικά δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πλωτής εξέδρας, επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα στην περίπτωση κατά την οποία είναι ξενόγλωσση, ή ανάλυση/βεβαίωση από κρατικό (ή διαπιστευμένο) χημικό εργαστήριο, εκδοθείσας, το πλείστο, προ τριών (03) ετών από την ημερομηνία συνυποβολής της, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υλικά δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την περίπτωση διασύνδεσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με την ξηρά για ασθενείς τάσεις από 5 έως 12 Volt και χαμηλής ισχύος, η οποία να είναι απολύτως ασφαλής για τους χρήστες της πλωτής εξέδρας και του λουόμενους, υπογεγραμμένη από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) στην ελληνική γλώσσα. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την περίπτωση διασύνδεσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με την ξηρά για ασθενείς τάσεις από 5 έως 12 Volt και χαμηλής ισχύος, η οποία να είναι απολύτως ασφαλής για τους χρήστες της πλωτής εξέδρας και του λουόμενους, υπογεγραμμένη από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) στην ελληνική γλώσσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα διοίκησης και διαχείρισης του λιμένα. Απόφαση

       Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα διοίκησης και διαχείρισης του λιμένα.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Εισήγηση Λιμενικής Αρχής Άλλο

       Εισήγηση Λιμενικής Αρχής       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 13α 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3113.11/95142/2020/2020 2021 6764 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, του τρόπου καθορισμού του, του φορέα και της διαδικασίας είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206764

      • Υπουργική Απόφαση 3122.2/54046/2021/2021 2021 3543 Β

       Περιγραφή Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203543

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών στο φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα αίτηση με τον απαιτούμενο φάκελο δικαιολογητικών σε έξι (06) αντίγραφα ή σε επτά (07), εφόσον η περιοχή τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, ή ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού της ως προστατευόμενης σύμφωνα με το ν. 1650/1986.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση φακέλου δικαιολογητικών από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η φορέας διαχείρισης του λιμένα διαβιβάζει στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες φάκελο δικαιολογητικών συμπληρωμένο με α) σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του, β) εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και γ) αίτηση για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή φακέλου διακαιολογητικών-πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισάγεται και πρωτοκολλείται ο φακέλος δικαιολογητικών και προωθείται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στον προϊστάμενο τμήματος για ορισμό χειριστή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος του φάκελου των δικαιολογητικών σύμφωνα με την με Αριθμ. 3122.2/54046/2021 (Β΄ 3543) Απόφαση ΥΝΑΝΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Ελλιπής φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι ορθά, ενημερώνεται ο φορέας διοίκησης του λιμένα ή ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μέσω αυτού.

       Ναι Όχι


      • 6 Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Αναμονή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών οφείλουν να περιέλθουν σε χρονικό διάστημα δυο (02) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.

       Όχι Όχι


      • 8 Προώθηση σχεδίου απόφασης για υπογραφή στη Γενική Διευθύντρια Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΝΑΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για την περίπτωση που οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών καθώς και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί έχουν υποβληθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της με Αριθμ. 3122.2/54046/2021 (Β΄ 3543) Απόφασης ΥΝΑΝΠ.

       Ναι Όχι


      • 9 Προώθηση σχεδίου απόφασης για υπογραφή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Περιοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για την περίπτωση παρέλευσης των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της με Αριθμ. 3122.2/54046/2021 (Β΄ 3543) Απόφασης ΥΝΑΝΠ.

       Ναι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ-Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου μέσω του φορέα διαχείρισης του λιμένα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.