Έγκριση των Αξιολογήσεων - Σχεδίων Ασφάλειας των Λιμένων και Λιμενικών εγκαταστάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf0f9de7d-997a-49ee-bd96-58e84379cf45 931803

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση των σχεδίων ασφάλειας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, των αξιολογήσεων ασφάλειας αυτών, καθώς και των αναθεωρήσεων αυτών, που εκπονούνται από τους Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και τους εξουσιοδοτημένους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας (ΑΟΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 725/2004/ΕΚ, της Κ.Ο. 2005/65/EK και του Ν.3622/2007 (Α 281), όπως ισχύουν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα/λιμενικής εγκατάστασης ή/και σχεδίου ασφάλειας λιμένα/λιμενικής εγκατάστασης .


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Έγγραφο παραπόνων
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση των Αξιολογήσεων και των Σχεδίων Ασφάλειας των Λιμένων και των Λιμενικών εγκαταστάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να είναι φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης της Λ.Ε. ή του Λιμένα ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση Μελετών Ασφάλειας Λιμ.Εγκατ. (ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ) 140 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3159

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Λίστα Ελέγχου - Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μελετών ΑΑΛΕ / ΣΑΛΕ Άλλο

       Λίστα Ελέγχου - Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μελετών ΑΑΛΕ / ΣΑΛΕ       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Λίστα Ελέγχου - Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μελετών ΑΑΛ / ΣΑΛ Άλλο

       Λίστα Ελέγχου - Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μελετών ΑΑΛ / ΣΑΛ       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 3 Περιληπτική έκθεση αιτιολόγησης της ανάγκης αναθεώρησης της ΑΑΛΕ/ΑΑΛ ή/και του ΣΑΛΕ/ΣΑΛ και αναφορά στα επί μέρους Κεφάλαια που χρήζουν αναθεώρησης. Έκθεση

       Περιληπτική έκθεση αιτιολόγησης της ανάγκης αναθεώρησης της ΑΑΛΕ/ΑΑΛ ή/και του ΣΑΛΕ/ΣΑΛ και αναφορά στα επί μέρους Κεφάλαια που χρήζουν αναθεώρησης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Πλήρες αναθεωρημένο κείμενο των μελετών ΑΑΛΕ/ΑΑΛ ή/και του ΣΑΛΕ/ΣΑΛ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf). Μελέτη

       Πλήρες αναθεωρημένο κείμενο των μελετών ΑΑΛΕ/ΑΑΛ ή/και του ΣΑΛΕ/ΣΑΛ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf).       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Διεθνής Σύμβαση SOLAS 74

       Περιγραφή Κεφ XI−2 της Δ.Σ. SOLAS 74 Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα το οποίο αποτελεί το παράρτημα Ι του Κανονισμού 725/2004 ΕΚ για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100047

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 65 2005

       Περιγραφή ΟΔΗΓΙΑ 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0065:20090420:EL:PDF

      • Υπουργική Απόφαση 4113.319/02/14 2014

       Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων μελετών αξιολόγησης ασφάλειας και σχεδίων ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203191

      • Νόμος 3622 2007 281 Α

       Περιγραφή Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100281

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης για έγκριση μελετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τις μελέτες, συνοδευόμενες αναλόγως, είτε από τη Λίστα Ελέγχου - Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μελετών ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ (έντυπο Ε-ΟΕ-ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄-01-1), είτε από τη Λίστα Ελέγχου - Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μελετών ΑΑΛ/ΣΑΛ (έντυπο Ε-ΟΕ-ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄-01-2). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος μελετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Διευθυντής επί του διαβιβαστικού των μελετών ορίζει τον Ελεγκτή. Ο Ελεγκτής προβαίνει στον έλεγχο των μελετών ΑΑΛΕ - ΣΑΛΕ με τη βοήθεια του (Ε-ΟΕ-ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄-01-1) ή στον έλεγχο των μελετών ΑΑΛ - ΣΑΛ με τη βοήθεια του (Ε-ΟΕ-ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄-01-2), στα οποία καταγράφει τυχόν ελλείψεις και λάθη ως προς τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση μελετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση τυχόν διορθώσεων, εκδίδεται το Έγγραφο έγκρισης ΑΑΛΕ - ΣΑΛΕ ή ΑΑΛ – ΣΑΛ (και των αναθεωρήσεων αυτών) προς τον φορέα της Λιμενικής Εγκατάστασης ή το Λιμένα αντίστοιχα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.