Έγκριση τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7cc3d6d9-3909-4f13-a503-72079eecd180 504631

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

9.920 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση που δίνεται από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) για τύπο Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών, κατόπιν ελέγχου από αρμόδιο ΝΠΔΔ και πριν την διάθεση του στην αγορά και την εγκατάσταση σε αλιευτικά σκάφη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Προβλέπεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών κατόπιν ελέγχου από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Αφορά το κατ΄ εκτίμηση κόστος που απαιτείται από το ΝΠΔΔ για τον έλεγχο τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού. 9920 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 2142.1/34656/2019 2019 1833 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ελέγχου τύπου των Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201833

      • 1 Αίτηση ενδιαφερομένου σε ΝΠΔΔ για έλεγχο τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού


       Περιγραφή Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ), πριν από τη διάθεση του τύπου της στην αγορά, πρέπει με δική του πρωτοβουλία και αναλαμβάνοντας το κόστος ελέγχου να απευθύνεται με αίτηση του σε εργαστήρια των ΝΠΔΔ που έχουν εξουσιοδοτηθεί, για τον έλεγχο τύπου της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού, κοινοποιώντας τη σχετική αίτηση του στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού από ΝΠΔΔ


       Περιγραφή Το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο του ΝΠΔΔ προβαίνει στον έλεγχο τύπου της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού. Για το σκοπό αυτό δύναται να προβαίνει στον έλεγχο κάθε εγγράφου και στοιχείου, εντύπου ή ηλεκτρονικού, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής του και οπουδήποτε και εάν αυτό φυλάσσεται, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο ελέγχου της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού. Ειδικά για την απαίτηση περί φυσικών χαρακτηριστικών των συσκευών, το εργαστήριο του ΝΠΔΔ έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται για το σχετικό έλεγχο σε τρίτα διαπιστευμένα για το σκοπό αυτό εργαστήρια. Οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού υποχρεούνται να διευκολύνουν τη διαδικασία ελέγχου και να διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχό τους. Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις σε σχέση με το αντικείμενο του ελέγχου προς τους κατασκευαστές / αντιπρόσωπους ή κάθε συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία. Ο έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες των κατασκευαστών / αντιπροσώπων ή των συνεργαζόμενων τρίτων εταιρειών. Το ΝΠΔΔ δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο τις παραπάνω πληροφορίες, δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του κατασκευαστή/αντιπροσώπου, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος με ανεπιτυχή αποτελέσματα


       Περιγραφή Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο του ΝΠΔΔ συντάσσει και αποστέλλει τεχνική Έκθεση Ελέγχου προς τον κατασκευαστή/ αντιπρόσωπο τεκμηριώνοντας τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, κοινοποιώντας τα και στις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος με επιτυχή αποτελέσματα


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο του ΝΠΔΔ συντάσσει και αποστέλλει τεχνική Έκθεση Ελέγχου προς τον κατασκευαστή/ αντιπρόσωπο ενημερώνοντας για τα επιτυχή αποτελέσματα, κοινοποιώντας τα και στις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

       Ναι Όχι


      • 5 Αμφισβήτηση αποτελεσμάτων ελέγχου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής/ αντιπρόσωπος αμφισβητεί τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΝΠΔΔ δύναται να αιτείται εκ νέου έλεγχο της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού στο ίδιο ΝΠΔΔ ή σε άλλο της επιλογής του, στο οποίο έχει ανατεθεί το εν λόγω έργο, αναλαμβάνοντας το κόστος του νέου ελέγχου.

       Ναι Ναι


      • 6 Έγκριση τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας


       Περιγραφή Το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) εγκρίνει τον τύπο της Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί με πλήρη επιτυχία όλες οι σχετικές δοκιμές που μνημονεύονται στην τεχνική έκθεση ελέγχου του ΝΠΔΔ και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή.

       Ναι Όχι


      • 7 Δημοσιοποίηση Εγκεκριμένων Τύπων Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού


       Περιγραφή Ο κατασκευαστής και ο τύπος των Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού που έχουν λάβει έγκριση ανακοινώνονται στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΕΛΑΛ.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.