Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέραν των επιτρεπομένων ορίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef18b215-15eb-4427-a339-3296f820056e 206185

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση του δικαιώματος οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να υποβάλλουν αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να λάβουν έγκριση για υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για εργαζόμενους τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έγκριση αυτή χορηγείται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, βάσει και του Ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης πέραν των επιτρεπομένων ορίων

Σημειώσεις

Στην αίτηση οι επιχειρήσεις αναφέρουν υποχρεωτικά αν έχουν γίνει καταγγελίες συμβάσεων εργασίας το τελευταίο εξάμηνο ή εάν έχει τεθεί μέρος του προσωπικού τους σε εκ περιτροπής εργασία ή σε διαθεσιμότητα. Η υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των στοιχείων αυτών.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Η κάθε αιτούσα επιχείρηση δύναται να κάνει συμπληρωματικό αίτημα. Η υπηρεσία επικοινωνεί με την αιτούσα επιχείρηση σε περίπτωση ελλιπών αιτημάτων. Αποστέλλει απορριπτικές Αποφάσεις εφόσον αυτά δεν ολοκληρωθούν.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων καθ' υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων για κάθε κατηγορία μισθωτών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B6, K1

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών χορηγείται, κατά περίπτωση, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως, στις περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν επιδέχεται αναβολή.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση ότι έχει εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υπερωριών πού προβλέπεται από τον νόμο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ότι έχει εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υπερωριών πού προβλέπεται από τον νόμο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Πίνακας με τον αριθμό εργαζομένων για τους οποίους ζητείται έγκριση και αριθμός υπερωριών που ζητούνται, καθώς και το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας με τον αριθμό εργαζομένων για τους οποίους ζητείται έγκριση και αριθμός υπερωριών που ζητούνται, καθώς και το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 58 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως της παρ. 3, σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν επιδέχεται αναβολή. Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Παραλαβή αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος του αιτήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο και στη συνέχεια από τον Τμηματάρχη. Συντάσσεται εισήγηση από τον Τμηματάρχη προς τον Γενικό Δ/ντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ο οποίος λαμβάνει σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εισήγησης προς τον Γενικό Δ/ντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου Απόφασης και υπογραφή του από τον Γενικό Δ/ντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε συνέχεια της εισήγησης συντάσσεται σχέδιο απόφασης από την υπηρεσία και προωθείται για υπογραφές από την διοικητική ιεραρχία και εν τέλει από τον Γενικό Δ/ντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία . Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην αιτούσα επιχείρηση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.