Έγκριση φορέα κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ΑΤP

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe0d37878-cee4-40e0-a6b7-f64525182f7a 378784 Approval of a Training Body for Roadworthiness Test Centre (MOT ADR/ATP) Inspectors

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ατομικής πράξης έγκρισης φορέα που αναλαμβάνει την κατάρτιση ελεγκτών ΚΤΕΟ αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων υπαγόμενα στη Συμφωνία ADR και ευπαθών τροφίμων υπαγόμενα στη Συμφωνία ΑΤΡ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα

Σημειώσεις

Yποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως νόμιμου εκπροσώπου του Α.Ε.Ι., για λογαριασμό του πανεπιστημιακού εργαστηρίου. Στην αίτηση δηλώνονται και οι ψηφιακές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ορισμός/Αναγνώριση φορέα κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Φορέα Κατάρτισης Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πανεπιστημιακά Εργαστήρια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 επ. του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).


       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ύπαρξη μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών στην επιστημονική περιοχή οχημάτων ή μηχανών και αναφορά της αντίστοιχης επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας στο ΦΕΚ ίδρυσης του εργαστηρίου.


       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την εξεταστική διαδικασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 όπως ισχύει ή σχετικό πρότυπο για την εξέταση.


       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 όπως ισχύει ή σχετικό πρότυπο για την εκπαίδευση.


       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ορισμός εκπαιδευτών των προγραμμάτων κατάρτισης που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή τρίτοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από αρμόδιο όργανο ή με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).


       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Ορισμός εκπαιδευτών με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα ελέγχου οχημάτων. α. Για το αντικείμενο ADR ο εκπαιδευτής να είναι πραγματογνώμονας ADR ή να έχει εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR ή να έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ADR ή να έχει εκπονήσει ή επιβλέψει τουλάχιστον μία διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία σε θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή να έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών που χειρίζονται θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. β. Για το αντικείμενο ATP, ο εκπαιδευτής να έχει εμπειρία σε φορέα εγκεκριμένο για ελέγχους της Συμφωνίας ΑΤΡ ή να έχει εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ΑΤΡ, ή να έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ΑΤΡ ή να έχει εκπονήσει ή επιβλέψει τουλάχιστον μία διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία σε θέματα οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ή να έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών με αντικείμενο θέματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων.


       Όχι Όχι

      • 1 Πρόγραμμα Σπουδών του αιτούντος φορέα στο οποίο περιλαμβάνεται μάθημα στην επιστημονική περιοχή οχημάτων ή μηχανών. Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα Σπουδών του αιτούντος φορέα στο οποίο περιλαμβάνεται μάθημα στην επιστημονική περιοχή οχημάτων ή μηχανών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 2 ΦΕΚ ίδρυσης του εργαστηρίου με αναφορά στην επιστημονική - ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή οχημάτων ή μηχανών. Αποδεικτικό σπουδών

       ΦΕΚ ίδρυσης του εργαστηρίου με αναφορά στην επιστημονική - ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή οχημάτων ή μηχανών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή σχετικό πρότυπο για την εκπαίδευση. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή σχετικό πρότυπο για την εκπαίδευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας για την εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή σχετικό πρότυπο για την εξέταση. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας για την εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή σχετικό πρότυπο για την εξέταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για κάθε εκπαιδευτή. Αποδεικτικό

       Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για κάθε εκπαιδευτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: πιστοποιητικό πραγματογνώμονα ADR ή αποδεικτικό εμπειρίας σε φορέα εγκεκριμένο για ελέγχους ΑΤΡ, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό

       Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: πιστοποιητικό πραγματογνώμονα ADR ή αποδεικτικό εμπειρίας σε φορέα εγκεκριμένο για ελέγχους ΑΤΡ, κατά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR ή στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ΑΤΡ, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR ή στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων ΑΤΡ, κατά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 8 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ADR ή ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ΑΤΡ, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ADR ή ως αξιολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ΑΤΡ, κατά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 9 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: εκπόνηση ή επίβλεψη τουλάχιστον μίας διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακής εργασίας σε θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: εκπόνηση ή επίβλεψη τουλάχιστον μίας διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακής εργασίας σε θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2825

      • 10 Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: συμμετοχή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών που χειρίζονται θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικό ειδικών γνώσεων ADR ή ΑΤΡ (κατά περίπτωση) για κάθε εκπαιδευτή: συμμετοχή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών που χειρίζονται θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, κατά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 11 Αρχείο τουλάχιστον εκατό (100) ερωτήσεων για την εξέταση ADR και τουλάχιστον εξήντα (60) ερωτήσεων για την εξέταση ATP, με τρεις εναλλακτικές απαντήσεις η κάθε ερώτηση εκ των οποίων η μία είναι η ορθή ( σε ηλεκτρονική μορφή). Άλλο

       Αρχείο τουλάχιστον εκατό (100) ερωτήσεων για την εξέταση ADR και τουλάχιστον εξήντα (60) ερωτήσεων για την εξέταση ATP, με τρεις εναλλακτικές απαντήσεις η κάθε ερώτηση εκ των οποίων η μία είναι η ορθή ( σε ηλεκτρονική μορφή).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνοδεύει την αίτηση (ΒΗΜΑ 1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 7517 2023 226 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9B%CE%9F465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%91%CE%9D%CE%A3?inline=true

      • 1 Υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης έγκρισης εκπαιδευτικού φορέα ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται η απόφαση έγκρισης από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται από τον ίδιο και τους προϊσταμένους αυτού με τελικό υπογράφοντα τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών. Κατόπιν αναρτάται στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.