Έγκριση χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός ιστορικού τόπου ή πλησίον νεώτερου μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc974dd36-8a59-4f40-aa31-b946015adc55 974368

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακή Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων / Εφορεία Αρχαιοτήτων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, επιχείρησης οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας οικοδομικής δραστηριότητας, εκμετάλλευσης λατομείου, πορισμού οικοδομικών υλικών, διενέργειας μεταλλευτικών ερευνών, εκμετάλλευσης μεταλλείων και καθορισμού λατομικών περιοχών εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου, ή πλησίον νεώτερου μνημείου. Παρέχεται σε πολίτες κι επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακή Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων / Εφορεία Αρχαιοτήτων

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση εργασιών συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα

Σημειώσεις

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : gdamte@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση ή μη εγκατάστασης, λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον αρχαίου ή νεώτερου μνημείου.

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αιτήματος Χωροθέτησης, εγκατάστασης, λειτουργίας έργου ή Δραστηριότας εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται η Θετική γνωμοδότηση, με ή χωρίς όρους, ώστε να μην επέρχεται άμεση ή έμμεση βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο ή στο νεώτερο μνημείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση Έκθεση

       Τεχνική έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη Αρχιτεκτονική μελέτη

       Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 2444

      • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση Φωτογραφία κτιρίου

       Φωτογραφική τεκμηρίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • 4 Διάγραμμα κάλυψης Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Διάγραμμα κάλυψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 5 Τοπογραφικό διάγραμμα. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 10, 12 πργ. 4, 49 πργ. 2, 50 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Άρθρο 10: Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους Άρθρο 12: Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Άρθρο 49: Τοπικά Συμβούλια Μνημείων Άρθρο 50: Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 5 πργ.3 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.3.2020 2020 908 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης” του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) Άρθρο 5: Τελικές Διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200908

      • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 1 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 2020 912 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενι- κής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 50 και παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002) και κατά λόγο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200912

      • Εγκύκλιος ΕΓΚ 570 2017

       Περιγραφή Εγκύκλιος ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΝ-ΥΠ.ΠΟ.Α "Περί χορήγησης άδειας δόμησης σε μουσουλμ/κούς χώρους".


      • 1 Παραλαβή της αίτησης, έλεγχος πληρότητας φακέλου και εισηγητικό έγγραφο απο Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων ή Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία σε πρώτο στάδιο ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Στη συνέχεια διαβιβάζεται στο αρμόδιο Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση εξετάζεται κατά κανόνα από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων ή Εφορείας Αρχαιοτήτων του Yπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.)

       Ναι Όχι


      • 3 Εξέταση αιτήματος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση εξετάζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων , μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Νεωτέρων του ΥΠ.ΠΟ.Α. , ή απο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά απο εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν γνωμοδότησης εκδίδεται σχετική Απόφαση είτε από την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων (ή Εφορεία Αρχαιοτήτων) είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων (ή Διεύθυνση Αρχαιοτήτων).

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ή του ΚΑΣ) εκδίδεται σχετική Απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ή αντιστοίχως απο την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων) του ΥΠΠΟΑ.

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του ΑΔΑ γίνεται η ενημέρωση του ενδιαφερομένου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.