Έγκριση /Τροποίηση /Ανανέωση /Ανάκληση Βιοκτόνου Προϊόντος ΤΠ 8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21 και με εθνικές διατάξεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd4476f87-915a-46ca-8631-73e5833e7693 955117

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Αφορά έγκριση βιοκτόνων προϊόντων των τύπων 8-10 και 12, 13, 15, 16, 17, 19 και 21 που εμπίπτουν στις εθνικές μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση βιοκτόνου προϊόντος -Έντυπα της υπ΄ αριθμ. 132428/29-09-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( Β΄ 2116)

Σημειώσεις

Ολα τα έντυπα αναφέρονται στην με αριθμ. 132428/29-09-2009 κ.υ.α ( Β΄ 2116). Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, η αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση βιοκτόνων προϊόντων ΤΠ 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 με εθνικές διατάξεις

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση /Τροποίηση /Ανανέωση /Ανάκληση Βιοκτόνου Προϊόντος ΤΠ 8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21 και με εθνικές διατάξεις


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εγκριση σύμφωνα με το άρθρο 1 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2063

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Έγγραφο πρόσβασης (letter of access) στο φάκελο της δραστικής ουσίας (ή όλων των δραστικών σε περίπτωση μίγματος) από την Εταιρεία που στήριξε την καταχώρησή της/τους στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ ή την έγκρισή της/τους δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012. Έγγραφο

       Έγγραφο πρόσβασης (letter of access) στο φάκελο της δραστικής ουσίας (ή όλων των δραστικών σε περίπτωση μίγματος) από την Εταιρεία που στήριξε την καταχώρησή της/τους στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ ή την έγκρισή της/τους δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 89 528 2012

       Περιγραφή Αφορά τη δυνατότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ να μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης στην αγορά ή χρήσης συγκεκριμένου βιοκτόνου προϊόντος, έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας από τις δραστικές ουσίες του εν λόγω βιοκτόνου, που πρόκειται να εγκριθεί.

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj

      • Νόμος 721 1977 298 Α

       Περιγραφή Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100298

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 132428 2009 2110 Β

       Περιγραφή Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το π.δ. 205/2001 (A ́ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202110

      • 1 Υποβολή αίτησης απο ενδιαφερόμενο, πρωτοκόλληση της και χρεωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά την παραλαβή της αίτησης, την πρωτοκόλλησή της και τη χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο υπαλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φάκελοι εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος Πληρότητας της αίτησης/φακέλου τους αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Οι φάκελοι εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής για την πληρότητά τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. με αριθ. 132428/2009 (Β΄2110)

       Σημειώσεις O έλεγχος είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φάκελοι ελέγχονται κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους, παρουσία του αιτούντος ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της ενδιαφερόμενης εταιρείας για την πληρότητα των κατεθειμένων στοιχείων και υπογράφεται Πρωτόκολλο Πληρότητας Φακέλου

       Σημειώσεις Το πρωτόκολλο πληρότητας δεν συνεπάγεται και έγκρισή του

       Ναι Όχι


      • 5 Έγγραφο προς τον αιτούντα όπου ζητούνται οι ελλείψεις του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Διοικητικής Πράξης Έγκρισης Προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εν λόγω διοικητική πράξη έγκρισης του προϊόντος είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Μητρώου Εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Kαταχωρηση των στοιχείων της έγκρισης στη βάση δεδομένων του Υπουργείου, όπου υπάρχουν τα γεωργικά φάρμακα, προκειμένου να γίνεται η πληροφόρηση του κοινού μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.