Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) σε Κατηγορίες Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaf874efe-9fc8-4e4d-a30a-a6ad43136e3f 107962

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 17 + (
1
)

Κόστος

Από 75 έως 2.385 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) σε συγκεκριμένες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν μεταφορικό έργο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Παρατηρήσεις

Το ΦΙΧ αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας οδηγείται:

α) για φυσικά πρόσωπα, από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και

β) για νομικά πρόσωπα, από προσωπικό που απασχολείται από το νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το νομικό πρόσωπο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) σε Κατηγορίες Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η αίτηση υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (μεταφερόμενα είδη) αναγράφεται στην αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α' 45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και το ν.3852/2010 (Α' 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) σε Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης σε Κατηγορίες Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Ιδιότητας Για ΦΙΧ όχημα με ΜΑΜΦΟ έως 8 τόνους, ο αιτών είναι (α) σωματείο, ίδρυμα, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχει σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, όπως ιδίως κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, φιλοζωικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς, (β) πολιτικό κόμμα (γ) η Βουλή των Ελλήνων (δ) Ιερά Μονή (ε) αθλητής.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιότητας Αδειες κυκλοφορίας για φορτηγά αυτοκίνητα με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 τόνων χορηγούνται (α) σε εθελοντικές οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας, (β) σε ιστοπλοϊκούς ομίλους, μέλη ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιστιοπλοϊας, για μεταφορά σκαφών του ομίλου ή των μελών τους, (γ) σε ιππικούς ομίλους, μέλη ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου ή των μελών του ή (δ) σε μέλη αυτών που είναι αθλητές-ιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων και (ε) σε Ιερές Μονές.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρήσης Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει μεταφορικό έργο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του και για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (μεταφερόμενα είδη - εμπορεύματα - υλικά) αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που θα εκδοθεί.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει την κυριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου ή το κατέχει βάσει σύμβασης αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες για τον έλεγχο ασφαλούς, υγιεινής ή κατάλληλης μεταφοράς ορισμένων εμπορευμάτων, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές 1. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητάς του με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. 2.Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 8 Φορολογικές Έχει καταβληθεί εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84), όπως ισχύει. Η εισφορά καταβάλλεται κατά την πρώτη θέση σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ενός φορτηγού αυτοκινήτου ως ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), ως εξής: (α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. αδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ. (β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ. βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε διακόσια πέντε (205) και βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. (γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε εξήντα (60) ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων καταβάλλεται προηγουμένως εφ άπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου ως εξής: (α) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος. (β) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000χιλιόγραμμων μικτό βάρος. Για την εισφορά του άρθρου 2 β.δ. 281/1973 μπορεί να προβλέπεται απαλλαγή του συγκεκριμένου προσώπου από τις φορολογικές ή τις οικείες οργανωτικές διατάξεις του.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 για φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως με ανοιχτό ή κλειστό αμάξωμα ή τρίτροχο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973:
       • 1. Για Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την Επικράτεια:
        • α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. αδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ.
        • β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ. βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε διακόσια πέντε (205) και βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ.
        • γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε εξήντα (60) ευρώ.
       Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.
       • 2. Για Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων (οι άδειες για αυτά χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης):
        • α) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.
        • β) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.
       Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται: α) Εάν δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. β) Εάν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Απαλλάσσονται της καταβολής της εισφοράς τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων.
       0 € - 2310 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Κατατίθενται τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπησή του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατατίθενται τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπησή του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για παράδειγμα αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεών του κ.α. Αυτό το δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τα πολιτικά κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων και τις Ιερές Μονές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, και είναι ενεργός αθλητής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, και είναι ενεργός αθλητής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ έως 8 τόνους σε αθλητές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Αφορά Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Αφορά Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά τη χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 τόνων σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση εγγραφής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά τη χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 τόνων σε Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά τη χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 τόνων σε Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους και Ιππικούς Ομίλους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) από την οποία προκύπτει η εγγραφή του ιππικού ομίλου στην ΕΟΙ και ο αριθμός των ενεργών αθλητικών ίππων που έχει στη δύναμή του. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) από την οποία προκύπτει η εγγραφή του ιππικού ομίλου στην ΕΟΙ και ο αριθμός των ενεργών αθλητικών ίππων που έχει στη δύναμή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά τη χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 τόνων σε Ιππικούς Ομίλους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της Ομοσπονδίας, ότι είναι ενεργός αθλητής, ο ιππικός όμιλος στη δύναμη του οποίου ανήκει και ο αριθμός των ιδιόκτητων ενεργών αθλητικών ίππων του αθλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της Ομοσπονδίας, ότι είναι ενεργός αθλητής, ο ιππικός όμιλος στη δύναμη του οποίου ανήκει και ο αριθμός των ιδιόκτητων ενεργών αθλητικών ίππων του αθλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά τη χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 τόνων σε αθλητές-ιππείς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 9 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ. Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν υπάρχει υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του φορτηγού αυτοκινήτου πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 10 Αδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το όχημα σε άλλο Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου Άδεια κυκλοφορίας

       Αδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το όχημα σε άλλο Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για να εκδοθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά νέα άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, πλην Ελβετίας, παραδίδεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών το μέρος Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος ΙΙ, εφόσον είχε εκδοθεί. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II αλλά το μέρος II λείπει, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών στην οποία ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εκδώσει εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχει λάβει, εγγράφως ή δια της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9039

      • 11 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά στην έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Η διακίνηση του δικαιολογητικού (ψηφιακή αυτεπάγγελτη ή δια ζώσης κατά περίπτωση) προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 12 Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μπορεί να απαιτούνται δικαιολογητικά για το φορτηγό αυτοκίνητο, τα οποία προβλέπονται στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους, για παράδειγμα, βεβαίωση καταλληλόλητας οχήματος για μεταφορά τροφίμων/ποτών, άδεια μεταφοράς ζώντων ζώων κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4332

      • 13 Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου. Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου. Αυτό το δικαιολογητικό αφορά χορήγηση άδειας ΦΙΧ για φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7646

      • 14 Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου. Άδεια κυκλοφορίας

       Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά χορήγηση άδειας ΦΙΧ για φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ κάτω των τεσσάρων τόνων που ο αιτών έχει αποκτήσει με μεταβίβαση. Για χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ κάτω των 4 τόνων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς προκύπτει από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο, εφ όσον κυκλοφορούσε στην Ελλάδα, όπου έχει καταχωριστεί η πράξη μεταβίβασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 9039

      • 15 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων που τυχόν προβλέπονται κατά περίπτωση για την άσκηση της δραστηριότητας που εξυπηρετεί το ΦΙΧ. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων που τυχόν προβλέπονται κατά περίπτωση για την άσκηση της δραστηριότητας που εξυπηρετεί το ΦΙΧ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά τη χορήγηση άδειας ΦΙΧ για φορτηγά αυτοκίνητα με ΜΑΜΦΟ έως 8 τόνων. Δεν απαιτείται για τα πολιτικά κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων και τις Ιερές Μονές. Υποβάλλονται δικαιολογητικά που τυχόν προβλέπονται κατά περίπτωση από ειδικές διατάξεις για τη νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) σε φιλοζωικό σωματείο για περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς υποβάλλεται σύμβαση του σωματείου με το Δήμο για το ανωτέρω έργο σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 4039/2012 (Α 15).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4332

      • 16 Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 17 Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου. Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7259

      • 18 Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aπαιτούνται δικαιολογητικά που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, για παράδειγμα προκειμένου για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα (όπως επιθεώρηση οχήματος, δελτίο ΚΤΕΟ κλπ), και δικαιολογητικά για τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά τα δικαιολογητικά δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Υπουργική Απόφαση Α14/οικ.17100/505 2020 1129 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201129

      • Υπουργική Απόφαση 121933 2021 2085 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α14/οικ.17100/505/2020, σχετικά με την προσθήκη κατηγοριών δικαιούχων απόκτησης ΦΙΧ οχήματος άνω των 8 τόνων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202085

      • Υπουργική Απόφαση A2/29542/5347 (ΦΕΚ Β΄707) 1991

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1959/91

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200707

      • Βασιλικό Διάταγμα 281/1973 1973 84 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ 49/1968 περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100281

      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο αιτών

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα στοιχεία του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το έντυπο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στον ενδιαφερόμενο την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.