Έκδοση Διεθνών Πιστοπoιητικών Ανάλυσης Σπορομερίδας κατά ISTA

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30d3e4f9-9886-464b-98aa-30656f1d1f65 375019

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Αφορά την έκδοση Διεθνών Πιστοποιητικών κατά ISTA από τον ΣΕΑΠΥΣ

ISTA: International Seed Testing Association

ΣΕΑΠΥΣ: Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1.Πορτοκαλί Διεθνές Πιστοποιητικό I.S.T.A.: Τύπος πιστοποιητικού χρώματος πορτοκαλί, που εκδίδεται όταν τόσο η δειγματοληψία όσο και οι εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη διαπιστευμένου εργαστηρίου που είναι μέλος της I.S.T.A. ή όταν η δειγματοληψία πραγματοποιείται υπό την ευθύνη ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου που είναι μέλος της I.S.T.A. και οι εργαστηριακοί έλεγχοι υπό την ευθύνη ενός άλλου διαπιστευμένου εργαστηρίου που είναι μέλος της I.S.T.A.. Αφορά ολόκληρη τη σπορομερίδα.

• Πιστοποιητικά υποσπορομερίδας: Πορτοκαλί Διεθνές Πιστοποιητικό I.S.T.A.: Σε περίπτωση που χρειάζεται να εκδοθεί πιστοποιητικό για μέρος της σπορομερίδας (υποσπορομερίδα) όχι μικρότερο του 20% του αρχικού βάρους της σπορομερίδας τότε αυτό μπορεί να εκδοθεί χωρίς νέα δειγματοληψία και νέες αναλύσεις. Με μέγιστο αριθμό τέτοιων πιστοποιητικών 5 για κάθε σπορομερίδα . Σε αυτή την περίπτωση στο other determinations του πιστοποιητικού πρέπει να αναφέρεται η έκφραση ότι: «The results reported represent the sample drawn from the original seed lot of ….Kg». 2. Πιστοποιητικά δείγματος:

Μπλε Διεθνές Πιστοποιητικό I.S.T.A.: Τύπος πιστοποιητικού χρώματος μπλε, που εκδίδεται όταν η δειγματοληψία δεν πραγματοποιείται υπό την ευθύνη ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου. Το διαπιστευμένο εργαστήριο είναι υπεύθυνο μόνο για τις εργαστηριακές αναλύσεις του δείγματος. Δεν είναι υπεύθυνο για τη σχέση μεταξύ του δείγματος και της σπορομερίδας από όπου προήλθε. Το Μπλε Πιστοποιητικό λοιπόν αφορά το δείγμα μόνο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ανάλυσης σπορομερίδας κατά ISTA

Σημειώσεις

vpapastamou@minagric.gr an2u008@minagric.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αμφισβητούμενα αποτελέσματα Εάν τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν σε ένα Πιστοποιητικό ISTA έρχονται σε αντίθεση με τα επακόλουθα αποτελέσματα δοκιμών σε άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο και το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα, το εργαστήριο που εκδίδει το πιστοποιητικό θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του ISTA για να καθορίσει την ορθή πορεία δράσης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Διεθνών Πιστοπoιητικών Ανάλυσης Σπορομερίδας κατά ISTA

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 1 20€ για ένα δείγμα - 15€ για κάθε επιπλέον δείγμα 15 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1969

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Πιστοποιητικό ISTA (για κάθε αντίτυπο) 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5393

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας Σιτηρών 15€/Δείγμα 0 € - 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1929

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Ελεγχος Βλαστικότητας Σιτηρών 26€/Δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1930

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 5 Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα Ορισμένου Βάρους Σιτηρών 20€/Δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1931

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 6 Ελεγχος ειδ. καθ/τας Κτην/κά & Αγρωστώδη 19,50€/Δείγμα 0 € - 19 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1932

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 7 Ελεγχος Βλαστ/τας Κτην/κά & Αγρωστώδη 26€/Δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1933

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 8 Ελεγχος άλλων ειδών Ορισμ.Βάρους Κτην/κά & Αγρωστώδη 30€/Δείγμα 0 € - 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1934

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 9 Ελεγ. ειδ. καθαρ/τας Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 18,75€/Δείγμα 0 € - 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1935

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 10 Ελεγ. Βλαστικότητας Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 26€/Δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1936

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 11 Ελεγχος άλλων ειδών Ορισμένου Βάρους Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 26€/Δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1937

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 12 Ελεγ. ειδ. καθ/τας Ψυχανθή Χοντρόσπερμα 15€/Δείγμα 0 € - 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1938

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 13 Ελεγ. Βλαστικότητας Ψυχανθή Χοντρόσπερμα 26€/Δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1939

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 14 Ελεγχος άλλων ειδών ορισμένου βάρους ψυχανθή χοντρόσπερμα 20€/δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1940

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 15 Ελεγχος ειδ. καθ/τας ελ.-κλωστ. εκτός Brassica spp. και Sinapis spp.15€/δείγμα 0 € - 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1941

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 16 Ελεγχος βλαστ. ελαιούχα-κλωστικά εκτός Brassica spp. και Sinapis spp. 26€/δείγμ 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1942

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 17 Ελεγχος άλλων ειδών ελαιούχα-κλωστικά εκτός Brassica spp. και Sinapis spp. 20€/ 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1943

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 18 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας Brassica spp & Sinapis spp 21€/δείγμα 0 € - 21 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1944

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 19 Ελεγχος βλαστ/τας Brassica spp & Sinapis spp 26€/δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1945

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 20 Ελεγχος άλλων ειδών Brassica spp. και Sinapis spp 30€/δείγμα 0 € - 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1946

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 21 Ελεγ. ειδ.καθ/τας κηπευτικά λεπτόσπερμα 18,75€/δείγμα 0 € - 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1947

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 22 Ελεγ. βλαστ/τας κηπευτικά λεπτόσπερμα 26€/δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1948

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 23 Ελεγ. άλλων ειδών ορισμένου βάρους κηπευτικά λεπτόσπερμα 26€/δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1949

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 24 Ελεγ. ειδ. καθ/τας κηπ/κά χονδρόσπερμα 15€/δείγμα 0 € - 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1950

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 25 Ελεγ. βλαστ/τας κηπευτικά χονδρόσπερμα 26€/δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1951

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 26 Ελεγχος άλλων ειδών ορισμένου βάρους κηπευτικά χονδρόσπερμα 20€/δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1952

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 27 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας τεύτλα 15€/δείγμα 0 € - 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1953

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 28 Ελεγχος βλαστικότητας τεύτλα 26€/δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1954

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 29 Ελεγ. ειδών σε δείγμα ορισμ. βαρ τεύτλα 20€/δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1955

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 30 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας καπνός 40€/δείγμα 0 € - 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1956

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 31 Ελεγχος βλαστικότητας καπνός 26€/δείγμα 0 € - 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1957

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 32 Ελεγχος σε δείγμα ορισμ. βάρους καπνός 110€/δείγμα 0 € - 110 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1958

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 33 Ελεγχος ειδ. καθαρότητας λοιπών ειδών 15€/δείγμα 0 € - 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1962

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 34 Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα ορισμένου βάρους-λοιπά είδη 20€/δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1964

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 35 Προσδιορισμός υγρασίας 20€/δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1965

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 36 Προσδιορισμός βάρους 1000 σπόρων 20€/δείγμα 0 € - 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1966

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Νόμος 1564 1985 164 Α

       Περιγραφή Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100164

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 97 2017 138 Α

       Περιγραφή Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138/15.09.2017) Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 6. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Διάρθρωση – Αρμοδιότητες. Μεταξύ άλλων η διάταξη αναφέρεται και στον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων που συνιστά Τμήμα της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων και την έκδοση πιστοποιητικών εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100138

      • 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η σποροπαραγωγική επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά στον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ με σκοπό την Έκδοση Πιστοποιητικού.

       Σημειώσεις Στην εν λόγω Αίτηση πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα καταγραφούν στη συνέχεια στο Πιστοποιητικό: - Το όνομα και η διεύθυνση του αιτούντος. Άλλες πληροφορίες που μπορεί να δηλώνει ο αιτών είναι η χώρα προέλευσης, το είδος, η ποικιλία, το βάρος της παρτίδας ή της υποπαρτίδας, η κατηγορία πιστοποίησης και ο αριθμός σπορομερίδας. - Αν το Πιστοποιητικό θα είναι Πορτοκαλί ή Μπλε. - Τα είδη των αναλύσεων που θέλει η εταιρία.

       Όχι Όχι


      • 2 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ISTA

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή της Αίτησης της σποροπαραγωγικής επιχείρησης, συντάσσεται κι αποστέλλεται Εντολή Μετακίνησης στον αρμόδιο Δειγματολήπτη ISTA προκειμένου για τη μετακίνησή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με σκοπό την Επίσημη δειγματοληψία.

       Σημειώσεις Στέλνεται έγγραφο στο αντίστοιχο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης κι Ελέγχων με συνημμένη την Αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ISTA

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντικείμενο της δειγματοληψίας είναι η απόκτηση δείγματος που να είναι αντιπροσωπευτικό της σπορομερίδας και κατάλληλο σε μέγεθος για τη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσημη δειγματοληψία είναι η δειγματοληψία που πραγματοποιείται από υπάλληλο, ορισμένο για το σκοπό αυτό από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης κι Ελέγχων (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) και/ή από το Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων.

       Σημειώσεις Η δειγματοληψία βασίζεται στους Τεχνικούς Κανονισμούς, στους κανόνες ISTA (τελευταία έκδοση σε ισχύ) και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΣΕΑΠΥΣ.

       Όχι Όχι


      • 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αντικείμενο της υποδοχής – καταγραφής των δειγμάτων που εισέρχονται στο Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων είναι η ταυτοποίηση κάθε δείγματος με ένα μοναδικό αριθμό ανά έτος, έτσι ώστε κάθε δείγμα να είναι αναγνωρίσιμο. Γίνεται ο έλεγχος τόσο του εισερχόμενου δείγματος όσο και των συνοδευτικών εγγράφων. Εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα, τα στοιχεία του δείγματος καταχωρούνται σε Βάση δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 5 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Σταθμού. Οι αναλύσεις μπορεί να είναι οι εξής: - Ειδική καθαρότητα - Προσδιορισμός άλλων ειδών σπόρων - Βλαστική ικανότητα - Ανάλυση τετραζολίου - Υπολογισμός βάρους 1000 σπόρων - Προσδιορισμός υγρασίας

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης των αναλύσεων εξαρτάται από τον χρόνο προβλάστησης του είδους σπόρου που ελέγχεται καθώς και τυχόν επανάληψη της ανάλυσης.

       Όχι Όχι


      • 6 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που έχουν καταγραφεί στα ειδικά έντυπα - αναλυτήρια κάθε εργαστηρίου παραδίδονται στο Τμήμα Μηχανογράφησης του ΣΕΑΠΥΣ για καταχώρηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πληροφοριακό σύστημα «Αναλύσεις δειγμάτων σπόρων», ΟΕ-ΔΔ-02-01 «Οδηγία χρήσης βάσης δεδομένων Access». Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση όλων των εργαστηριακών αναλύσεων εκδίδεται κατάσταση αποτελεσμάτων η οποία παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο, για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ E-PARAVOLO

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο και ζητείται αν η διαδικασία θα προχωρήσει ή όχι. Επιπλέον ελέγχεται και η πληρωμή των παραβόλων.

       Όχι Όχι


      • 8 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σποροπαραγωγική επιχείρηση αποφασίζει βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων να προχωρήσει η διαδικασία και να εκδοθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό.

       Ναι Ναι


      • 9 ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σποροπαραγωγική επιχείρηση δεν επιθυμεί να εκδοθεί το Πιστοποιητικό βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και η διαδικασία διακόπτεται.

       Σημειώσεις Τα έγγραφα που αφορούν και προέκυψαν βάσει της αρχικής Αίτησης μπαίνουν στο αρχείο του Τμήματος Υποδοχής του ΣΕΑΠΥΣ.

       Ναι Ναι


      • 10 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού η σποροπαραγωγικής εταιρία συμφωνήσει, το Πιστοποιητικό εκδίδεται και παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.