Έκδοση ΠΔ χωροθέτησης τουριστικού λιμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65deaa30-cd68-4629-87ab-92ca8852304c 653684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

1.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

18 έως 24 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χωροθέτηση πρώτου σταδίου συγκεκριμένης κατηγορίας µαρινών που εμφανίζουν σημαντική σπουδαιότητα, βάσει μεγέθους χερσαίας έκτασης άνω των 80 στρεμμάτων ή βάσει ένταξής τους σε περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα, για την επέκταση, συμπλήρωση ή τροποποίηση υπάρχοντος λιμένος, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας, ή για τη μετατροπή του σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του νόμου 2160/93 όπως ισχύει. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με καθορισμό των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της, των όρων και περιορισμών δόμησης, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης με την κατανομή τους ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα καθώς και των γενικών περιβαλλοντικών όρων αυτής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2160/93, και την με αριθμ. 18702/22 κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022). Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) του άρθρου 30 του ν.2160/93, που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα

Σημειώσεις

Η αίτηση χωροθέτησης μαρίνας καθώς και το σύνολο των κατατεθέντων δικαιολογητικών, μπορουν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση mailbox@mintour.gr.Επιπρόσθετα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.) μετά την ενεργοποίησή του, όπου και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού. Για την υποβολή αίτησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα δύο σταδίων (με προεδρικό διάταγμα και κοινή υπουργική απόφαση), απαιτείται, η προηγούμενη καταβολή παραβόλου ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €).

Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα.

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., ο αιτών απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρώτο στάδιο χωροθέτησης μαρίνων περιπτώσεως β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2160/93 με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

      Επίσημος τίτλος

      ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Με τους κωδικούς γίνεται η εγγραφή στη σχετική πλατφόρμα. (YΠΕΝ - διαδικασία ΣΜΠΕ) Ο Μελετητής διαθέτει ψηφιακή υπογραφή (διαδικασία ΣΜΠΕ)

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Πρίν την κατάθεση της αίτησης και με την εργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.) απαιτείται η καταβολή παραβόλου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,επί ποινή απαραδέκτου,συμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4442/16. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.ΣΑ.Δ.Ε η αίτηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, τροποποίησης και επικαιροποίησής της υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενη των απαιτούμενων δικαιολογητικών και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου.

       Όχι Όχι

      • 3 Συναίνεσης Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α 64) , ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας, Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) και Τοπικής Σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου), η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα δύο σταδίων 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1443

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υποπερ. αα; ββ και γγ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 31 ν. 2160/1993, ήτοι η έκταση χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, οι επιτρεπόμενες χρήσης γης και η κατανομή αυτών επί της χερσαίας ζώνης, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Ειδική Έκθεση Χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε. Έκθεση

       Ειδική Έκθεση Χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Ειδική Έκθεση Χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε., σύμφωνα με την με αρ. 18702/22 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Η τεκμηρίωση πρέπει να καλύπτει και τη συμβατότητα του έργου με τα δεδομένα του χωροταξικού πλαισίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Μελέτη

       Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), η οποία συντάσσεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, κατατίθεται με τα λοιπά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», διαβιβάζει το αίτημα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της Σ.Μ.Π.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και διακινεί τη σχετική αλληλογραφία που αφορά την πληρότητα του φακέλου ακολουθώντας την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία Έκθεση

       Τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ή στα όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των ανωτέρω υδατορεματων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερες των 20 μέτρων από την προσωρινή οριογραμμή. Για τον καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο ενδιαφερόμενος, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεματων, ενώ επιπλέον αποτυπώνει τις σχετικές οριογραμμές στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα. (Δικαιολογητικό 1: Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 53 4974 2022 185 Α

       Περιγραφή Ν. 4974/22 (ΦΕΚ 185 Α/29-9-2022): Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.Έγιναν τροποποιήσεις του βασικού πλαισίου του ν.2160/93 με το άρθρο 53 του ν.4974/22 .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100185

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18702 2022 5109 Β

       Περιγραφή Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τουρισμού με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205109

      • Νόμος 59 4559 18 154 Α

       Περιγραφή Ν.4559/18 (ΦΕΚ 142 Α/03-08-2018 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-154 Α/27-8-18) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις άρθρο 59 - Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», διαβιβάζει το αίτημα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της κατατιθέμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διακινεί τη σχετική αλληλογραφία που αφορά την πληρότητα του φακέλου και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100154

      • Νόμος 47 4933 2022 99 Α

       Περιγραφή Ν. 4933/22 (ΦΕΚ 99 Α/20-5-2022): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις. Με το Άρθρο 47 έγιναν νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποίηση της παρ. 5 άρθρου 30 και του άρθρου 31 του ν. 2160/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100099

      • Νόμος 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82 Α/20-4-2022) :Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις. Έγιναν τροποποιήσεις του βασικού πλαισίου του ν.2160/93 με τα άρθρα 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • Νόμος 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή N. 4688/20 (ΦΕΚ 101 Α/24-5-2020): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • Νόμος 59 4559 2018 142 Α

       Περιγραφή Ν.4559/18 (ΦΕΚ 142 Α/03-08-2018 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-154 Α/27-8-18) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις. Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται σχετικά με τον ορισμό «Αρχής Σχεδιασμού», και τις ενέργειές της .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100142

      • Νόμος 2160 1993 118 Α

       Περιγραφή Νόμος 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α): Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Άρθρο 31 Η ισχύουσα σήμερα δομή του άρθρου 31 καθορίζεται, μετά την πλήρη αντικατάστασή του με το άρθρο 160 του ν.4070/12, από τροποποιήσεις που επήλθαν με τους ν.4974/22, ν.4933/22, ν.4926/22, ν.4796/21, ν.4688/20, ν.4582/18, ν.4559/18, ν.4276/14, ν.4254/14, ν.4179/13

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100118

      • 1 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει το αίτημα χωροθέτησης με τα συνοδά αυτού δικαιολογητικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού

       Σημειώσεις Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο ΛΘ, η αίτηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά κατά την διαδικασία της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29, 30, 31 του ν. 2160/1993 και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου. Η ΣΜΠΕ που υποβάλλεται, θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη τόσο από το Φορέα του Έργου/ Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή -χρέωση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή δικαιολογητικών από την Υπηρεσία και χρέωση του εισερχομένου στον αρμόδιο χειριστή, για την διεκπεραίωσή του.

       Σημειώσεις Το εισερχόμενο αίτημα με τα των δικαιολογητικών του παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και χρεώνονται στο Τμήμα Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού με την εν συνεχεία χρέωση του σε αρμόδιο χειριστή για την διεκπεραίωσή του. Οι μελέτες είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες τόσο από το Φορέα του Έργου/ Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Από τον αρμόδιο χειριστή διενεργείται έλεγχος πληρότητας των αναγραφόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2160/93, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 18702/22 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) και το άρθρο 31 του ν.2160/93 .

       Όχι Όχι


      • 4 Διαδικασία διαβούλευσης και διαβιβάσεις δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία, ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», με εξασφάλιση πληρότητας του αιτήματος, προχωρά στα επόμενα στάδια ήτοι : διαβιβάζει το αίτημα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της κατατιθέμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό, με τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης να καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πληρότητα αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη πληρότητας αιτήματος, η υπηρεσία διακινεί τη σχετική αλληλογραφία που αφορά στην υποβολή των απαιτούμενων προς συμπλήρωση στοιχείων/δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 6 Προώθηση αιτήματος στην Επιτροπή του άρθρου 30 του ν.2160/93 (Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την κατά το νόμο γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων (Ε.Τ.Λ.), η Διεύθυνση αποστέλλει εισήγηση με τα συνοδά του αιτήματος δικαιολογητικά στην γραμματεία της Επιτροπής.

       Σημειώσεις Σε συνέχεια προώθησης του αιτήματος μετά των συνοδών αυτού δικαιολογητικών στην γραμματεία της Ε.Τ.Λ., ακολουθεί αποστολή υπογεγραμμένης εκ της Διευθύνσεως εισηγήσεως. Ο αρμόδιος χειριστής, ως εισηγητής στη αρμόδια επιτροπή του άρθρου 30 του ν.2160/93 (Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων -Ε.Τ.Λ.) συντάσσει εισήγηση η οποία προωθείται ιεραρχικά στον αρμόδιο Διευθυντή προς υπογραφή και εν συνεχεία προώθηση στην Γραμματεία της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα

       Σημειώσεις Μέσω της γραμματείας της Επιτροπής: α) διακινούνται στα μέλη / εκπροσώπους υπουργείων οι εισερχόμενες μελέτες, έτερα στοιχεία, δικαιολογητικά και απόψεις των εκπροσώπων και των υπηρεσιών αυτών επί των εξεταζόμενων θεμάτων, εισηγήσεις των οριζόμενων με απόφαση του Προέδρου εισηγητών, καθώς και οιανδήποτε σχετική αλληλογραφία σχετικά με πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία που δύναται να ζητήσει η Επιτροπή από τη Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπου αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου κ.α. β) γνωστοποιούνται τα σχετικά πρακτικά στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές των υπηρεσιών τους και εκδίδονται σχετικά αποσπάσματα πρακτικών. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α 64) λιμένες, η Επιτροπή πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής με πρόσκληση του καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για την εξέταση των αναφερόμενων σε αυτήν θεμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενέργειες μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση της Ε.Τ.Λ. αποτυπώνεται στο σχετικό Πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές τους και κοινοποιείται αρμοδίως.

       Σημειώσεις Ο γραμματέας της Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό της συνεδρίασης, στο οποίο αποτυπώνονται οι γνώμες των μελών της Επιτροπής και το προωθεί προς υπογραφή στα μέλη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πρακτικό αποστέλλεται στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές τους και κοινοποιείται αρμοδίως. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 9 Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Σε συνέχεια απαίτησης διορθωτικών παρεμβάσεων ή παροχής συμπληρωματικών στοιχείων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων και για την περίπτωση όπου δεν έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας, καλείται ο αιτών για τις ενέργειές του και γνωστοποίηση των προθέσεών του για την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 10 Εισερχόμενες εισηγήσεις και απόψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών παραλαμβάνει εισηγήσεις και απόψεις

       Σημειώσεις Τα ανωτέρω αφορούν σε: α) εισήγηση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ σχετικά με την περιβαλλοντική έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τουριστικού λιμένα, η οποία προκύπτει σε συνέχεια προβλεπόμενης διαβούλευσης. β) λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την ενσωμάτωσή τους στο Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος

       Όχι Όχι


      • 11 Εισηγητική έκθεση - Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού με την ολοκλήρωση συλλογής όλων των απαραίτητων για την προώθηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος εισηγήσεων και δικαιολογητικών προωθεί Σχέδιο Π.Δ., συνοδευόμενο από φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία και μελέτες, στην αρμόδια Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 12 Έλεγχος και ολοκλήρωση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει και διακινεί το σχέδιο ΠΔ, με τα αποσταλέντα εκ της Δ.Χ.Σ.&Υ. στοιχεία και μελέτες.

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος νομιμότητας σχεδίου ΠΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συμβούλιο της Επικρατείας ελέγχει τη νομιμότητα του σχεδίου ΠΔ

       Όχι Όχι


      • 14 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Σημειώσεις Εφόσον το προτεινόμενο σχέδιο ΠΔ κρίνεται νόμιμο από το ΣΤΕ επιστρέφεται στην Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης και εν συνεχεία αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Ναι Όχι


      • 15 Αρνητική γνωμοδότηση ΣτΕ - Επιστροφή Σχεδίου ΠΔ με παρατηρήσει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το προτεινόμενο σχέδιο ΠΔ κρίνεται μη νόμιμο από το ΣΤΕ επιστρέφεται στην αρμόδια Διεύθυνση για περαιτέρω ενέργειες.

       Σημειώσεις Εφόσον το ΣΤΕ κρίνει ότι το σχέδιο ΠΔ δεν προτείνεται νομίμως, συντάσσει σχετική γνωμοδότηση και επιστρέφει το φάκελο χωροθέτησης στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Τουρισμού για περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.