Έκδοση Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση622b6d93-8a2c-46ba-8d5d-571e18b36839 749291

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

150 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.) είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού και το οποίο πιστοποιεί ότι μια οινοποιητική ή/και οινοπαραγωγική επιχείρηση είναι οινοτουριστική.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) εντός 28 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών χορηγεί Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.). Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α` 63) ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ανακαλείται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. β) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.

γ) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του άρθρου 1 της παρούσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Νέα Αίτηση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
    • 69.10 Νομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου πιστοποιεί ότι μια οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική επιχείρηση είναι οινοτουριστική, εφόσον παρέχει συνολικά ή τμηματικά υπηρεσίες ξενάγησης, εστίασης, υποδοχής και φιλοξενίας σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα μέσα στα όρια της εγκατάστασής της.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου πιστοποιεί ότι μια οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική επιχείρηση είνα οινοτουριστική, εφόσον διαθέτει χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου. 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3741

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 32790/392/Φ015/2017 απόφασης (Β` 1061). Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 32790/392/Φ015/2017 απόφασης (Β` 1061).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mintour.gov.gr/nomothesia/sima-episkepsimoy-oinopoieioy-s-e-o/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Δήλωση

       Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mintour.gov.gr/nomothesia/sima-episkepsimoy-oinopoieioy-s-e-o/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13143 2018 3233 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21-01-2015 (Β 135 ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203233

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1746 2015 135 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200135

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι οινοποιητικές/οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου και να χαρακτηριστούν ως οινοτουριστικές, υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/οινοπαραγωγική εγκατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών χορηγεί Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.).

       Σημειώσεις Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α` 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και Χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εκδίδει το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ή/και τη σχετική βεβαίωση και το αποστέλλει στην αιτούσα επιχείρηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Μη έγκριση χορήγησης του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλει η αιτούσα επιχείρηση διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου δεν χορηγείται.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.