Έκδοση έγγραφης συναίνεσης έναρξης γεωφυσικών ερευνών σε γεωθερμικά πεδία και μη χαρακτηρισμένες περιοχές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd7607584-fdb6-458b-ac79-a1fd4c685b0d 168798

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

54 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση έγγραφης συναίνεσης για την έναρξη γεωφυσικών ερευνών σε γεωθερμικά πεδία και μη χαρακτηρισμένες περιοχές. Ο Εκμισθωτής εκδίδει την έγγραφη συναίνεσή του στην εκτέλεση των αιτούμενων από τον Μισθωτή γεωφυσικών ερευνών, στα πλαίσια σύμβασης μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας, έρευνας και εκμετάλλευσης ή και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου εθνικού ενδιαφέροντος ή μη χαρακτηρισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4602/2019 (Α 45), μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου (Εκμισθωτής) και επιλεγέντος υποψηφίου διαγωνισμού (Μισθωτής).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για συναίνεση στην έναρξη γεωφυσικών ερευνών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση έγγραφης συναίνεσης του Εκμισθωτή για την έναρξη εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών του Μισθωτή σε γεωθερμικό πεδίο εθνικού ενδιαφέροντος ή / και σε μη χαρακτηρισμένη περιοχή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση έγγραφης συναίνεσης έναρξης γεωφυσικών ερευνών σε γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένες περιοχές

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών είναι Μισθωτής του δικαιώματος έρευνας σε γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένες περιοχές, όπως αυτά ορίζονται στον ν.4602/2019 (Α 45).

       Όχι Όχι

      • 1 Τεύχος εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών Έκθεση

       Τεύχος εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση συνοδεύεται από τεύχος εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών τα στοιχεία του οποίου περιγράφονται στο άρθρο 3.1. του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Υπουργική Απόφαση 3.1 ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552 2021 1960 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών. Έγγραφη Συναίνεση εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνητικών εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201960

       ΑΔΑ ΩΖΥΒ4653Π8-ΚΧ0

      • Νόμος 11 4602 2019 45 Α
      • 1 Πρωτοκόλληση και καταχώριση αίτησης με συνημμένο τεύχος εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση, μαζί με το συνημμένο τεύχος εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών, καταχωρείται ψηφιακά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) στην αρμόδια Διεύθυνση. Με την ψηφιακή καταχώριση εκδίδεται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας τεύχους εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Εκμισθωτής προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας του τεύχους και αξιολόγηση συμμόρφωσης με τους όρους της οικείας σύμβασης.

       Σημειώσεις Εφ όσον διαπιστωθεί πληρότητα των παρασχεθέντων στοιχείων, ακολουθεί ως επόμενο βήμα η έκδοση έγγραφης συναίνεσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη διαπίστωση ελλείψεων ή / και σφαλμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η πληρότητα του διοικητικού φακέλου της σχετικής αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση ελλείψεων ή / και σφαλμάτων και αποστολή εγγράφου στον Μισθωτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Εκμισθωτής δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να καλέσει τον Μισθωτή εντός τακτής προθεσμίας προς παροχή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων. Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με τις απαιτούμενες συμπληρώσεις, ή / και διευκρινίσεις, το οποίο αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση στον Μισθωτή.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή νέας αίτησης με συνημμένο τεύχος εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Μισθωτής επανέρχεται με τα νέα, συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Έγγραφης Συναίνεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Εκμισθωτής, αφού προβεί σε έλεγχο πληρότητας του τεύχους και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους της οικείας σύμβασης, παρέχει στον Μισθωτή τη ρητή συναίνεσή του για την έναρξη των εργασιών. Η έκδοση έγγραφης συναίνεσης χορηγείται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της πληρότητας των ανωτέρω στοιχείων. Η έγγραφη συναίνεση αποστέλλεται στον Μισθωτή.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση έγγραφης συναίνεσης και τεύχους στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εκδοθείσα έγγραφη συναίνεση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τεύχους εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών, κοινοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.