Έκδοση αντιγράφων Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd8231f0e-ce59-4e3f-a302-6e19c730f886 443191

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1) Διευκρινίζεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος είναι ενδεικτικός και αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες. 2) Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα επιθυμεί την έκδοση αντιγράφου για χρήση στο εξωτερικό με Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα Apostille) το αντίγραφο δύναται να διαβιβαστεί, μετά από συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου να επισημειωθεί και να αποσταλεί αρμοδίως στον/στην αιτούντα/αιτούσα.

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αϊτηση χορήγησης αντιγράφων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Σημειώσεις

1) Ο παραπάνω σύνδεσμος οδηγεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων των πολιτών προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. "e-Αίτηση".

2) Email για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: protocol@minedu.gov.gr.

3) Οι ώρες υποδοχής κοινού στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , για την δια ζώσης υποβολή αιτήσων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, βρίσκονται αναρτημένες στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση αντιγράφου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αντιγράφου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο/Η αιτών/αιτούσα να είναι επιτυχών/επιτυχούσα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O/η αιτών/ούσα να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet. Aφορά στην περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες: φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής) ή φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης ή Φωτοαντίγραφο Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Για τους Έλληνες ένστολους πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κατατίθεται φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου Δελτίου Ταυτότητας. Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Για πολίτες τρίτων χωρών: φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη Χώρα, ή φωτοαντίγραφο εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής αίτησης επισυνάπτεται το ταυτοποιητικό έγγραφο ψηφιοποιημένο. Η ταυτοποίηση με Κωδικούς TAXISnet αφορά στην περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 41 (παράγραφος 1γ, περίπτωση θ) 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 15Β του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α 31). Το άρθρο 13 αναριθμήθηκε σε 15Β με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13). Έκδοση αντιγράφων πιστοποιητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3230/2004.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • Νόμος 11 3230 2004 44 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100044

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις - Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Υποβολή αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις 1) Σύνδεσμος για υποβολή ψηφιακής αιτήματος/ένστασης: https://m...u.gov.gr/ 2) Emails για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος/ένστασης: protocol@minedu.gov.gr, t13pxg1@minedu.gov.gr. 3) Οι ώρες υποδοχής κοινού στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , για την δια ζώσης υποβολή αιτημάτων/ενστάσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, βρίσκονται αναρτημένες στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:...gov.gr.Η ένσταση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Μετά την πρωτοκόλληση της αίτησης παρέχεται στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη αποδεικτικό υποβολής αίτησης (σε έγχαρτη μορφή στην περίπτωση δια ζώσης υποβολής και με no replay e-mail στην περίπτωση της ηλεκτρονικής).

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση και εύρεση του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης στους πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση και εύρεση του Πιστοποιητικού στην ψηφιακή βάση δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση ενός ή περισσότερων αντιγράφων με τρέχουσα ημερομηνία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη διαβιβαστικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση διαβιβαστικού εγγράφου και αντιγράφου/αντιγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση και προώθηση διαβιβαστικού εγγράφου και αντιγράφου/αντιγράφων στο αρμόδιο Τμήμα Διεκπεραίωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Τα αντίγραφα προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή αντιγράφου/αντιγράφων στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αποστολή του/των αντίγραφου/αντιγράφων στον ενδιαφερόμενο πολίτη/Φορέα πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή των ΕΛ.ΤΑ.

       Ναι Ναι


      • 11 Τα αντίγραφα προορίζονται για χρήση σε χώρα που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης       Σημειώσεις Περισσότερες πληροφορίες για τη νόμιμη επικύρωση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/apostille-2.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή αντιγράφου/αντιγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αποστολή αντιγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου να επισημειωθούν με σφραγίδα Apostille γίνεται μετά από συνεννόηση με τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την επισημείωση των αντιγράφων με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.