Έκδοση απόφασης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση989ea731-6034-487e-8b69-05ef2ee0bb86 989731

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης για ανάκληση (μερική ή ολική) αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού του έργου, που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Παρατηρήσεις

Η ολική ή μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α 17), γίνεται με απόφαση της Αρχής η οποία την έχει κηρύξει. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανάκλησης (μερικής ή ολικής) συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε υπέρ α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γ) Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την ανάκληση (μερική ή ολική) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι η εδαφική έκταση να μην είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού του έργου, που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας. Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενέστερα μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Αποδοχή της ανάκλησης από τον καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα καταβάλει αποζημίωση ίση με την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο προσδιορισμού αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α 17).

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Εγκεκριμένη μελέτη ανακλητικού κτηματολογίου. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν απαιτείται στην περίπτωση που ανακαλείται το σύνολο της απαλλοτριωτέας έκτασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5)

       Όχι Όχι

      • 4 Ποσοτικές Καθορισμός επιτρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης που καθορίζεται από εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3 & 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α 17).

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Παρακατάθεση του ποσού επιστρεπτέας αποζημίωσης. Η απόφαση ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη κατάθεση του συνόλου της επιστρεπτέας αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη και την απόδοση εκ μέρους του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εν λόγω ακινήτων (ΦΕΚ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25). Απόφαση

       Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εν λόγω ακινήτων (ΦΕΚ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Μη αναγκαιότητα διατήρησης της απαλλοτρίωσης του ακινήτου / ακινήτων για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού δημοσίας ωφέλειας. Γνωμοδότηση

       Μη αναγκαιότητα διατήρησης της απαλλοτρίωσης του ακινήτου / ακινήτων για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού δημοσίας ωφέλειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση/Απόφαση/Έγγραφο από την αρμόδια για το έργο υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει ότι δεν είναι αναγκαία η απαλλοτρίωση των συγκεκριμένων ακινήτων για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού του έργου, που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας (παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 3 Εγκεκριμένη μελέτη ανακλητικού κτηματολογίου. Μελέτη

       Εγκεκριμένη μελέτη ανακλητικού κτηματολογίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη μελέτη δεν απαιτείται στην περίπτωση που ανακαλείται το σύνολο της απαλλοτριωτέας έκτασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 8412

      • 4 Απόφαση καθορισμού επιστρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης. Απόφαση

       Απόφαση καθορισμού επιστρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών εάν α) η δαπάνη της απαλλοτρίωσης δεν βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και β) είναι ο εκ του σκοπού αρμόδιος φορέας της απαλλοτρίωσης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (παρ. 3 του άρθρου 12 το ν. 2882/2001). Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας αποζημίωσης ο αιτών την ανάκληση προβαίνει στην εφάπαξ παρακατάθεση ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του ακινήτου εντός τριών (3) μηνών. Το υπόλοιπο ποσοστό της επιστρεπτέας αποζημίωσης παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις. Αν οι δόσεις δεν παρακατατεθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ανάκληση θεωρείται αυτοδικαίως ματαιωθείσα και τα ποσά που κατέβαλε ο αιτών την ανάκληση θεωρούνται επιστρεπτέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Νέα αίτηση για ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης δεν δύναται να κατατεθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης επιστρεπτέας αποζημίωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Γραμμάτια

       Γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης επιστρεπτέας αποζημίωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • 6 Σε περίπτωση που δεν οφείλεται να παρακατατεθεί αποζημίωση για κάποιο ακίνητο σύμφωνα με τους πίνακες παρακατάθεσης αποζημιώσεων, απαιτείται σχετικό έγγραφο/βεβαίωση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Βεβαίωση

       Σε περίπτωση που δεν οφείλεται να παρακατατεθεί αποζημίωση για κάποιο ακίνητο σύμφωνα με τους πίνακες παρακατάθεσης αποζημιώσεων, απαιτείται σχετικό έγγραφο/βεβαίωση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9703

      • Νόμος 19 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • Νόμος 55 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 107)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 12 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • 1 Παραλαβή αίτησης ανάκλησης (μερικής ή ολικής) συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων / επεξεργασία στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη και υπογραφή της απόφασης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση


       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απόφασης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων για δημοσίευση στην ΕτΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση της απόφασης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.