Έκδοση απόφασης περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4e54780b-1ac7-4abe-bba3-7313834213c0 454781

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση των προϋποθέσεων για τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις εκτός λατομικών περιοχών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης για ένα χώρο, εφόσον στον αιτούμενο χώρο περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση λατομείων που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες, ασβεστοποιίες ή μεταλλουργίες πραγματοποιείται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου ή μεταλλουργικές και συνδέεται με τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.

Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) πρώην (Ι.Γ.Μ.Ε).

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή τους συνεταιρισμούς ασβεστοποιών, εφαρμόζεται εφόσον οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους. Στην περίπτωση αυτή η γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αναφέρεται τόσο στη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της ασβεστοποιίας από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους, όσο και στην καταλληλότητα του υλικού για τη συγκεκριμένη χρήση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συνδρομή προϋποθέσεων για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις.

Σημειώσεις

Πρέπει να συνοδεύεται από το αναφερόμενο δικαιολογητικό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Γνήσιο υπογραφής, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Δικαστική Προσφυγή
    
    Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης για ένα χώρο, εφόσον στον αιτούμενο χώρο περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, υποβάλλεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου ή μεταλλουργικές.


       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Τα πετρώματα που περικλείονται στον αιτούμενο χώρο πρέπει να είναι κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας.


       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή τους συνεταιρισμούς ασβεστοποιών πρέπει επιπλέον να μην καλύπτονται οι ποιοτικές και ποσοτικές ανάγκες τους από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους.


       Όχι Όχι

      • 1 Υποβάλλεται μελέτη με την οποία τεκμηριώνεται ότι ο αιτούμενος χώρος περιλαμβάνει πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 4512/2018. Μελέτη

       Υποβάλλεται μελέτη με την οποία τεκμηριώνεται ότι ο αιτούμενος χώρος περιλαμβάνει πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2β του άρθρου 52 του ν. 4512/2018.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η μελέτη υποβάλλεται εις διπλούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 52 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερόμενου από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος του φακέλου του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του φακέλου του αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52, παρ. 2β του ν.4512/2018.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο με παρατηρήσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις πληρότητας του φακέλου αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έγγραφο με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων

       Ναι Ναι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης με συνημμένη μελέτη στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τη συνημμένη μελέτη διαβιβάζεται στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή γνωμοδότησης από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση γίνεται από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε)., φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα της διαδικασίας αφορά στο χρόνο ανταπόκρισης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και εργαστηριακούς ελέγχους για τον υπόψη λατομικό χώρο και να συντάξει τη σχετική έκθεση - γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση έγκρισης του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) συντάσσεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις.

       Σημειώσεις Υποχρέωση ανάρτησης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

       Ναι Ναι


      • 7 Απόφαση απόρριψης του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν της αρνητικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) συντάσσεται απόφαση απόρριψης του αιτήματος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις.

       Σημειώσεις Υποχρέωση ανάρτησης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.