Έκδοση απόφασης τέλους σειράς των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb8066208-ff2a-4800-9aab-a66836fc009b 154008

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης τέλους σειράς των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

18 μήνες

Παρατηρήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να ταξινομούν και να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων σύμφωνων προς τύπο οχήματος του οποίου η έγκριση τύπου ΕΕ δεν ισχύει πλέον.

Ισχύει μόνο για οχήματα τα οποία καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση τύπου ΕΕ κατά τον χρόνο παραγωγής τους, και δεν είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης τύπου ΕΕ.

Εφαρμόζεται μόνο για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, και 18 μηνών, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, από την ημερομηνία λήξης ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (υπογεγραμμένη) για την έκδοση απόφασης Τέλους Σειράς, στην οποία θα αναφέρεται η κανονιστική πράξη για την οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά προς έκδοση απόφασης τέλους σειράς (παράταση ταξινόμησης). Στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου & του εκπροσώπου του. Ταχ. Δ/νση. Τ.Κ. Τηλέφωνο. e-mail. Η παράταση ταξινόμησης αφορά οχήματα των οποίων η έγκριση τύπου έχει καταστεί άκυρη λόγω εφαρμογής σχετικής κανονιστικής πράξης, και στην αίτηση θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους δεν ταξινομήθηκαν τα οχήματα αυτά έως την ημερομηνία ισχύος της έγκρισης.

Σημειώσεις

Βλέπε σχετική κωδικοποιημένη εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 71822/3841/17-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΗ44653ΟΞ-ΒΞΥ), αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/odigies-gia-to-koino-pou-sxetizontai-me-tin-asfaleia-ton-proionton/periorismoi-taxinomisis-oximaton

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Τέλους Σειράς των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (ΤΑΟ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας 12 μήνες από την λήξη της ισχύος της Έγκρισης Τύπου, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα. 18 μήνες από την λήξη της ισχύος της Έγκρισης Τύπου, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα.

       Όχι Όχι

      • 1 Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των οχημάτων για το τέλος σειράς, σύμφωνα με τον Τύπο Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των οχημάτων για το τέλος σειράς, σύμφωνα με τον Τύπο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περίπτωση 1 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την έκδοση απόφασης τέλους σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του μέρους Β του Παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, το αίτημα θα συνοδεύεται από πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: - ο αύξων αριθμός, - ο εργοστασιακός τύπος οχήματος, - ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ που αφορά τον τύπο για τον οποίο ζητείται η παράταση ταξινόμησης, - ο αριθμός πρωτοκόλλου του δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου με το οποίο ο τύπος αυτός έχει κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. (Βλέπε Υπόδειγμα Πίνακα για την Περίπτωση 1 στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτ.: 71822/3841/17-11-2016). Παρατηρήσεις

       • Ο παραπάνω Πίνακας θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (WORD ή EXCEL) μέσα στον φάκελο του αιτήματος, αποθηκευμένο σε CD.
       • Η αναγραφή της παραλλαγής/έκδοσης στον Πίνακα θα γίνεται υποχρεωτικά σε ξεχωριστή στήλη, στην περίπτωση που στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου ΕΚ περιλαμβάνονται συγχρόνως παραλλαγές/εκδόσεις που ικανοποιούν και που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κανονιστικής πράξης βάση της οποίας ακυρώθηκε η έγκριση, ή όταν αυτές αναγράφονται σε προηγούμενες αποφάσεις τέλους σειράς.
       • Η υποβολή αιτήματος με την Περίπτωση 1 είτε με την Περίπτωση 2, εφόσον προβλέπονται και οι δυο από την κανονιστική πράξη για την έγκριση, αποκλείει την χρήση της άλλης Περίπτωσης για την ίδια κατηγορία ή τον ίδιο τύπο οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των οχημάτων για το τέλος σειράς, ακολουθώντας το ποσοστιαίο ή το αριθμητικό όριο Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των οχημάτων για το τέλος σειράς, ακολουθώντας το ποσοστιαίο ή το αριθμητικό όριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περίπτωση 2 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την έκδοση απόφασης τέλους σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του μέρους Β του Παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, ακολουθώντας το ποσοστιαίο ή το αριθμητικό όριο που προβλέπεται στην κανονιστική πράξη για την έγκριση τύπου της κατηγορίας του οχήματος (που αφορά το όχημα), π.χ. του 10% ή 30% ή των 100 οχημάτων, για κάθε όχημα θα αναγράφονται στον πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία: - ο αύξων αριθμός του οχήματος για τον ίδιο τύπο ή κατηγορία, - ο αριθμός πλαισίου, - ο εργοστασιακός τύπος, - ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ που αφορά το όχημα για το οποίο ζητείται η έκδοση απόφασης τέλους σειράς, - ο αριθμός πρωτοκόλλου του δελτίου κοινοποίησης, με το οποίο ο τύπος του οχήματος έχει κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. (Βλέπε Υπόδειγμα Πίνακα για την Περίπτωση 1 στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτ.: 71822/3841/17-11-2016). Παρατηρήσεις

       • Ο παραπάνω Πίνακας θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (WORD ή EXCEL) μέσα στον φάκελο του αιτήματος, αποθηκευμένο σε CD.
       • Η αναγραφή της παραλλαγής/έκδοσης στον Πίνακα θα γίνεται υποχρεωτικά σε ξεχωριστή στήλη, στην περίπτωση που στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου ΕΚ περιλαμβάνονται συγχρόνως παραλλαγές/εκδόσεις που ικανοποιούν και που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κανονιστικής πράξης βάση της οποίας ακυρώθηκε η έγκριση, ή όταν αυτές αναγράφονται σε προηγούμενες αποφάσεις τέλους σειράς.
       • Η υποβολή αιτήματος με την Περίπτωση 1 είτε με την Περίπτωση 2, εφόσον προβλέπονται και οι δυο από την κανονιστική πράξη για την έγκριση, αποκλείει την χρήση της άλλης Περίπτωσης για την ίδια κατηγορία ή τον ίδιο τύπο οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8689

      • 3 Πρωτότυπη Αίτηση-Επιστολή του Εργοστασίου Κατασκευής των οχημάτων (Υπογεγραμμένη - Επικυρωμένη) Αίτηση

       Πρωτότυπη Αίτηση-Επιστολή του Εργοστασίου Κατασκευής των οχημάτων (Υπογεγραμμένη - Επικυρωμένη)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αίτηση-επιστολή του εργοστασίου κατασκευής θα αναγράφονται τα ακόλουθα: - η κανονιστική πράξη για την οποία ζητείται η έκδοση απόφασης τέλους σειράς, - οι λόγοι (τεχνικοί ή οικονομικοί) που εμποδίζουν την συμμόρφωση των οχημάτων αυτών με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις, - πίνακας όπως στην αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με την Περίπτωση 1 ή την Περίπτωση 2 αντίστοιχα. Ο πίνακας θα έχει τη μορφή με αυτόν του ενδιαφερόμενου, εκτός από την στήλη με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των δελτίων κοινοποίησης. Η αίτηση-επιστολή του εργοστασίου κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα επικυρωμένη (σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης ή από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής). Στην περίπτωση που ο υπογράφων την παραπάνω αίτηση-επιστολή του εργοστάσιου κατασκευής, είναι το ίδιο άτομο που υπογράφει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, ή, δείγμα υπογραφής του (κατάλληλα επικυρωμένο όπως αναφέρεται παραπάνω) έχει κατατεθεί στον φάκελο των Δειγμάτων Υπογραφών της Διεύθυνσής μας, η πρωτότυπη αυτή επιστολή μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς επικύρωση. Πρόσθετες Σημειώσεις - Στην περίπτωση που, στην αίτηση-επιστολή του εργοστασίου κατασκευής αναφέρεται σαφώς ότι αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί, και στην περίπτωση έκδοσης νεοτέρας θα ληφθεί υπόψη και θα αναφερθεί και η συγκεκριμένη, ή ότι είναι συμπληρωματική προηγούμενης (που θα αναφέρονται και τα στοιχεία της), τότε με τους υφιστάμενους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας είναι δυνατόν να αξιολογηθεί από την Υπηρεσία χωρίς την αναμονή της συγκέντρωσης πλήθους όμοιων (όσον αφορά τον εργοστασιακό τύπο) αιτημάτων. - Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα συγκεντρώνονται τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων για χρονικό διάστημα ενός μηνός μετά την λήξη της κανονιστικής πράξης. Στη συνέχεια, και στην περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού οχημάτων, θα ζητείται από το εργοστάσιο κατασκευής να επιλέξει τα οχήματα που θα περιληφθούν στην απόφαση τέλους σειράς. Μετά την έκδοση της πρώτης απόφασης τέλους σειράς, τα επόμενα αιτήματα και μέχρι του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού, θα ικανοποιούνται με την σειρά κατάθεσής τους στην υπηρεσία μας. Παρατηρήσεις - Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εφαρμοστεί το αριθμητικό όριο των 100 οχημάτων, θα πρέπει οι αιτήσεις – επιστολές του εργοστασίου κατασκευής και τα λοιπά στοιχειά του ενδιαφερόμενου να αφορούν μόνον τα οχήματα εντός του ανωτέρω ορίου και όχι πέραν αυτού. - Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εφαρμοστεί το ποσοστιαίο όριο που ορίζεται από την κανονιστική πράξη σύμφωνα με την οποία ζητείται το τέλος σειράς (π.χ. του 10% ή 30% των οχημάτων ανά τύπο ή κατηγορία) για τον καθορισμό του αριθμού των οχημάτων που δικαιούνται τέλος σειράς, θα ανακτάται - επιβεβαιώνεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου μας το πλήθος των οχημάτων που ταξινομήθηκαν στο παρελθόν και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η κανονιστική πράξη εφόσον είναι οχήματα που ταξινομούνται από τις υπηρεσίες Μεταφορών, ή θα προσκομίζεται βεβαίωση από την Διεύθυνση Τροχαίας για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν το προηγούμενο διάστημα των δυο ετών για οχήματα που ταξινομούνται από τις υπηρεσίες της Τροχαίας - Αν ένα εργοστάσιο κατασκευής έχει εκδώσει μια αίτηση-επιστολή σύμφωνα με μια από τις Περιπτώσεις 1 ή 2 για κάποιον ενδιαφερόμενο (εφόσον και οι δυο αυτές προβλέπονται στην κανονιστική πράξη σύμφωνα με την οποία ζητείται η έκδοση απόφασης τέλους σειράς), δεν είναι δυνατόν στη συνέχεια να εκδώσει νεότερη αίτηση-επιστολή σύμφωνα με την άλλη Περίπτωση για την ίδια κατηγορία ή τον ίδιο τύπο οχημάτων. - Η αίτηση-επιστολή του εργοστασίου κατασκευής θα αφορά την κανονιστική πράξη για την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητάει την έκδοση απόφασης τέλους σειράς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Αντίγραφα των Δελτίων Κοινοποίησης Εγκρίσεων Τύπου Δελτίο

       Αντίγραφα των Δελτίων Κοινοποίησης Εγκρίσεων Τύπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του Δελτίου Κοινοποίησης (Word) στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Έγκρισης ΕΚ και ο εργοστασιακός τύπος του οχήματος. Εναλλακτικά, και εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το παραπάνω στον ενδιαφερόμενο, για τον συγκεκριμένο Αριθμό Έγκρισης ΕΚ, τον εργοστασιακό τύπο του οχήματος, και τον συνδυασμό παραλλαγής-έκδοσης, θα υποβάλλεται εκτύπωση από την εφαρμογή Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων Υ.Μ.Ε. (ΤΑΟ) από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://webtao.yme.gov.gr:16004/Default.aspx, και αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης για κάθε διαφορετικό αριθμό έγκρισης ώστε να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος υπογραφής των COC

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 5 Αντίγραφο των 3 πρώτων σελίδων της Έγκρισης Τύπου «Κοινοτικής» Έγκριση

       Αντίγραφο των 3 πρώτων σελίδων της Έγκρισης Τύπου «Κοινοτικής»

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι τρεις (3) πρώτες σελίδες –ενδεικτικά– της Έγκρισης Τύπου «Κοινοτικής» από τις οποίες να προκύπτει ο Αριθμός Έγκρισης ΕΚ, και ο εργοστασιακός τύπος του οχήματος, καθώς και οι σελίδες που αναφέρουν τις κανονιστικές πράξεις (Πίνακας Οδηγιών) που περιλαμβάνονται σε κάθε Έγκριση Τύπου ΕΚ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 6 Έγγραφο της ΔΤΟ που ενδεχομένως έχει εκδοθεί στο παρελθόν, που να βεβαιώνει ότι η έγκριση τύπου είναι σε ισχύ. Έγγραφο

       Έγγραφο της ΔΤΟ που ενδεχομένως έχει εκδοθεί στο παρελθόν, που να βεβαιώνει ότι η έγκριση τύπου είναι σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο της ΔΤΟ που ενδεχομένως έχει εκδοθεί στο παρελθόν, που να βεβαιώνει ότι η έγκριση τύπου είναι σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 7 Αποφάσεις τέλους σειράς οχημάτων που έχουν υπαχθεί ήδη σε τέλος σειράς Απόφαση

       Αποφάσεις τέλους σειράς οχημάτων που έχουν υπαχθεί ήδη σε τέλος σειράς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οχήματα που υπάγονται σε ισχύουσες αποφάσεις τέλους σειράς λόγω εφαρμογής μιας κανονιστικής πράξης (Α) και δεν έχουν ταξινομηθεί, και για τα οποία με άλλη νεότερη κανονιστική πράξη (Β) απαγορεύεται εκ νέου η ταξινόμησή τους, για να μπορούν να ταξινομηθούν θα πρέπει να περιληφθούν σε νέα απόφαση τέλους σειράς για την νέα κανονιστική πράξη (Β). Στην περίπτωση αυτή, αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την έκδοση νέας απόφασης τέλους σειράς για τύπους ή οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί στο παρελθόν προηγούμενες αποφάσεις τέλους σειράς που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, θα προσκομίζει και αντίγραφα των αποφάσεων αυτών. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την έκδοση νέας απόφασης τέλους σειράς, ακολουθώντας το ποσοστιαίο ή το αριθμητικό όριο που προβλέπεται στην κανονιστική πράξη, το πλήθος των παραπάνω αταξινόμητων οχημάτων θα προσμετράται στο συνολικό αριθμό των οχημάτων για τα οποία ζητείται νέο τέλος σειράς, και θα πρέπει να είναι εντός του ορίου αυτού (για παράδειγμα, στην περίπτωση του ορίου των 100 οχημάτων, εάν παραμείνουν από την ισχύουσα απόφαση τέλους σειράς 30 οχήματα αταξινόμητα, η νέα απόφαση εκτός των παραπάνω 30 μπορεί να συμπεριλάβει έως και 70 νέα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 49 858 2018

       Περιγραφή Διαθεσιμότητα στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1647883623374&from=EL

      • Εγκύκλιος Αριθμός Πρωτ.: 71822/3841/17-11-2016 2016

       Περιγραφή Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΥΗ44653ΟΞ-ΒΞΥ

       ΑΔΑ 7ΥΗ44653ΟΞ-ΒΞΥ

      • 1 Υποβολή αίτησης με τα συνημμένα της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος της πληρότητας και της ακρίβειας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σε σχέση με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 71822/3841/17-11-2016.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Τέλους Σειράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη του Σχεδίου Απόφασης Τέλους Σειράς σε ψηφιακή μορφή (WORD), όπου περιλαμβάνεται και ο Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία για το τέλος σειράς

       Όχι Όχι


      • 6 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Απόφασης Τέλους Σειράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Απόφασης Τέλους Σειράς

       Όχι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση Απόφασης Τέλους Σειράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της Απόφασης Τέλους Σειράς

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη ψηφιακής υπογραφής στην Απόφαση Τέλους Σειράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Λήψη ψηφιακής υπογραφής στην Απόφαση Τέλους Σειράς

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή της Απόφασης Τέλους Σειράς σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα με email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται η αποστολή της Απόφασης Τέλους Σειράς σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα με email

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση της Απόφασης Τέλους Σειράς στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της Απόφασης Τέλους Σειράς στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.