Έκδοση απόφασης ταξινόμησης οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4313/2014

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdec4be01-ff69-4090-be41-e49bb6e5f5f9 351230

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παράταση της ταξινόμησης οχημάτων, έγκρισης τύπου (ευρωπαϊκής ή εθνικής) που έχει λήξει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4313/2014.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα, όπου επικαλείται το άρθρο 47 του νόμου 4313/2014, και δίνει μια σύντομη περιγραφή των οχημάτων των οποίων ζητάει την παράταση της ταξινόμησης.

- Εφόσον η απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί αναφέρεται σε κατηγορίες οχημάτων, αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών. - Εφόσον τα οχήματα είναι περισσότερα του ενός και η απόφαση πρόκειται να εκδοθεί με αριθμούς πλαισίου ή τύπους οχημάτων, υποβάλλει πίνακα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία τους:

κανονιστική πράξη που έληξε, αριθμός πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής, τύπος οχήματος, κατηγορία, αριθμός δελτίου κοινοποίησης της Έγκρισης Τύπου, ημερομηνία λήξης της Έγκρισης Τύπου, ημερομηνία εισαγωγής για τα εισαγόμενα ή κατασκευής για τα εγχώρια όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα των τελωνείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης ταξινόμησης οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4313/2014

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Τα οχήματα θα πρέπει να εισήχθηκαν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Η ημερομηνία εισαγωγής προκύπτει από τη Δήλωση Άφιξης του Οχήματος, για τα εγχώρια παραγόμενα οχήματα λαμβάνεται η ημερομηνία του αντίστοιχου εγγράφου τελωνειακής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Έχει παρέλθει, κατά το χρόνο αίτησης, η δυνατότητα υπαγωγής των οχημάτων στη διαδικασία τέλους σειράς, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46, εφόσον έχουν εισαχθεί από επιχείρηση εμπορίας οχημάτων

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών είναι ο ενδιαφερόμενος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Κοινοποίησης Ε.Τ. Δελτίο

       Δελτίο Κοινοποίησης Ε.Τ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δελτίο Κοινοποίησης Ε.Τ. ευρωπαϊκής ή εθνικής που πληρούν το όχημα (εφόσον έχουν εκδοθεί), αν πρόκειται για αίτημα με αριθμούς πλαισίου ή τύπους οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Αποφάσεις Τέλους Σειράς για τα οχήματα (εφόσον έχουν εκδοθεί). Απόφαση

       Αποφάσεις Τέλους Σειράς για τα οχήματα (εφόσον έχουν εκδοθεί).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποφάσεις Τέλους Σειράς για τα οχήματα (εφόσον έχουν εκδοθεί), αν πρόκειται για αίτημα με αριθμούς πλαισίου ή τύπους οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Έγγραφα τελωνειακής υπηρεσίας (δήλωσης άφιξης για τα εισαγόμενα ή έγγραφο τελωνισμού για τα εγχωρίως παραγόμενα) Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφα τελωνειακής υπηρεσίας (δήλωσης άφιξης για τα εισαγόμενα ή έγγραφο τελωνισμού για τα εγχωρίως παραγόμενα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα τελωνειακής υπηρεσίας (δήλωσης άφιξης για τα εισαγόμενα ή έγγραφο τελωνισμού για τα εγχωρίως παραγόμενα), αν πρόκειται για αίτημα με αριθμούς πλαισίου ή τύπους οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Έγγραφα από όπου να προκύπτουν τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των οχημάτων, αν δεν έχουν εκδοθεί Δελτία Κοινοποίησης Ε.Τ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφα από όπου να προκύπτουν τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των οχημάτων, αν δεν έχουν εκδοθεί Δελτία Κοινοποίησης Ε.Τ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα (τελωνειακά, τιμολόγια, prospectus ) ή βεβαιώσεις εργοστασίου κατασκευής, από όπου να προκύπτουν τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των οχημάτων, αν δεν έχουν εκδοθεί Δελτία Κοινοποίησης Ε.Τ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 47 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Παράταση της ταξινόμηση οχημάτων, έγκρισης τύπου (ευρωπαϊκής ή εθνικής) που έχει λήξει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4313/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήσεως με τα συνημμένα της.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Προσδιορισμός και έλεγχος της ημερομηνίας κατασκευής (για τα εγχώρια) και εισαγωγής (για τα εισαγόμενα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται ο προσδιορισμός και ο έλεγχος της ημερομηνίας κατασκευής (για τα εγχώρια) και εισαγωγής (για τα εισαγόμενα), όπως προκύπτει από τα τελωνειακά έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 6 Προσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της Έγκρισης Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται ο προσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της Έγκρισης Τύπου, από τις ημερομηνίες εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων που δεν πληρεί το όχημα.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος αν η κατασκευή ή η εισαγωγή του οχήματος έγινε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος αν τα οχήματα εισήχθηκαν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Η ημερομηνία εισαγωγής προκύπτει από τη Δήλωση Άφιξης του Οχήματος, για τα εγχώρια παραγόμενα οχήματα λαμβάνεται η ημερομηνία του αντίστοιχου εγγράφου τελωνειακής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος εάν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής των οχημάτων αυτών στη διαδικασία τέλους σειράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εάν έχει παρέλθει, κατά το χρόνο αίτησης, η δυνατότητα υπαγωγής των οχημάτων αυτών στη διαδικασία τέλους σειράς, σύμφωνα με την κανονιστική πράξη της έγκρισης τύπου, εφόσον έχουν εισαχθεί από επιχείρηση εμπορίας οχημάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Προσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της παράτασης της ταξινόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται προσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της παράτασης της ταξινόμησης, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου. Ταξινόμηση οχημάτων δεν μπορεί να γίνει εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Για τα οχήματα που είχαν ήδη εισαχθεί μέχρι τις 31.12.2013, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι τα δέκα (10) έτη.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται η Υπουργική Απόφαση

       Όχι Όχι


      • 11 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Όχι Όχι


      • 12 Πρωτοκόλληση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διεξαγωγή της πρωτοκόλλησης της Υπουργικής Απόφασης

       Όχι Όχι


      • 13 Διαδικασία λήψης Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται η διαδικασία λήψης Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και ανάρτησης στην Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 14 Λήψη ψηφιακής υπογραφής της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή της απόφασης σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται η αποστολή της απόφασης σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.