Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση575f4a17-1155-4150-8680-aac5d2efaa40 575417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

H αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια αν δε συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας που προαναφέρθηκε βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. (παρ.3, άρθρου 11 του ν. 2882/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση δικαστικής απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Δικαστικές Έκδοση απόφασης προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή έκδοση απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Παρέλευση 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή από τη δημοσίευση της απόφασης απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ( μη έκδοση γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ των δικαιούχων ιδιοκτητών και δικηγόρων της απαλλοτρίωσης) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού η απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Εντός 6 μηνών από τη λήξη της 18μηνης προθεσμίας για τη συντέλεση της απαλλοτριωσης εκδίδεται βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων.

       Όχι Όχι

      • 5 Δικαστικές Έκδοση δικαστική απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2882/2001.

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαστική απόφαση προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων Απόφαση

       Δικαστική απόφαση προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων       Σημειώσεις: Η προθεσμία των 18 μηνών ξεκινάει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Δικαστική απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2882/2001. Απόφαση

       Δικαστική απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2882/2001.       Σημειώσεις: Εκδίδεται μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη στο αρμόδιο δικαστήριο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Αναγκαστικός Νόμος 11 2882 2001 17 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α
      • Νόμος 18 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Ν. 4949/22 (ΦΕΚ-126 Α/30-6-22) Άρθρο 18. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 του ν. 2882/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • Νόμος 39 παρ. 3 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ν. 4024/11 (ΦΕΚ-226 Α/27-10-11)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Νόμος 126 παρ. 5 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α/10-4-12)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων για την έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων στην περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στους Προϊσταμένους των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση Βεβαιωτικής Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


       Περιγραφή Αποστέλλεται η Βεβαιωτική Πράξη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση βεβαιωτικής πράξης στη Διαύγεια       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.