Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης για υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb8fcf3d0-c8b1-45fa-b074-98558a1037b5 838145

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων : α. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β. των εποπτευομένων από αυτό φορέων και γ. των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Παρατηρήσεις

Με την εν λόγω διαδικασία ξεκινάει ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου και, μέχρι την ολοκλήρωσή του, έπονται οι εξής διαδικασίες: α) Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης, β) Μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων από την Μονάδα Ε.Ε. για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Διαδικασία άρσης απορρήτου για υπαλλήλους Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από την Μονάδα Ε.Ε. για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης, δ) Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης για τους ελεγχόμενους υπαλλήλους και παράδοση φακέλου υπόθεσης.

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης από την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ για υπαλλήλους ΥΠΟΙΚ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο έλεγχος αφορά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους στοχευμένους ή δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο έλεγχος αφορά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,για τους οποίους έχει περιέλθει στη Μ.Ε.Ε. οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασής τους.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Ο έλεγχος αφορά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,για τους οποίους διενεργείται έρευνα, ένορκη διοικητική εξέταση, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για τη διερεύνηση των αδικημάτων και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 39 και 116 παρ. 13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 81 παρ. 7 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν συμπληρωματικά μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Νόμος 18 4734 2020 196 Α

       Περιγραφή Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων - Προσθήκη του άρθρου 21Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100196

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ.2 περ.(β) υποπερ. (γγ) και 3 παρ.2, 4, 5 2523 2021

       Περιγραφή Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπ. Οικ. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. δύνανται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης που ορίζει διαφορετικά.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε., σε εκτέλεση εντολών ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C

       ΑΔΑ Ψ3ΕΦΗ-04Μ

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ.3 περ.(γ) υποπερ.(ββ) 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Εγκύκλιος Γ.Δ.Ο.Ε. 16578 ΕΞ/ΕΜΠ/29-04-2013

       Περιγραφή Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.


      • Υπουργική Απόφαση 8 παρ.Β περ.Ι, υποπερ. ιστ 2/30508/004 2015 785 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, έκδοσης εντολών διενέργειας ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, με εξαίρεση τις ειδικές εντολές (ΑΔΑ: ΩΜΞ1ΗΒΑ4).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%9E1%CE%97-%CE%92%CE%914?inline=true

      • 1 Πρόταση έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος της ΜΕΕ υποβάλλει πρόταση έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Μη αποδοχή πρότασης έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης δεν αποδέχεται την πρόταση έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.

       Ναι Όχι


      • 3 Επιστροφή υπόθεσης στον Προϊστάμενο Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστροφή της υπόθεσης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος, με αιτιολόγηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποδοχή πρότασης έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης αποδέχεται την πρόταση έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αποδοχή της σχετικής πρότασης, από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος Τμήματος αναθέτει σε εισηγητή την σύνταξη της εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Υπογραφή της εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου υπογράφεται από τον εισηγητή και στην συνέχεια προωθείται για συνυπογραφή από τον Προϊστάμενο Τμήματος και τέλος από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώρηση σχεδίου εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης σε ΣΗΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρίζεται στο ΣΗΔΕ το σχέδιο της εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ταυτόχρονα χρεώνεται για την διενέργεια του ελέγχου σε αρμόδιο ελεγκτή

       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση της έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου


       Περιγραφή Παράδοση πρωτότυπων στοιχείων - δικαιολογητικών στον αρμόδιο Ελεγκτή, εφόσον υπάρχουν.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.