Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγών τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb143fa04-31df-4b01-baf1-ac339b57ba8c 143431

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των όρων εξαγωγής τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα σε τρίτες χώρες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Απευθύνεται σε εμπόρους-εξαγωγείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα και αποσκοπεί στη διατήρηση διασυνοριακών κανόνων δημόσιας υγείας.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ χορηγούν πιστοποιητικό υγείας ή ελεύθερης διακίνησης για την εξαγωγή των κάτωθι τροφίμων: - Είδη αρτοποιίας και νωπά είδη ζαχαροπλαστικής. - Φρυγανιές, µπισκότα και διατηρηµένα είδη ζαχαροπλαστικής. - Είδη σοκολατοποιίας και ζαχαρωτών. - Εµφιαλωµένο νερό. - Αναψυκτικά, ελεύθερα αλκοόλης ποτά. - Αλάτι. - Πρόσθετα τροφίµων.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ χορηγούν πιστοποιητικό για την εξαγωγή υλικών & αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υγείας

Σημειώσεις

Η ενδιαφερόμενη εξαγωγική επιχείρηση καταθέτει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ αίτηση (υπόδειγμα Ι) συμπληρωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1) τη λίστα των προϊόντων προς εξαγωγή (υπόδειγμα ΙΙ), συμπληρωμένη κατά προτίμηση στα αγγλικά, 2) αντίγραφο τιμολογίου ή προφόρμας τιμολογίου καθώς και 3) οτιδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο ζητηθεί από τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ.

Τα σχετικά υποδείγματα είναι αναρτημένα στην υποενότητα ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγών τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγών τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κανονισμός 12 178 2002

       Περιγραφή Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20210327&qid =1619530462399&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 11 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1689665614027

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1763 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1935 2004

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1689593728935

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2023 2006

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R2023&qid=1689665947272

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 87, 88, 89, 90 625 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&qid=1689665815322

      • 1 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εξαγωγική επιχείρηση υποβάλει δια ζώσης αίτηση για εξαγωγή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου ή εξαγωγέα. Η αίτηση (υπόδειγμα Ι) θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία.

       Σημειώσεις Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1) τη λίστα των προϊόντων προς εξαγωγή (υπόδειγμα ΙΙ), συμπληρωμένη κατά προτίμηση στα αγγλικά 2) αντίγραφο τιμολογίου ή προφόρμας τιμολογίου καθώς και 3) οτιδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο ζητηθεί από τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξαγωγών και τη χορήγηση του αιτούμενου πιστοποιητικού και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση παραγωγής δεν έχει ελεγχθεί, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι έγκαιρα να υποβάλουν το αίτημά τους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες όπως επιτόπιος έλεγχος, ταυτοποίηση εγγράφων, έκδοση πιστοποιητικού, το συντομότερο δυνατό.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος για τη δημιουργία βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση (αίτημα εμπρόθεσμο η εκπρόθεσμο).

       Σημειώσεις 1. Επικοινωνία με την εταιρεία σε περίπτωση ελλείψεων 2. Διασταύρωση στοιχείων με εκθέσεις ελέγχου. Αναζήτηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, της τελευταίας έκθεσης από συναρμόδια υπηρεσία (εφόσον εμπλέκεται συναρμόδια υπηρεσία) 3. Σε περίπτωση παραγωγικών εγκαταστάσεων εκτός του νομού της έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ), αποστολή διευκρινιστικού εγγράφου (χορήγησης βεβαίωσης καταλληλότητας από την πλησιέστερη στην εγκατάσταση Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ ή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) και αναμονή σχετικής απάντησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος εγκατάστασης (τακτικός)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκατάστασης (τακτικός) πριν χορηγηθεί το πιστοποιητικό εφόσον κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο τμήμα.

       Σημειώσεις Έλεγχος εγκατάστασης (τακτικός) πριν χορηγηθεί το πιστοποιητικό όταν δεν υπάρχει καμιά διαθέσιμη έκθεση τακτικού ελέγχου από καμιά αρμόδια αρχή για ελέγχους στα τρόφιμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο εγκατάστασης (τακτικό) δείτε τη διαδικασία με ID 823345, Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόρριψη αίτησης λόγω ευρημάτων μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Σημειώσεις Εφόσον η επιχείρηση θέλει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να λάβει το πιστοποιητικό εξαγωγών τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση (Βήμα 1).

       Ναι Ναι


      • 5 Ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή.

       Σημειώσεις Ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή, το αρμόδιο τμήμα μπορεί να αποφασίσει επιτόπιο έλεγχο για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Ελέγχου χωρίς επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ολοκλήρωση Ελέγχου χωρίς επιτόπιο έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση τμήματος για την εξέλιξη του ελέγχου της αίτησης και των συνημμένων στοιχείων αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση εταιρείας για παραλαβή ή αποστολή μέσω e-mail.

       Σημειώσεις Εφόσον δεν ικανοποιούνται οι οι απαραίτητες προϋποθέσεις η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά και δεν εκδίδεται η βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 9 Αρχειοθέτηση Υπόθεσης χωρίς επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρχειοθέτηση Υπόθεσης χωρίς επιτόπιο έλεγχο.

       Ναι Ναι


      • 10 Ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή, το αρμόδιο τμήμα μπορεί να αποφασίσει επιτόπιο έλεγχο για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ταυτοποίηση των προϊόντων προς εξαγωγή.

       Ναι Όχι


      • 11 Ενημέρωση τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Ενημέρωση τμήματος για την εξέλιξη του ελέγχου της αίτησης, των συνημμένων στοιχείων αίτησης και του ελέγχου της εγκατάστασης (εφόσον κρίθηκε απαραίτητο).

       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο


       Περιγραφή Ενημέρωση εταιρείας για παραλαβή ή αποστολή μέσω e-mail.

       Σημειώσεις Ενημέρωση εταιρείας για παραλαβή ή αποστολή μέσω e-mail, μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης. Εφόσον δεν ικανοποιούνται οι οι απαραίτητες προϋποθέσεις η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά και δεν εκδίδεται η βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 13 Αρχειοθέτηση Υπόθεσης μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αρχειοθέτηση Υπόθεσης, μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.