Έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην ΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe27d6028-959e-49d8-83b2-0e0d63c14629 408883

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Τμήματα ποιοτικού και φυτοΰγειονομικού ελέγχου των ΔΑΟΚ των περιφεριακών ενοτήτων.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 10 έως 15 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αποτελεί την επίσημη ετικέτα για τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός της επικράτειας της Ένωσης και, κατά περίπτωση, προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών, η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 85 του Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 και, για τη διακίνηση προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών, του άρθρου 86 αυτού. Το φωτοϋγειονομικό διαβατήριο έχει το περιεχόμενο και τον μορφότυπο, όπως ορίζονται στο άρθρο 83 του Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, καθώς και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2313.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω διαδικασία παρέχεται από τα αρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και την εκτύπωση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων :

1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Εάν απαιτείται για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ανά περίπτωση διενέργεια μόνο μακροσκοπικού ελέγχου ή απαιτείται και λήψη δείγματος και αποστολή του στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για εργαστηριακό έλεγχο.

4. Τον αριθμό των δειγμάτων που λήφθηκαν ανά περίπτωση για την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε συνδυασμό με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί από το αντίστοιχο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για να εκδώσει το εργαστηριακό αποτέλεσμα .

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση φυτοϋγειονομικού προϊόντος επί του φυτικού είδους ή προϊόντος.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο αιτών επαγγελματίας λαμβάνει απάντηση και σε περίπτωση απόρριψης έγκρισης έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, ειδικα αιτιολογημένη.

    NACE

    • 01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
    • 01.2 Πολυετείς καλλιέργειες
    • 01.3 Πολλαπλασιασμός των φυτών
    • 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
    • 46.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση έγκρισης σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση έγκρισης σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,      • 1 Διοικητικές Η επιχείρηση που αιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο απαιτείται να είναι εγγεγραμμένη στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 65 και 66 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση έκδοσης ή μη ενός Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου. Το παράβολο κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, έκδοσης ή αντικατάστασης. 10 € - 15 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 78,79,80,83,85,86,88,90,93 2016/2031 2016

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ,.93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/2313 2017

       Περιγραφή Εκτελεστικός Καν.(EE) 2017/2313 που καθορίζει τις προδιαγραφές μορφοτύπου του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης και του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για την είσοδο σε προστατευόμενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 13, 14 2019/2072 2019

       Περιγραφή Εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής.


      • 1 Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο και επεξεργασία της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μεταβαίνει για τον απαραίτητο έλεγχο είτε μόνο για μακροσκοπικό έλεγχο είτε και για λήψη δείγματος και αποστολή στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που εδρεύει στην Αθήνα.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και της εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετάβαση υπαλλήλου της ΔΑΟΚ της οικείας περιφερειακής ενότητας στις εγκαταστάσεις που τηρούνται τα φυτικά είδη του αιτούντος επαγγελματία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μεταβαίνει για τον απαραίτητο έλεγχο είτε μόνο για μακροσκοπικό έλεγχο είτε και για λήψη δείγματος και αποστολή στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που εδρεύει στην Αθήνα.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και της εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια απαιτούμενου ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων με μακροσκοπικό έλεγχο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου απαιτείται μακροσκοπικός ελέγχος, ο οποίος πραγματοποιείται με επίσκεψη και επιτόπιο έλεγχο του αρμόδιου υπαλλήλου της περιφερειακής ενότητας στην εγκατάσταση του επαγγελματία.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και της εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία.

       Όχι Όχι


      • 5 Η λήψη δείγματος και αποστολή του στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για εργαστηριακό έλεγχο.

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Περιγραφή Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία και τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου πταγματοποιήθηκε δειγματοληψία του φυτικού προϊόντος και αποστολή του δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και της εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Τη διενέργεια δειγματοληψίας και αναμονή του εργαστηριακού ελέγχου από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 4. Τον αριθμό των δειγμάτων που λήφθηκαν ανά περίπτωση για την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε συνδυασμό με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί από το αντίστοιχο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για να εκδώσει το εργαστηριακό αποτέλεσμα. 5. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο και τη διενέργεια δειγματοληψίας στην εγκατάσταση του επαγγελματία, καθώς και χρόνοι μεταφοράς των δειγμάτων από τις ΔΑΟΚ όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας στην Αθήνα για τον εκάστοτε εργαστηριακό έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση έκδοσης του φυτουγειονομικού διαβατηρίου και εκτύπωσης αυτού από την ΔΑΟΚ.


       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση έκδοσης και εκτύπωσης του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Ο επαγγελματίας, ωστόσο, επισυνάπτει με δική του ευθύνη τα εκάστοτε φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, στην κατά περίπτωση μονάδα εμπορίας φυτών φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, πριν αυτά διακινηθούν στην Επικράτεια της Ένωσης (άρθρο 88 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031). Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια πρέπει να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και οι πληροφορίες που αναφέρουν πρέπει να είναι αμετάβλητες και σταθερές, όπως ορίζει το άρθρο 83 του ιδίου Κανονισμού.

       Σημειώσεις Η αποστολή της έγκρισης του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου από την αρμόδια Διεύθυνση προς τον αιτούντα πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.