Έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην ΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe27d6028-959e-49d8-83b2-0e0d63c14629 408883

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, Περιφερειακές ενότητες, 1) Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύουν, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας 2 )Τα Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοΰγειονομικού ελέγχου των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφεριακών Ενοτήτων της Χώρας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο είναι επίσημη ετικέτα για τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός της επικράτειας της Ένωσης και κατά περίπτωση, προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών, η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 85 του Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 και, για τη διακίνηση προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών, του άρθρου 86 του ίδιου κανονισμού .

Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο έχει το περιεχόμενο και τον μορφότυπο, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, καθώς και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2313. Ο επαγγελματίας επισυνάπτει με δική του ευθύνη τα εκάστοτε φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, στην κατά περίπτωση μονάδα εμπορίας φυτών φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, πριν αυτά διακινηθούν στην Επικράτεια της Ένωσης (άρθρο 88 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031).

Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια πρέπει να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και οι πληροφορίες που αναφέρουν πρέπει να είναι αμετάβλητες και σταθερές, όπως ορίζει το άρθρο 83 του ιδίου Κανονισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

1) Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύουν, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας 2 )Τα Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοΰγειονομικού ελέγχου των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφεριακών Ενοτήτων της Χώρας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω διαδικασία παρέχεται από :

1) Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, όταν η έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων αφορά τη διακίνηση φυτών προς φύτευση.

2) Τα Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοΰγειονομικού ελέγχου των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφεριακών Ενοτήτων της Χώρας όταν η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων αφορά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλο αντικείμενο εκτός από φυτά προς φύτευση (πχ καρπούς Citrus spp. με φύλλα και ποδίσκο) .

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων : 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα της έγκριση - εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Εάν απαιτείται για την έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ανά περίπτωση διενέργεια μόνο μακροσκοπικού ελέγχου ή απαιτείται και λήψη δείγματος και αποστολή του στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για εργαστηριακό έλεγχο.

4. Τον αριθμό των δειγμάτων που λήφθηκαν ανά περίπτωση για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε συνδυασμό με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί από το αντίστοιχο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για να εκδώσει το εργαστηριακό αποτέλεσμα .

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου - φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας ή στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας στην οποία εδρεύει η εκάστοτε επιχείρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στις γενικές πληροφορίες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο αιτών επαγγελματίας λαμβάνει απάντηση και σε περίπτωση απόρριψης έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, ειδικά αιτιολογημένη.

    NACE

    • 01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
    • 01.2 Πολυετείς καλλιέργειες
    • 01.3 Πολλαπλασιασμός των φυτών
    • 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
    • 46.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση έγκρισης σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση έγκρισης σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Η επιχείρηση που αιτείται την έκδοση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου απαιτείται να είναι εγγεγραμμένη στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (φυτοϋγειονομικό μητρώο) , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 65 και 66 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 .

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία αιτείται ο κάθε επαγγελματίας την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις : 1. Του άρθρου 85 και κατά περίπτωση του άρθρου 86 του Καν.(ΕΕ) 2016/203. 2. Του Παραρτήματος VIII του Εκτελ. Καν.(Ε) 2019/2072 3. Τις τυχόν απαιτήσεις που αναφέρονται σε αποφάσεις της Επιτροπής (π.χ. Καν.(ΕΕ) 2020/1201, Εκτελ. Καν.(ΕΕ) 2023/1131, Εκτελ. Καν.(ΕΕ) 2023/1032 κλπ) και σε κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής/Τμήμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση έκδοσης ή μη ενός ΦΔ 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2142

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έγκριση έκδοσης ή μη 1 ΦΔ αντικατάστασης 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2143

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 78,79,80,83,85,86,88,90,93 2016/2031 2016

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ,.93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/2313 2017

       Περιγραφή Εκτελεστικός Καν.(EE) 2017/2313 που καθορίζει τις προδιαγραφές μορφοτύπου του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης και του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για την είσοδο σε προστατευόμενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 13, 14 2019/2072 2019

       Περιγραφή Εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής.


      • 1 Υποβολή αίτησης στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ελέγχου (ΤΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας ή στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αναλόγως για το που θα χορηγηθεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο από τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές της Χώρας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις γενικές πληροφορίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο και επεξεργασία της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προγραμματίζει τον απαραίτητο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του αιτούντος επαγγελματία, είτε μόνο για μακροσκοπικό έλεγχο είτε και για λήψη δείγματος και αποστολή στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο .

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετάβαση φυτοϋγειονομικού ελεγκτή του ΤΑΑΕ ή της ΔΑΟΚ της οικείας περιφερειακής ενότητας στις εγκαταστάσεις που τηρούνται τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του αιτούντος επαγγελματία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου απαιτείται επιτόπιος έλεγχος στην εγκατάσταση του αιτούντος επαγγελματία από τον φυτοϋγειονομικού ελεγκτή του ΤΑΑΕ ή της ΔΑΟΚ για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου είτε και για λήψη δείγματος και αποστολή στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που εδρεύει στην Αθήνα.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και της εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία.

       Όχι Όχι


      • 4 Η λήψη δείγματος και αποστολή του στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για εργαστηριακό έλεγχο.

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Περιγραφή Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση του επαγγελματία και τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου πταγματοποιήθηκε δειγματοληψία του φυτικού προϊόντος και αποστολή του δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση έγκρισης και της εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων: 1. Τον προγραμματισμό του αιτούντα την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου όσον αφορά την ετήσια κατανομή των κατά περίπτωση αιτήσεων. 2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη αρμόδια Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. 3. Τη διενέργεια δειγματοληψίας και αναμονή του εργαστηριακού ελέγχου από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 4. Τον αριθμό των δειγμάτων που λήφθηκαν ανά περίπτωση για την έγκριση, εκτύπωση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε συνδυασμό με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί από το αντίστοιχο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για να εκδώσει το εργαστηριακό αποτέλεσμα. 5. Οι χρόνοι μετακίνησης του προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο και τη διενέργεια δειγματοληψίας στην εγκατάσταση του επαγγελματία, καθώς και χρόνοι μεταφοράς των δειγμάτων από τις ΔΑΟΚ όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας στην Αθήνα για τον εκάστοτε εργαστηριακό έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση του φυτουγειονομικού διαβατηρίου από τον φυτοϋγειονομικό ελεγκτή του ΤΑΑΕ ή της ΔΑΟΚ.


       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου από τα ΤΑΑΕ ή τις ΔΑΟΚ της Χώρας, ως αρμόδιες αρχές φυτοϋγειονομικού ελέγχου, εφόσον ο φυτοϋγειονομικός ελεγκτής έχει λάβει και την απάντηση του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (σε τυχόν δειγματοληψία που έχει διενεργήσει), η οποία πιστοποιεί ότι το ληφθέν δείγμα που στάλθηκε για εργαστηριακό έλεγχο είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας και σε συνδυασμό με τα ευρήματα του διενεργηθέντος μακροσκοπικού ελέγχου που πραγματοποίησε .

       Σημειώσεις Η αποστολή της έκδοσης του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου από την αρμόδια αρμόδια αρχή φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας (ΤΑΑΕ - ΔΑΟΚ) προς τον αιτούντα πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.