Έκθεση Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf39495d3-c1af-4d7d-9492-2ae71c31461c 439618

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων: α. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β. των εποπτευομένων από αυτό φορέων και γ. των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ξεκινάει με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών: α) Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης, β) Μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων από την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Διαδικασία άρσης απορρήτου για υπαλλήλους Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης.

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έκθεση Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλων Υπ. Οικ. και παράδοση φακέλου υπόθεσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι η απόκτηση της παρουσιαζόμενης περιουσιακής κατάστασης, δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα και πόρους του υπαλλήλου και των μελών της οικογένειάς του.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 81 παρ. 7 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν συμπληρωματικά μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Νόμος 39 και 116 παρ. 13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ. 2 περ.(β) υποπερ. (γγ) 2523 2021

       Περιγραφή Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C

       ΑΔΑ Ψ3ΕΦΗ-04Μ

      • Εγκύκλιος Γ.Δ.Ο.Ε. 16578 ΕΞ/ΕΜΠ 2013

       Περιγραφή Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.


      • 1 Αξιολόγηση στοιχείων προσκομισθέντα από τον ελέγχομενο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αξιολογούνται τα δικαιολογητικά- στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν από τον ελεγχόμενο υπάλληλο κατόπιν επίδοση σχετικής πρόσκλησης.

       Σημειώσεις Σχετικά με την διαδικασία υποβολής στοιχείων από τον ελεγχόμενο υπάλληλο έχει δημοσιευτεί στο ΕΜΔΔ- Μίτος η διαδικασία "955987 Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών για Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης"

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση στοιχείων τα οποία συλλέχθηκαν από διάφορους Φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αξιολογούνται τα δικαιολογητικά- στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από Υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Κτηματολόγιο Α.Ε, Υποθηκοφυλακεία, Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε., αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κ.α.

       Σημειώσεις Σχετικά με την διαδικασία αναζήτηση των αξολογούμενων στοιχείων έχει δημοσιευτεί στο ΕΜΔΔ- Μίτος η διαδικασία "475533 Μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων από την ΜΕΕ/ ΥΠΟΙΚ για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών"

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση στοιχείων τα οποία προέκυψαν από την άρση Φορολογικού -Τραπεζικού απορρήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αξιολογούνται τα Φορολογικά και Τραπεζικά Στοιχεία καθώς και τα Χρηματιστηριακά, Ασφαλιστικά Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν.

       Σημειώσεις Σχετικά με την διαδικασία αναζήτηση των στοιχείων που αξιολογούνται έχει δημοσιευτεί στο ΕΜΔΔ- Μίτος η διαδικασία "054650 Διαδικασία άρσης απορρήτου για υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών από ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης"

       Όχι Όχι


      • 4 Προσδιορισμός εσόδων -εξόδων ελεγχόμενων προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των συγκεντρωθέντων στοιχείων προκειμένου να προσδιοριστούν τα έσοδα και τα έξοδα του ελεγχόμενου και των μελών της οικογένειας του.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήση ελεγχόμενου προς παροχή διευκρινήσεων και προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καλείται ο ελεγχόμενος υπάλληλος προκειμένου να παρέχει διευκρινήσεις ή να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του ιδίου και των μελών της οικογένειας του, εφόσον ο διενεργών τον έλεγχο κρίνει την ανάγκη παροχής περαιτέρω διευκρυνήσεων-στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έκθεση ελέγχου με αναφορά σε ευρήματα, βάσει των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και αριθμητικό υπολογισμό της ετήσιας αύξησης της περιουσίας ή το συνολικό αναλωθέν κεφάλαιο.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάθεση φακέλου ελεγχθείσας περιουσιακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο διενεργών τον έλεγχο υπάλληλος, καταθέτει φάκελο ελεγχθείσας Περιουσιακής Κατάστασης του υπαλλήλου, στον οποίο περιέχεται η Έκθεση Ελέγχου και όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία. Η κατάθεση πραγματοποιείται μέσω ΣΗΔΕ, στον Προϊστάμενο Τμήματος.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.