Έκτακτη Επιθεώρηση σε Πλοία υπό ελληνική σημαία μετά από Ζημία, Βλάβη ή άλλο Ατυχηματικό Συμβάν

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0790c051-2104-4c1b-b5e9-2f2eee400503 654652

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στη διεξαγωγή έκτακτης επιθεώρησης προς διαπίστωση της συμμόρφωσης στη κείμενη Νομοθεσία και της διατήρησης ισχύος των Πιστοποιητικών Αξιοπλοΐας, μετά από κάποιο έκτακτο ατυχηματικό συμβάν, ζημιά ή βλάβη πλοίου, υπό ελληνική σημαία, που εφοδιάζεται με Πιστοποιητικά Αξιοπλοΐας από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες, όπως π.χ. δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκτακτη Επιθεώρηση σε Πλοία υπό ελληνική σημαία μετά από Ζημία, Βλάβη ή άλλο Ατυχηματικό Συμβάν.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη Επιθεώρηση σε Πλοία μετά από Ζημία, Βλάβη ή άλλο Ατυχηματικό Συμβάν


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο έλεγχος είναι έκτακτος και προκύπτει κατόπιν κάποιου έκτακτου ατυχηματικού συμβάντος, ζημιάς ή βλάβης πλοίου, υπό ελληνική σημαία.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/56205/2021/24-08-2021 2021 3907 Β

       Περιγραφή Διαδικασίες για τη διενέργεια μεμονωμένων πλόων και πλόων μετά από βλάβη/ζημιά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203907

      • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο 2 2070.0/43190/2020/07-07-2020 2020 3084 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, της διαδικασίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, του είδους και του εύρους της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203084

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43187/2020/07-07-2020 2020 3129 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σημαίας του Κλάδου Ελέγχου πλοίων (Κ.Ε.Π.), της διαδικασίας ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές ΚΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203129

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Νομοθετικό Διάταγμα 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Εγκύκλιος 4351.3/49/2008/03-06-2008 2008

       Περιγραφή Ενέργειες για την αντιμετώπιση ζημιών ή βλαβών επιβατηγών πλοίων


      • Εγκύκλιος 4351.3/01/2007/04-01-2007 2007

       Περιγραφή Οδηγίες για την απλούστευση διαδικασιών εγκρίσεως εκτελέσεως μεμονωμένων πλόων, διενεργείας επιθεωρήσεων κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.ynanp.gr/media/documents/document hH2WGxf.pdf

      • Εγκύκλιος 4314.15/01/06/26-01-2006 2006

       Περιγραφή Κινήσεις πλοίων (μεθόρμιση, μετακίνηση, εκτέλεση δοκιμαστικού πλου


      • Εγκύκλιος 18013/2272/15-05-1969 1969

       Περιγραφή Βεβαίωσεις κλάσεως υπό Νηογνωμόνων


      • 1 Ενημέρωση Υπηρεσίας για συμβάν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο Πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας ή ο πράκτορας του πλοίου, που έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη ή συμβάν ενημερώνουν τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) ή την οικεία λιμενική ή προξενική αρχή για το συμβάν, η οποία προβαίνει σε απαγόρευση απόπλου του εν λόγω πλοίου μέχρι επιθεώρησής του.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση Ζημιάς/βλάβης από το Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος, που αφορά στη βλάβη, ζημιά ή άλλο ατυχηματικό συμβάν ενημερώνεται συναφώς και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, ορίζει τον επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π), που θα διενεργήσει την έκτακτη επιθεώρηση. Εναλλακτικά ο Διευθυντής Επιθεώρησης Πλοίων εξουσιοδοτεί με την αποστολή εγγράφου προς τη λιμενική αρχή, που έλαβε χώρα το συμβάν, προσοντούχο επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (Τ.Κ.Ε.Π), προκειμένου να ενεργήσει για λογαριασμό της Υπηρεσίας παρέχοντας οδηγίες προς αυτόν και τον Προϊστάμενο της λιμενικής αρχής. Ο Επιθεωρητής Κ.Ε.Π. ή Τ.Κ.ΕΠ., μεταβαίνει επί του πλοίου και αναφέρει το είδος και την έκταση της ζημιάς, προτείνοντας τη λήψη προσωρινών ή μόνιμων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του πλοίου με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τη συνέχιση των πλόων του. Εν συνεχεία συντάσσει σχετική έκθεση έκτακτης επιθεώρησης και εισηγείται ρητά εάν το πλοίο δύναται να συνεχίσει τους πλόες του και υπό την τήρηση ποιων προϋποθέσεων .

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος, που εκτιμάται για τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής, αφορά στη διαδικασία ορισμού του επιθεωρητή και τη διενέργεια της επιθεώρησης. Ο απαιτούμενος χρόνος που εκτιμάται για την διεκπεραίωση αυτής της εργασίας είναι ενδεικτικός και σε συνάρτηση με τη θέση του πλοίου, του μεγέθους της ζημιάς ή βλάβης, καθώς και των μέσων που διατίθενται για την οριστική ή προσωρινή ή μερική αποκατάστασή της και των ενεργειών που αναλαμβάνονται εκ μέρους της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης Ζημιάς ή βλάβης (Οριστικής ή Προσωρινής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Στην περίπτωση που λαμβάνονται μέτρα προσωρινής ή οριστικής αποκατάστασης της προκληθείσας ζημιάς του πλοίου εξετάζεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή Κ.Ε.Π ή Τ.Κ.ΕΠ και Α.Ο. (εφόσον το πλοίο ταξινομείται σε κλάση Α.Ο. ), σε συνεργασία με την Ιεραρχία της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων η δυνατότητα συνέχισης των πλόων του και υπό ποιες προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται συναφές βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα την κλάση του πλοίου Α.Ο. στο οποίο θα αναγράφονται ρητά οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του εν λόγω πλου.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος που εκτιμάται για τη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από τη θέση του πλοίου, το μέγεθος της ζημιάς ή της βλάβης και από τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εκ μέρους της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας καθώς και τα απαιτούμενα μέσα που διατίθενται για την οριστική ή προσωρινή ή μερική αποκατάστασή της.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης -Έκδοση βεβαίωσης για εκτέλεση μεμονωμένου πλου σε επισκευαστική Μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν μία ευρείας έκτασης ζημιά/βλάβη οδηγεί στη μη συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις τις εφαρμοστέας νομοθεσίας, αποστέλλεται έγγραφο από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων προς τη Λιμενική Αρχή, όπου έλαβε χώρα το συμβάν, για να απαγορευτεί η συνέχιση των πλόων του μέχρι παροχής περαιτέρω οδηγιών της. Αν μία ζημιά/βλάβη δεν δύναται να επισκευαστεί στο λιμένα, όπου αυτή διαπιστώθηκε και απαιτείται το πλοίο να μεταβεί σε επισκευαστική μονάδα, εξετάζεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή Κ.Ε.Π ή Τ.Κ.ΕΠ, Α.Ο. (εφόσον το πλοίο ταξινομείται σε κλάση Α.Ο.) σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίου η δυνατότητα της εκτέλεσης ενός μεμονωμένου πλου και υπό ποιες προϋποθέσεις, με γνώμονα την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου για επιβαίνοντες, πλοίο και περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκδίδεται από τον φορέα Πιστοποίησης του πλοίου σχετική βεβαίωση.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος που εκτιμάται για τη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από τη θέση του πλοίου, το μέγεθος της ζημιάς ή βλάβης, καθώς και από τα διατιθέμενα μέσα για την οριστική ή προσωρινή ή μερική αποκατάστασή της και από τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εκ μέρους της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκτακτη επιθεώρηση προς διαπίστωση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων επισκευών/ενεργειών σχετικές με τη ζημιά/βλάβη ή άλλο ατυχηματικό συμβάν


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με μέριμνα της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας ή του Πλοιάρχου του πλοίου ή του πράκτορά του, ενημερώνεται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dep@hcg.gr ή με αίτηση που κατατίθεται στην γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) ότι έχουν γίνει όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την οριστική αποκατάσταση της ζημιάς ή βλάβης. Προς τούτο απαιτείται η διεξαγωγή έκτακτης επιθεώρησης εκ μέρους ενός επιθεωρητή του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης ή εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό μέλους Τ.Κ.ΕΠ και από τον παρακολουθούντα την κλάση πλοίου Αναγνωρισμένου Οργανισμού (εφόσον το πλοίο ταξινομείται σε κλάση Α.Ο.). Εν συνεχεία ακολουθεί σύνταξη έκθεσης έκτακτης επιθεώρησης προς διαπίστωση οριστικής αποκατάστασης της εν λόγω ζημιάς και καταχωρείται σχετική ημερολογιακή εγγραφή στο Ημερολόγιο Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που εκτιμάται για τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής είναι ενδεικτικό και συναρτήσει των ενεργειών που αναλαμβάνονται από την πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία και τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκθεση με τα συνοδευτικά της έγγραφα (τεκμήρια για την αποκατάσταση της ζημιάς, βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα Αναγνωρισμένο Οργανισμό, αποτελέσματα μη καταστρεπτικών ελέγχων κ.ο.κ.) υποβάλλονται για αξιολόγηση στο αρμόδιο Τμήμα και τον Διευθυντή Επιθεώρησης και ακολούθως συντάσσεται έγγραφο που αφορά στη συνέχιση των πλόων του πλοίου, που αποστέλλεται στη Λιμενική Αρχή.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.