Έκτακτη μετάθεση ανώτατων αξιωματικών ή Αστ. Δ/ντών για λόγους υγείας, πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9207c0a8-7d25-4e37-bfd4-48628302ba7f 920708

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση ανώτατων αξιωματικών ή Αστυνομικών Διευθυντών (ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης) στην περίπτωση που υφίστανται λόγοι υγείας, πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


  Σημειώσεις

  Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκτακτη μετάθεση ανώτατων αξιωματικών ή Αστυνομικών Διευθυντών για λόγους υγείας, πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Σώματος

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,


       • Προεδρικό Διάταγμα 17 παράγραφος 1 περίπτωση ιζ΄ 100 2003 94 Α

        Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης ανώτατων αξιωματικών ή Αστυνομικών Διευθυντών είτε κατόπιν υποβολής αίτησης είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε περίπτωση που υφίστανται λόγοι υγείας, πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή πρότασης έκτακτης μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Δύναται να υποβληθεί πρόταση έκτακτης μετάθεσης ανώτατου αξιωματικού ή Αστυνομικού Διευθυντή, εφόσον συντρέχει λόγος πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 3 Παραλαβή αίτησης έκτακτης μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου Αξιωματικού παραλαμβάνει την αίτηση έκτακτης μετάθεσης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει (ιεραρχικά) στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 4 Έκτακτη μετάθεση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας για τους ανώτατους Αξιωματικούς ή το Ανώτατο Συμβούλιο Συμβούλιο Μεταθέσεων για τους Αστυνομικούς Διευθυντές, δύναται εφόσον συντρέχουν λόγοι πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης να αποφασίσει την έκτακτη μετάθεση αυτών.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 5 Λήψη απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας για τους ανώτατους Αξιωματικούς ή το Ανώτατο Συμβούλιο Συμβούλιο Μεταθέσεων για τους Αστυνομικούς Διευθυντές, αφού εξετάσει την υποβληθείσα αίτηση ή διαπιστώσει την αναγκαιότητα έκτακτης μετάθεσης ανώτατου αξιωματικού ή Αστυνομικού Διευθυντή κατεφαρμογή της εν λόγω διάταξης, αποφασίζει σχετικά.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση σχετικής διαταγής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Αφού ληφθεί σχετική απόφαση, εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση Αξιωματικού είτε την απόρριψη της υποβληθείσας πρότασης/αίτησης. Η σχετική διαταγή (έκτακτης μετάθεσης ή απόρριψης της πρότασης/αίτησης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Όχι Όχι


       • 7 Λήξη διαδικασίας        Ναι Ναι


       • 8 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίηση ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 9 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 10 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας για τους ανώτατους Αξιωματικούς ή το Ανώτατο Συμβούλιο Συμβούλιο Μεταθέσεων για τους Αστυνομικούς Διευθυντές, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Όχι


       • 11 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Ανώτατου Συμβουλίου Μεταθέσεων επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

        Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.