Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση υποβάθμισης ή κατάργησης υπηρεσίας ή ίδρυσης νέας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση86474b14-4dc1-42a0-a336-a2b139ac8ce5 864741

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων που γίνεται όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση ίδρυσης νέας Υπηρεσίας και εφόσον σ΄ αυτήν μετατίθεται προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης, αυτό προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους παραπάνω πίνακες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 14, 15 και 16 του Π.Δ. 100/2003 για το αστυνομικό προσωπικό και των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 211/2005 για τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριακούς Φύλακες. Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

Έκτακτες μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και τον χρόνο παραμονής τους στην ίδια περιοχή μετάθεσης και μόνο σε Υπηρεσίες που έχουν κατανεμηθεί θέσεις της κατηγορίας τους.

Τελευταία ενημέρωση

26/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση έκτακτης μετάθεσης

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ) είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κατάθεση μέσω συστήματος αλληλογραφίας Police On Line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/2003.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση υποβάθμισης ή κατάργησης υπηρεσίας ή ίδρυσης νέας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η περίπτωση υποβάθμισης Υπηρεσίας όπου απαιτείται έκτακτη μετάθεση αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών φρουρών και Συνοριακών φυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η περίπτωση κατάργησης Υπηρεσίας όπου απαιτείται έκτακτη μετάθεση αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών φρουρών και Συνοριακών φυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η περίπτωση ίδρυσης νέας Υπηρεσίας όπου απαιτείται έκτακτη μετάθεση αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών φρουρών και Συνοριακών φυλάκων.

       Ναι Ναι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η υποβολή των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 11, 12, 13, 14 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στα άρθρα 11 & 12 περιγράφονται οι διαδικασίες και λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τις μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων αντίστοιχα. Στο άρθρο 13 παρ. 1 περίπτωση γ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων σε περίπτωση υποβάθμισης, κατάργησης ή ίδρυσης νέας Υπηρεσίας (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 21 παρ. 1 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 14, 15, 16, 17, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στα άρθρα 14, 15 & 16 περιγράφονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τις μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού. Στο άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση β΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε περίπτωση υποβάθμισης, κατάργησης ή ίδρυσης νέας Υπηρεσίας. Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία έκτακτης μετάθεσης του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φυλάκα σε περίπτωση υποβάθμισης, κατάργησης ή ίδρυσης νέας Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης έκτακτης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση έκτακτης μετάθεσης μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εξετάζεται η τυχόν υποβληθείσα αίτηση και λαμβάνεται απόφαση -από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο- για την Υπηρεσία μετάθεσης του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα. Η έκτακτη μετάθεση ενεργείται κατά την κρίση των αρμόδιων για τις τακτικές μεταθέσεις οργάνων. Ειδικά η έκτακτη μετάθεση Συνοριακού Φύλακα εκτός του νομού ή νησιού για το οποίο προσλήφθηκε αποφασίζεται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήξη διαδιακασίας       Ναι Ναι


      • 7 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.