Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών από την υπηρεσία εναέρια μέσα σωμάτων ασφαλείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9197386b-3d67-4562-9c3b-8e7cead728fe 919738

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού από την Υπηρεσία "Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας" της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν o Διοικητής της εν λόγω Υπηρεσίας εισηγείται την έκτακτη μετάθεση των ιπταμένων (χειριστών - τεχνικών) από την Υπηρεσία, στις περιπτώσεις:

α. Επίδειξης συμπεριφοράς που είναι ασυμβίβαστη με τη σοβαρότητα των αποστολών ή επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια των πτήσεων. β. Τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων κατ΄ επανάληψη.

γ. Μείωσης της πτητικής τους ικανότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Τίτλος

Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών από την υπηρεσία εναέρια μέσα σωμάτων ασφαλείας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/2003.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών από την υπηρεσία εναέρια μέσα σωμάτων ασφαλείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το αστυνομικό προσωπικό να ανήκει οργανικά στην Υπηρεσία "Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας" της Ελληνικής Αστυνομίας και να εκτελεί καθήκοντα ιπτάμενου (χειριστή - τεχνικού).

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 17, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση ιθ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 5 του Π.Δ. 36/1997. Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 36 1997 36 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 5 παρ. 1 περίπτωση ιγ΄ περιγράφονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Διοικητής της Υπηρεσίας "Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας" εισηγείται την έκτακτη μετάθεση των ιπταμένων (χειριστών - τεχνικών) από την Υπηρεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100036

      • 1 Πρόταση της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται σχετική πρόταση από τον Διοικητή της Υπηρεσίας "Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας" της Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία εισηγείται την έκτακτη μετάθεση του ιπταμένου (χειριστή - τεχνικού) αστυνομικού προσωπικού από την ως άνω Υπηρεσία, στις περιπτώσεις: α. Επίδειξης συμπεριφοράς που είναι ασυμβίβαστη με τη σοβαρότητα των αποστολών ή επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια των πτήσεων. β. Τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων κατ΄ επανάληψη. γ. Μείωσης της πτητικής τους ικανότητας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εξετάζεται η πρόταση της Υπηρεσίας και λαμβάνεται απόφαση -από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο- για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης της έκτακτης μετάθεσης, εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του μετατιθέμενου αστυνομικού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.