Έκτακτη μετάθεση για λόγους συνυπηρέτησης.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28692ba4-1368-46b9-bd99-8940ddbbc6c9 286924

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΗΧΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων (ανεξάρτητα από τον αριθμό μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης) για λόγους συνυπηρέτησης με τους συζύγους τους, στο πλαίσιο προστασίας της οικογένειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΗΧΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Εάν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μετάθεση πριν την παρέλευση πενταετίας και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί τέκνο, ο αστυνομικός, ειδικός φρουρός, συνοριακός φύλακας, μετατίθεται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία είχε μετατεθεί. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας αποτελεί υποχρέωση του αστυνομικού, ειδικού φρουρού, συνοριακού φύλακα και η παράλειψη της υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση για συνυπηρέτηση

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, που αποτελεί ενδοϋπηρεσιακό σύστημα πληροφόρησης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003 και του άρθρου 14 του Προεδρικού Διατάγματος 211/2005, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για λόγους συνυπηρέτησης.

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση για λόγους συνυπηρέτησης.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο/Η σύζυγος να είναι δικαστικός λειτουργός, συνοριακός φύλακας, ειδικός φρουρός, στρατιωτικός, αστυνομικός, λιμενικός, πυροσβεστικός υπάλληλος.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Στην περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, αστυνομικό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ο κατά βαθμό κατώτερος ακολουθεί τον ανώτερο.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Στην περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό και μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να μην ισχύει ο περιορισμός ότι ο κατά βαθμό κατώτερος ακολουθεί τον ανώτερο.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Συνυπηρέτηση αστυνομικού με ειδικό φρουρό επιτρέπεται μόνο μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Στην περίπτωση που ο σύζυγος του/της συνοριακού φύλακα υπηρετεί σε περιοχή που δεν έχουν κατανεμηθεί οργανικές θέσεις της κατηγορίας του δύναται να υπηρετήσει στην πλησιέστερη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάρχουν οργανικές θέσεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η Υπηρεσία που υπηρετεί ο/η σύζυγος του αστυνομικού, ειδικού φρουρού, συνοριακού φύλακα. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η Υπηρεσία που υπηρετεί ο/η σύζυγος του αστυνομικού, ειδικού φρουρού, συνοριακού φύλακα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, που αποτελεί ενδοϋπηρεσιακό σύστημα πληροφόρησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 παράγραφος 1 περίπτωση ιδ΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης αστυνομικών για λόγους συνυπηρέτησης με τους/τις συζύγους. Η έκτακτη μετάθεση για λόγους συνυπηρέτησης λαμβάνει χώρα μόνο στις εν λόγω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 10 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄ 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για λόγους συνυπηρέτησης με τους/τις συζύγους. Η έκτακτη μετάθεση για λόγους συνυπηρέτησης λαμβάνει χώρα μόνο στις εν λόγω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 21 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Παραλαβή αίτησης έκτακτης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση έκτακτης μετάθεσης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο εξετάζει το υποβληθέν αίτημα και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι αυτού. Αίτηση μετάθεσης για Υπηρεσία άλλης περιοχή μετάθεσης, λογίζεται ότι αφορά όλες τις Υπηρεσίες της περιοχής αυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε την ικανοποίηση είτε την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος. Η διαταγή (έκτακτης μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίηση ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τις μεταθέσεις Συμβουλίου, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.